Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Juhtan ryhmät ja jäsenet

Kuvituskuva kokouksesta. Mies ja nainen keskustelevat kokouspöydän äärellä.

Juhtassa on yhteensä 14 jäsentä ja 14 varajäsentä, joista puolet edustaa kuntakenttää ja puolet valtiota. 

Suomen Kuntaliiton esittämät jäsenet ja varajäsenet

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Kuvituskuva jossa näkyy kädet tietokoneen päällä ja kännykkä pöydällä.

Juhta on valtioneuvoston asettama, ministeriöiden ja kuntien pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. Neuvottelukunnan työ on laajaa ja sen toiminta muodostuu useista yhteistyöelimistä, joissa on mukana kuntien ja Kuntaliiton asiantuntijoita eri toimialoilta. Kuntaliitto esittää neuvottelukunnan kolmevuotisen toimikauden alussa Juhtaan nimettävien kuntasektorin edustajia. Juhtan puheenjohtaja on valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtaja Kuntaliitosta.

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen kunnan päätöksellä

Mitä voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkinä?

Luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) 23 §:n nojalla puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella.

Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmelu on kielletty (LSL 23 § 3 mom).

Mikä taho tekee päätöksen rauhoittamisesta?

Sisäisen turvallisuuden strategia

Sisäministeriön johdolla laaditaan sisäisen turvallisuuden strategiaa ja sen toimenpiteet valmistuvat huhtikuussa 2017.

Konkreettisia toimenpiteitä sisältävä strategia on tiekartta, jonka avulla Suomesta tulee hallitusohjelman mukaisesti maailman turvallisin maa. Strategia toimenpiteiseen valmistellaan kuntien, maakuntien, järjestöjen, elinkeinoelämän ja hallinnon eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät ja palveluseteli - raportti

Kuntaliitto toteuttaa joka toinen vuosi selvityksen lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää sekä palveluseteliä maksavista kunnista. Ensimmäinen selvitys tehtiin vuonna 2007 ja vuodesta 2008 alkaen selvitys on tehty joka toinen vuosi. Vauvarahan osalta viimeinen kysely totuettiin vuonna 2012. Samassa yhteydessä selvitykseen lisättiin palveluseteliä koskeva kartoitus. Viimeisin kartoitus on tehty keväällä 2016

Kuntalisät ja palveluseteli 2016

Sisäisen turvallisuuden III -ohjelma: Turvallisempi huominen

Hallitus hyväksyi 14.6.2012 sisäisen tuvallisuuden III -ohjelman. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua tapaturmia, onnettomuuksia ja rikoksia sekä lisätä turvallisuuden tunnetta. Ohjelman lähtökohtana ovat kansalaisten arjen turvallisuuden haasteet.

Kunnan asukkaiden asettaminen etusijalle työhönotossa

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa silloin kun on kyse työhönottoperusteista. Yhdenvertaisuuslaki koskee paitsi varsinaisia työhönottopäätöksiä, niin myös työhönoton valintakriteereitä. Sellainen henkilöön liittyvä syy, joka ei liity työn tai tehtävän suorittamiseen, on kielletty valintakriteeri. Työnantajan tulee siis kohdella työnhakijoita yhdenvertaisesti.

Koulutustarpeiden ennakointi

vettä

Ennakointi kytkeytyy kokonaisvaltaiseen tulevaisuustyöhön ja yhteiskunnan tulevaisuuden kuvaan. Koulutustarpeiden ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja millaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Koulutustarpeiden ennakoinnissa hahmotetaan tulevaisuuden työvoiman tarvetta eri aloilla, koulutusasteilla ja maan eri osissa. Koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti siis toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi

nuori tyttö

Yksi hallituksen kärkihankkeista on toisen asteen koulutuksen reformi. Hanke on merkittävä myös kuntien näkökulmasta, muun muassa siksi, että kunnat rahoittavat asukaskohtaisen rahoitusosuuden kautta yli 60 % ammatillisen koulutuksen kokonaisuudesta. Kuntien rahoitusosuus on noin 1,2 miljardia euroa, valtion rahoitusosuuden ollessa noin 0,7 miljardia euroa. Lisäksi lähes 90 % ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista opiskelee kuntien, kuntayhtymien ja kuntaomisteisten koulutusosakeyhtiöiden oppilaitoksissa.

UNA -yhteisö

Nalle

UNA -yhteisön muodostavat

Espoon kaupunki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (EKSOTE)

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP)

Keski-Pohjanmaan erik.sh. ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP)

Kuopion kaupunki 

UNA -tapahtumat

Kirurgi

Päivitämme tälle sivulle tulevia UNA -hankkeen tapahtumia ja tilaisuuksia.

Kadun ylläpito

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta (547/2005) tuli voimaan 1.11.2005.

Kunnossapito

Kadun kunnossapidossa kuuluu kunnalle kaikki mitä ei erikseen ole tontinomistajan tehtäväksi säädetty.

Ympäristökasvatus näkyy Kouvolassa

Kouvolan metsäeskarilaisia

 

Kouvolassa ympäristökasvatuksen tavoitteita ei ole pelkästään kirjattu kaupungin ympäristöohjelmaan, vaan tavoitteet näkyvät myös käytännössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.