Aluekehityksen, työllisyyden edistämisen ja elinkeinojen kehittämisen lainsäädäntövalmistelu etenee

Kunnat ottaneet aktiivisesti kantaa alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen uudistukseen, sisältölakiluonnokset nyt lausunnolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) lähetti 1.3.2017 luonnoksen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista laajalle lausuntokierrokselle. Lakiluonnosta täydennettiin 15.3. lakiluonnoksella Uudenmaan erillisratkaisusta. Huhtikuun lopulle lausunnoilla olleessa lakiluonnoksessa on kyseessä käynnissä olevan maakuntauudistuksen myötä uudistuvista alueiden kehittämisen järjestelmästä ja TEM:n hallinnonalan työllisyys- ja yrityspalveluista, joista käytetään termiä kasvupalvelut. Keskeistä luonnoksessa on kasvupalvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottaminen. Julkiset tahot voivat toimia kasvupalvelujen tuottajina vain yhtiömuodossa. Määräaikaan mennessä saapui kaikkiaan 342 lausuntoa, joista yli 190 kunnilta. Eduskunnalle laki on tarkoitus antaa heinäkuussa 2017. Lausuntokoosteet julkaistaan toukokuun aikana internetsivuilla www.tem.fi/lausuntopyynnot.

Kuntaliiton lausunnossa on korostettu erityisesti maakunnan mahdollisuutta sopia alueen kuntien kanssa tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä, työnjaosta ja resurssien kohdentamisesta. Maakunnan tulee voida sopia järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle/kaupungille, jolla maakunnan arvion mukaan on riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseksi. Samalla tuettaisiin kasvupalvelujen yhteensovitusta kunnan vastaavien tukitoimien kanssa erityisesti työllisyyden edistämiseen liittyvien palvelujen kanssa.

Kuntaliitto on niin aiempien kuin nyt käynnissä olevan uudistuksen yhteydessä korostanut, että olosuhteiden poiketessa voimakkaasti maan eri osissa lainsäädännön tulisi antaa joustoa alueellisesti eriytyneisiin ratkaisuihin esimerkiksi suurilla kaupunkiseuduilla ja harvaan asutuilla alueilla. Tämä on tärkeää huomioida myös aluekehittämisen ja kasvupalvelujen lain osalta.

Ns. sisältölakeihin kuuluvat laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, laki rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä laki kotoutumisen edistämisestä. Nämä lakiluonnokset tulivat lausunnoille toukokuun alkupuolella ja kommentointiaikaa on 16.6. asti. Lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017. Lisäksi on valmisteilla laki tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskien, luonnos tullee kommenteille syksyllä 2017.

Lakiluonnoksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelujen rahoittamisesta kootaan yhteen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ja maakuntien liittojen myöntämien yritystoiminnan- ja alueiden kehittämiseen liittyvät tuet ja niitä ohjaavat säädökset, niitä osin uudistaen. Lisäksi rahoituslakiin kootaan EU:n rakennerahastotoiminnan toteutusta Suomessa ohjaava lainsäädäntö.

Rekrytointia ja osaamista koskevassa lakiluonnoksessa esitetään säädettäväksi työnhakijan palveluprosessista sekä määriteltäväksi ne rekrytointi- ja osaamispalvelut, joita jokaisessa maakunnassa on oltava tarjolla.

Sisältölakikokonaisuuteen sisältyy lisäksi laki kotoutumisen edistämisestä. Alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen lakiluonnoksessa maahanmuuttajien kotouttaminen liitetään vahvasti alueiden kehittämiseen, mikä on uusi ja kannatettava näkökulma kunhan huomioidaan maahanmuuttajien joukon heterogeenisuus ja kotouttamistoimien kokonaisuus.

Lisää aiheesta:

Tagit
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat