Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutos

Kaavaselostusta koskevat säännökset

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksella (145/2017) kaavaselostusten sisältöä koskeviin 10, 17 ja 25 §:iin lisättiin uusi momentti, jossa säädetään SEA-direktiivin (2001/42/EY) 5 artiklan ja liitteen I ympäristöselostusta koskevien vaatimusten noudattamisesta kaavaselostusta laadittaessa.

Asetusmuutoksen taustalla on SEA-direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentäminen. Asetusmuutos tuli voimaan 10.3.2017.

Kaavaselostuksen sisältöä koskevat maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännökset kattoivat jo ennestään sisällöllisesti pitkälti direktiivin edellyttämät asiat. Direktiivissä asioita on kuitenkin käsitelty yksityiskohtaisemmin. Asetusmuutos ei ympäristöministeriön arvion mukaan tarkoita merkittävää muutosta nykykäytäntöön.

Kaavojen laatimisen yhteydessä on varmistettava, että selvitettäessä esimerkiksi suunnittelualueen oloja ja ympäristöominaisuuksia sekä suunnittelun lähtökohtia ja kaavan toteutusta ohjaavia suunnitelmia, otetaan huomioon direktiivin liitteessä I mainitut asiat siinä laajuudessa kuin kaavan tarkkuus ja ohjaustavoite edellyttävät. Merkittäviä vaikutuksia tunnistettaessa on riittävässä määrin kiinnitettävä huomiota erilaisten vaikutusten välisiin suhteisiin. Joissain tilanteissa on perusteltua kuvata todennäköinen kehitys siinä tilanteessa, että suunnitelmaa tai ohjelmaa ei toteuteta. Vaikutusten selvittämisessä on kuvattava myös vaikeudet ja epävarmuustekijät, joita vaikutusten selvittämiseen on liittynyt.

Tagit
Minna Mättö

Etunimi
Minna
Sukunimi
Mättö
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2037
Kännykkä
+358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö