USO Teemaseminaari 10.5.2017

Käsikirjoituksia tulevaisuuden näytelmiin

USO Uuden sukupolven organisaatiot -verkoston kunnat tunnistivat merkittävimmät tulevaisuuden ilmiöt ja trendit toimintaympäristössään. USO Teemaseminaarissa Kuntatalolla kuultiin tulevaisuuteen, ennakointiin ja strategiatyöskentelyyn liittyviä puheenvuoroja sekä työskenneltiin tulevaisuuden muutosajureiden ja niiden vaikutusten parissa.

Kuntaliiton maailmanpyörä

Työelämä ja kuntayhteisö USO-kuntien tulevaisuuden keskiössä

USO-verkoston kuntien edustajat pohtivat merkittävimpiä tulevaisuuden ilmiöitä ja kehityssuuntia sekä näiden vaikutuksia omiin kuntiinsa. Apuna tulevaisuustyöskentelyssä käytettiin Kuntaliitossa jäsennettyjä muutosajureita, jotka ovat ilmiöitä tai trendejä, joilla on tunnistettu olevan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia kuntiin ja alueisiin nyt ja tulevaisuudessa. Selvästi tärkeimmiksi näistä muutosajureista USO-kuntien keskuudessa nousivat työllisyys ja työelämän muutokset sekä asukkaat ja yhteisöt voimavarana ja kumppanina. Näitä seurasivat ikääntyminen sekä älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia.

Työn luonne ja työelämän vaatimukset muuttuvat — sekä kunnissa, että muilla sektoreilla. Tulevaisuuden työelämä vaatii joustavuutta ja ennakointia mm. koulutustarpeiden osalta. Kuntalaisten ja yhteisöjen aito osallistuminen edellyttää uusia näkökulmia kuntaorganisaatioiden toimintaan sekä avoimuutta viestintään. Väestörakenteen muutos tuo haasteita, mutta toisaalta ikääntyminen muuttaa luonnettaan ja eläkeläiset voidaan nähdä myös voimavarana. Uusi teknologia tulee muuttamaan palveluita eri aloilla ja mahdollistamaan aiempaa vaikuttavamman ennakoinnin hyvinvoinnin edistämisessä. Uuden käyttöönotto vaatii kuitenkin ennakkoluuttomuutta.

Tulevaisuusperspektiiviä strategiatyöhön

Yritysfuturologi Tarja Meristön mukaan tulevaisuustyössä on epävarmuudesta huolimatta lähdettävä liikkeelle omien vahvuuksien tunnistamisesta. Strategiaprosessien ongelmaksi muodostuu usein vaikeus huomata uusia asioita. Onnistunut ennakointi vaatii myös mahdottomien mahdollisuuksien hyväksymistä sekä totutun kyseenalaistamista. Tyhmät kysymykset ovat kuitenkin uuden alku. Meristö vertaa tulevaisuutta teatteriin: Tulevaisuuden näytelmää varten on opeteltava useita käsikirjoituksia, sillä etukäteen ei koskaan voi olla varma, mihin näytelmään päätyy. Tästä on kyse vaihtoehtoisia kehityskulkuja luovassa skenaariotyössä.

Yhteisön strategia yhdessä tekemällä

Kommenttipuheenvuorossaan Kuntaliiton erityisasiantuntija Arto Koski nosti Meristön puheenvuorosta ajatuksen tulevaisuuden tekemisestä yhdessä. Yhdessä tekeminen nousi esiin myös Oulun kaupungin strategiapäällikön Kari-Pekka Kronqvistin puheenvuorossa hänen korostaessaan strategian tekemistä koko kaupunkiyhteisölle pelkän organisaation sijaan. Oulussa kaupunkistrategiaa työstetään pidemmällä valmisteluajalla, jolloin tekeminen ei muodostuisi suorittamiseksi. Myös Riihimäellä tehdään koko yhteisön strategiaa sekä luodaan systeemiä, jolla sidosryhmät saadaan mukaan, kertoi kaupunginjohtaja Sami Sulkko.

strategia

Useissa USO-kunnissa seminaarissa aloitettu tulevaisuustyö jatkuu parhaillaan. Kuntaliiton Maailmanpyörään perustuvaa tulevaisuustyöskentelyä on syvennetty esimerkiksi USO:n kuntakohtaisissa työpajoissa. ­

Tagit