Kunnan velvollisuus järjestää vastaanottokeskuksessa olevalle lapselle varhaiskasvatusta

Helsingin hallinto-oikeus on ottanut kantaa kunnan velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta vastaanottokeskuksessa olevalla lapselle.  Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan 17/0239/6 (d:no 13176/16/6111) mm. seuraavasti:

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetusta laista ilmenee, että vastaanottokeskus järjestää vastaanottopalvelut, joihin kuuluvat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ ja opintotoiminta siten kuin lain 3 luvussa säädetään. Vastaanottopalveluina voidaan järjestää myös ateriat. Vastaanottokeskus järjestää näin ollen välttämättömiksi katsottavat palvelut. Kansainvälistä suojelua hakevalla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada sosiaalihuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sosiaalipalveluja tietyin edellytyksin. Hallinto-oikeus toteaa, että päivähoitoon liittyvät tehtävät ovat siirtyneet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja näin ollen varhaiskasvatusta ei ole pidettävä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna. Vastaanottokeskus ei siten ole velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuslain 4 §:n mukaisesti kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkailleen. Turvapaikka-asian käsittelyn ollessa kesken A:lla ja hänen lapsillaan B:llä ja C:llä ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa. Asiassa ei myöskään ole kyse varhaiskasvatuslain 4 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetuista tilanteista. Valituksenalaisen päätöksen ei edellä todettu huomioon ottaen voida myöskään katsoa loukkaavan A:n yhdenvertaisuutta, perustuslaillisia oikeuksia eikä varhaiskasvatuslaissa tarkoitettua lapsen etua. Näin ollen X:n kaupunki ei ole velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta A:n lapsille.

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että varhaiskasvatuslain 32 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kuntaliitto muistuttaa, että varhaiskasvatuksen osalta kunta ei saa erillistä korvausta järjestämästään palvelusta.

Minna Lindberg

Etunimi
Minna
Sukunimi
Lindberg
erityisasiantuntija, vanhempainvapaalla 31.7.2019 asti

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2047
Kännykkä
+358 50 577 2243
Vastuualueet
  • ruotsinkielinen koulutus
  • maahanmuuttajien koulutus
  • koulujen TVT-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri
tags