Kunnan velvollisuus järjestää vastaanottokeskuksessa olevalle lapselle varhaiskasvatusta

Helsingin hallinto-oikeus on ottanut kantaa kunnan velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta vastaanottokeskuksessa olevalla lapselle.  Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan 17/0239/6 (d:no 13176/16/6111) mm. seuraavasti:

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetusta laista ilmenee, että vastaanottokeskus järjestää vastaanottopalvelut, joihin kuuluvat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ ja opintotoiminta siten kuin lain 3 luvussa säädetään. Vastaanottopalveluina voidaan järjestää myös ateriat. Vastaanottokeskus järjestää näin ollen välttämättömiksi katsottavat palvelut. Kansainvälistä suojelua hakevalla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada sosiaalihuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sosiaalipalveluja tietyin edellytyksin. Hallinto-oikeus toteaa, että päivähoitoon liittyvät tehtävät ovat siirtyneet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja näin ollen varhaiskasvatusta ei ole pidettävä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna. Vastaanottokeskus ei siten ole velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuslain 4 §:n mukaisesti kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkailleen. Turvapaikka-asian käsittelyn ollessa kesken A:lla ja hänen lapsillaan B:llä ja C:llä ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa. Asiassa ei myöskään ole kyse varhaiskasvatuslain 4 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetuista tilanteista. Valituksenalaisen päätöksen ei edellä todettu huomioon ottaen voida myöskään katsoa loukkaavan A:n yhdenvertaisuutta, perustuslaillisia oikeuksia eikä varhaiskasvatuslaissa tarkoitettua lapsen etua. Näin ollen X:n kaupunki ei ole velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta A:n lapsille.

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että varhaiskasvatuslain 32 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kuntaliitto muistuttaa, että varhaiskasvatuksen osalta kunta ei saa erillistä korvausta järjestämästään palvelusta.

Tagit