Kuntaliiton veroennusteet päivitetty

veroennusteet

Kuntaliiton päivitetty veroennustekehikko on julkaistu 15.6.2017. Ennusteesta julkaistaan tässä vaiheessa kaksi rinnakkaisversiota. Toinen versio on nykytilanteen mukainen ja toisessa ennusteessa on vuodesta 2019 alkaen otettu huomioon sote- ja maakuntauudistusta koskevan HE 15/2017 mukaiset muutosesitykset veroperusteisiin sekä tähän liittyvät päivitetyt arviot. Näistä esimerkkinä kesäkuun ennusteessa käytetty kunnallisveroprosenttien alennusprosentti 12,30 % vuodelle 2019, joka perustuu valtionvarainministeriön kesäkuun laskelmapäivitykseen. Molempien ennusteiden pohjalta tehdään myös kuntakohtaiset veroennustekehikot tilaajille.

Ennusteessa on huomioitu Verohallinnon julkaisemat verovuoden 2016 verotuksen ennakkotiedot sekä alkuvuoden kehitys tilityksissä ja maksuunpannuissa veroissa. Ennakkotietojen valossa kunnallisverojen kehitys on verovuonna 2016 jäämässä noin 170 miljoonaa euroa alemmaksi kuin aiemmissa ennusteissamme. Tämä alentaa kertymäennustetta vuoden 2016 kunnallisverojen osalta. Verovuoden 2016 verotuksen tietojen huomioiminen alentaa verotuloennusteita myös tulevina vuosina. Verovuoden 2017 ryhmäosuus (61,98 %) on uusien tietojen valossa arviolta hieman liian suuri ja tämän hetkisen arvion mukaan oikaisu tulisi kuntien kannalta olemaan noin -80 miljoonaa euroa ja uusi ryhmäosuus 61,68 %. Oikaisu tehdään viimeistään joulukuussa.

Yhteisöveron maksuunpantavat verot ovat olleet kasvussa. Verovuoteen 2016 liittyneet täydennysmaksut ylittivät toukokuussa ennusteet reilusti suuren yksittäistapauksen johdosta, joka tuotti kunnille tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Erän pysyvyyteen liittyy epävarmuutta, mutta Verohallinnon selvitysten perusteella olemme katsoneet, että erä on huomioitava ennusteissa. Tämän johdosta verovuoden 2016 maksuunpantavaa veroa on korotettu ennakontäydennysmaksujen perusteelle reilulla 200 miljoonalla eurolla. Täydennysmaksujen ja verovuodelta 2017 maksuunpantujen ennakkoverojen perusteella myös tulevien vuosien ennusteita on nostettu.

Kiinteistöveroennuste vastaa toukokuun ennustetta. Hallituksen vuodelle 2018 linjaamien korotusten toteutustapaa ei ole vielä päätetty, joten ennusteessa niitä ei ole voitu kohdentaa mihinkään erityiseen erään. Tuulivoimaloiden kiinteistöverotukseen liittyvä hallituksen esityksen luonnos on lausuntokierroksella ja siinä esitetään tuulivoimalapuistojen siirtämistä yleisen kiinteistöveroprosentin piiristä verotettavaksi voimalaitosten kiinteistöveroprosentilla.

Sote- ja maakunta uudistuksen huomioivassa versiossa keskeiset muutokset nykytilaan ovat, että vuodelle 2019 kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,30 prosenttiyksiköllä vuoden 2018 tasosta ja yhteisöveron kuntaosuutta alennetaan 10,54 prosenttiyksiköllä. Tosin päivitetyn ennusteen valossa yhteisöveron jako-osuuden alennus tulisi jäämään alle kymmeneen prosenttiin, koska leikkauksen määräksi on esitetty 500 miljoonaa euroa verovuoden 2016 tasossa. Yhteisöveron ryhmäosuuden alennusprosenttia päivitetään kuitenkin vasta syksyllä.

Huomion arvoista muutoksien tapahtuessa on se, että vuonna 2019 maksuunpannuissa veroissa tapahtuu suurempi alenema kuin verotulojen kertymässä. Kunnallisverojen osalta maksuunpantujen verojen määrän arvioidaan vähenevän 11,3 miljardia euroa, kun kertyvien kunnallisverojen vähenemäksi arvioidaan vain 10,4 miljardia. Vajaan 900 miljoonan euron ero johtuu siitä, että vuonna 2019 aiempien verovuosien korkeammilla kunnallisveroprosenteilla maksuunpannut verot muodostavat vielä merkittävän osan kuntien verokertymästä. Tammikuussa 2019 tilitetään vuoden 2018 joulukuun palkoista vanhoilla kunnallisveroprosenteilla pidätetyt ennakkoverot kunnille. Ilmiö näkyy pienemmässä mittakaavassa yhteisöverojen puolella, jossa kertymä säilyy noin 100 miljoonaa euroa korkeampana, kuin leikkaus kuntien jako-osuuteen antaisi ymmärtää. Vuoden 2019 verotulojen kertymäennuste on siten hyvin positiivinen verrattuna esimerkiksi valtionvarainministeriön siirtolaskelmiin, joissa kuntiin jääviä kustannuksia verrataan vuodelta 2019 maksuunpantaviin veroihin eikä kertymätietoihin.

Verotulojen ennustekehikoihin voi tutustua tarkemmin netissä osoitteessa:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Tagit