Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologi- ja kuraattoripalveluita esitetään laajennettavaksi koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita (HE 116/2017 vp)

Ammatillista koulutusta koskevat säännökset on koottu yhteen lakiin ja uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tulee voimaan 1.1.2018. Lailla kumotaan ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki. Ammatillisessa koulutuksessa oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamista ei ole enää mahdollista määritellä sovellettavan lainsäädännön perusteella, joten lain soveltamisalaan kuuluvat ammatillisen koulutuksen opiskelijat esitetään määriteltäväksi uudelleen.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettavaksi siten, että oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalveihin laajennettaisiin koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita. Myös valmentavassa koulutuksessa olevat opiskelijat ovat jatkossakin opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piirissä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten psykologi- ja kuraattoripalvelujen ulkopuolelle jäisivät nykytilaa vastaavasti ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan tutkintokoulutuksen sekä muun tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijat. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisala laajenisi myös niihin henkilöihin, jotka aikaisemmin suorittivat ammatillista perustutkintoa näyttötutkintona ja niihin, jotka suorittavat perustutkintoa työvoimakoulutuksena. Vastuu opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä on oppilaitoksen sijaintikunnalla.

Esityksen mukaan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden laajentamisesta aiheutuvat vuositason laskennalliset kustannukset olisivat noin 5,633 miljoonaa euroa. Valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2018-2021 lisättiin 5,633 miljoonaa euroa palvelun laajentamiseen. Kustannuslisäys kohdentuu peruspalvelujen valtionosuusmomentille.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018

Lisätietoja: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta HE 116/2017 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Tags