Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuihin korotus

Kansallisen arkistopalvelun, siihen liittyvän tiedonhallintapalvelun ja sähköisen lääkemääräyksen ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan niitä käyttäviltä palveluntuottajilta perittävillä maksuilla. Perittävien maksujen määrä vastaa palvelujen tuottamisesta aiheutuvien todellisia kustannuksia. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelun antajilta vuonna 2018 perittävä maksu on
2,133 €/asukas. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,372 € jokaisesta sähköisestä lääkemääräyksestä ja apteekeilta 0,051 € jokaisesta apteekin toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. 

Tänä vuonna käyttömaksu on 1,991 €/asukas, joten nyt säädettävällä asetuksella kuntasektorin käyttömaksua korotetaan 11,8 %. Terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (Kanta-palvelut) on saatu laajasti käyttöön julkisessa terveydenhuollossa, joten asukaspohjainen maksu on perusteltu. Kuntaliitto pitää nykyistä rahoitusjärjestelmää kuitenkin kestämättömänä sen vuoksi, että kunnilla ei ole maksujaostosta huolimatta todellista mahdollisuutta vaikuttaa Kanta-palveluiden kehittämisestä syntyvien kustannusten jatkuvaan kasvuun. Koska Kanta-palvelut ovat lakisääteisiä kansallisia velvoitteita, Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että ne katettaisiin kokonaisuudessaan budjettirahoituksella. Lisäksi Kela tulisi velvoittaa korvaamaan toimintayksiköille käyttökatkosta aiheutuvat haitat katkoksen luonteen ja pituuden mukaan määräytyvällä hyvityksellä.

Maksuista päätetään vuosittain annettavalla maksuasetuksella, joka pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettuun lakiin (159/2007). Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa, kuinka maksukäytäntö muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Kuntaliitto on kuitenkin erillisneuvottelussa esittänyt, että valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tulisi välittömästi käynnistää yhteistyössä maksajia edustavien organisaatioiden kanssa toteutettava valmistelu käyttömaksuja ja niiden määräytymisen toimintamallia koskevien epäkohtien korjaamiseksi siten, että tarvittavat muutokset ehditetään valmistella siten että ne ovat käyttöönotettavissa 1.1.2019 alkaen.

Tagit