Verotulojen kehitys, veroennustekehikko ja maakuntauudistuksesta johtuvat muutokset

verotus

Kilpailukykysopimuksen ja hallituksen veronkevennysten on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa yli 600 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Uuden kuntatalousohjelman ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto jää vuonna 2017 -1,9 % alemmaksi kuin viime vuonna. Yhteisöveron kertymän ennakoidaan jäävän hieman viime vuotista alemmaksi, mutta kiinteistöverossa on veroprosenttien alarajojen korotuksien seurauksena keskimäärin 6,6 %:n kasvua. Kokonaisuudessaan kuntien verotulojen ennustetaan laskevan tänä vuonna -1,1 %, mutta kasvavan vuonna 2018 +2,8 %. Kehysriihessä ei kuitenkaan tehty vuoden 2018 verotukseen liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin tehtäväksi syksyn budjettiriihessä. Esillä on ollut kunnallisveroakin koskevat veronkevennykset, joita ilman kilpailukykysopimukseen liittyvät muutokset kiristäisivät verotusta vuonna 2018 hallituksen linjauksien vastaisesti.

Alku- ja loppuvuoden verokertymät

Tammi-helmikuussa verotulojen tilityksiä sekoittivat Verohallinnon järjestelmämuutoksesta johtuneet ongelmat, jotka siirsivät osan tammikuun tilityksistä helmikuulle. Helmikuussa tilitykset tältä osin siis korjaantuivat, mutta jäivät muilta osin hieman odotettua alhaisemmiksi ennakoiden täydennysmaksujen jäätyä edellisvuotta alemmalle tasolle.

Huhtikuun tilitykset yllättivät kunnallisveron osalta positiivisesti, mutta yllättävä kasvu johtui osinkojen sekä korkotulojen ennakonpidätysten reilusta kasvusta ja jäännösverojen sekä ennakontäydennysmaksujen viime vuotta paremmasta kertymästä. Palkoista tehdyt ennakonpidätykset jäivät huhtikuussa -0,8 % alhaisemmiksi kuin viime vuonna.

Seuraavien kuukausien osalta ansiotuloista tehtävien ennakonpidätysten kehityksen ennakoidaan olevan edelleen negatiivista. Osinkojen ennakonpidätykset voivat kuitenkin nostaa kertymää edelleen toukokuussa. Kesäkuukausien ennakonpidätysten kertymässä tulee näkymään negatiivisesti julkisen sektorin lomarahojen leikkaus.

Loppuvuonna tehtävien kuntaryhmän jako-osuuksien tarkistuksien ennakoidaan tässä vaiheessa olevan hieman negatiiviset, mutta ennusteet alkavat tarkentua tältä osin kesäkuussa, kun Verohallinto julkaisee ensimmäiset ennakkotiedot vuoden 2016 verotuksesta. Verohallinnon julkaiseman tulokehitystilaston mukaan palkkatulot olivat viime vuonna hieman aiempia ennusteita paremmassa kasvussa.

Päivitetyt veroennustekehikot sekä sote- ja maakuntauudistuksen huomioiminen ennusteissa

Kuntaliiton päivitetty veroennustekehikko on julkaistu 3.5.2017. Ennusteesta julkaistaan toukokuusta alkaen kaksi rinnakkaisversiota. Toinen versio on nykytilanteen mukainen ja toisessa ennusteessa on vuodesta 2019 alkaen otettu huomioon sote- ja maakuntauudistusta koskevan HE 15/2017 mukaiset muutosesitykset veroperusteisiin. Molempien ennusteiden pohjalta tehdään myös kuntakohtaiset veroennustekehikot tilaajille.

Sote- ja maakunta uudistuksen huomioivassa versiossa keskeiset muutokset nykytilaan ovat, että vuodelle 2019 kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,47 prosenttiyksiköllä vuoden 2018 tasosta ja yhteisöveron kuntaosuutta alennetaan 10,54 prosenttiyksiköllä. Muita muutoksia on, että verosta tehtävät vähennykset siirtyvät tehtäväksi pääosin valtion verotuksessa ja, että invalidivähennys poistuu ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen määrä alenee.

Huomion arvoista muutoksien tapahtuessa on se, että vuonna 2019 maksuunpannuissa veroissa tapahtuu suurempi alenema kuin verotulojen kertymässä. Kunnallisverojen osalta maksuunpantujen verojen määrän arvioidaan vähenevän 11,3 miljardia euroa, kun kertyvien kunnallisverojen vähenemäksi arvioidaan vain 10,4 miljardia. Vajaan 900 miljoonan euron ero johtuu siitä, että vuonna 2019 aiempien verovuosien korkeammilla kunnallisveroprosenteilla maksuunpannut verot muodostavat vielä merkittävän osan kuntien verokertymästä. Ilmiö näkyy pienemmässä mittakaavassa yhteisöverojen puolella, jossa kertymä säilyy noin 100 miljoonaa euroa korkeampana, kuin leikkaus kuntien jako-osuuteen antaisi ymmärtää. Vuoden 2019 verotulojen kertymäennuste on siten hyvin positiivinen kuntiin jäljelle jääviin kustannuksiin nähden. 

Verotulojen ennustekehikon molemmat versiot löytyvät Kuntaliiton nettisivuilta osoitteessa:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Tagit