Vesihuollon suunnittelun palvelupaketti - VESPA

SYKE on julkaissut paikkatietopohjaisen Vesihuollon suunnittelun palvelupaketti VESPAn, joka tukee kuntien haja-asutusalueiden maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteensovittamista. VESPA-palvelu auttaa kuntia arvioimaan vesihuoltoverkoston laajentamisen kustannustehokkuutta muun muassa maaperän kaivettavuus, rakennustiheys ja väestönkehitys huomioiden. Suomenkielinen palvelu löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/liiteri > Palvelupaketit > Vesihuollon suunnittelu.

Toimintaympäristön rajut muutokset kuten väestön ikääntyminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin ja taajamiin, korjausvelan kasvu ja julkisen talouden resurssien pieneneminen haastavat kunnat pohtimaan vesihuoltoverkoston laajentamisen ja ylläpidon kannattavuutta haja-asutusalueilla. Vesihuolto voidaan järjestää jatkossakin monin paikoin kiinteistökohtaisesti, ja erityisesti sellaisten kuntien haja-asutusalueilla, joilla muuttoliike ja/tai väestön ikääntyminen vähentävät rajusti väestöä, jo nykyisen infrastruktuurin ylläpidosta voi tulla haasteellista. Pitkät etäisyydet liittyjien välillä ja alhaiset vedenkäyttömäärät voivat lisäksi heikentää talousveden laatua ja hankaloittaa jätevesien johtamista.

VESPA-palvelussa on tarjolla karttoja, valmiita analyysejä ja tilastoja useista eri aihealueista, muun muassa taajamien lievealueista, rakentamisen suunnitelmallisuudesta, joukkoliikenteestä, palveluista ja pohjavesialueista. Merkittävin uusi aineisto on vesihuoltoverkoston potentiaali (vähäinen/kohtalainen/suuri), joka antaa viitteitä verkoston laajentamisen kannattavuudesta ja voi toimia yhtenä objektiivisena perusteena vesihuoltoverkoston laajentamistarpeita pohdittaessa. Aineistoa on jo käytetty muun muassa Porvoossa, joka toimi pilottialueena potentiaalitarkastelun kehitysvaiheessa. Tuloksia hyödynnettiin siellä vesihuollon kehittämissuunnittelussa viemäröintialueita priorisoitaessa.

VESPA sisältää myös esimerkiksi 100 metrin vyöhykeaineiston ranta-alueille. Omia kuntakohtaisia tietoja kuten vesihuoltokarttoja voi viedä järjestelmään shapefile-muodossa, ja tarkastella niitä yhtä aikaa muun aineiston kanssa.

Lisätietoja:

Tags