JHS-suositukset

JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta -suositus hyväksyttiin

JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta hyväksyttiin Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnassa (Juhta) 9.10.2019. Suositus korvaa  JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus -suosituksen.

JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta suosituksen tarkoitus on määrittää julkisessa hallinnossa käytettävien keskeisten ICT-palvelujen palvelutasonhallinnan (SLM) termit, prosessivaiheet ja palvelutasoa (SLA) mittaavat suorituskykymittarit. Lisäksi suositus kattaa asiakastyytyväisyyden mittaamisen sekä ICT-palveluntuottajan sanktiointiperiaatteet.

Tavoitteena on yhtenäistää ICT-palveluissa käytettäviä suorituskykymittareita ja näin parantaa palvelujen yhteentoimivuutta. Suosituksessa on huomioitu muuttuneen lainsäädännön vaatimukset ja uudet palvelumallit (pilvipalvelut). Siinä viitataan ITIL® v4 -viitekehykseen ja ISO/IEC 20000 -standardiin.

Suosituksen liitteenä on ICT-palvelujen palvelutasosopimuspohja. Sopimuspohja on tarkoitettu käytettäväksi julkishallinnossa asiakkaan (tilaajan) hankkiessa ICT-palveluja ja niihin liittyviä tukipalveluja. Sopimuksella sovitaan palvelujen palvelutasot ja niiden poikkeamat, jotka johtavat sanktiointiin.

Sopimuspohja on muokattu sellaiseen muotoon, että se voidaan täydennettynä liittää mukaan tarjouspyyntöön tai hankintasopimukseen. Sen sisältö on tarkoitettu räätälöitäväksi tapauskohtaisesti sopimaan hankintatarpeeseen. Lähtökohtana on, että mikään tässä suosituksessa kuvattu suorituskykymittari tai palvelutasotavoite ei ole pakollinen.

Soveltamisala

Julkishallinnon ICT-palveluita tuottavien ja hankkivien organisaatioiden suositellaan hyödyntävän JHS 212 suosituksessa määriteltyjä palvelutasotavoitteita tehdessään palvelutasosopimusta. Suositus on tarkoitettu tavanomaisten taloudellis-hallinnollisten palvelujen toteuttamiseen.

Suositusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi erikoisalojen, kuten palo- ja pelastustoimen tai muuhun ihmisten henkeen tai terveyteen liittyvien turvallisuuskriittisten palvelujen hankintaan ja tuottamiseen.

Tutustu JHS 212 suositukseen ja sopimuspohjaan JHS-järjestelmän sivuilla.

Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT 2015)

Tagit