Tanskan hallituksen ehdotus terveydenhuollon uudistamiseksi

Hallituksen ehdotus ”Potilas ensin - läheisyys, yhteenkuuluvuus, laatu ja potilaan oikeudet” (Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder) on mielenkiintoinen, koska sillä halutaan tuoda terveydenhuolto lähemmäksi potilasta ja kansalaista eli integroida terveyspalvelut lähelle potilasta. Hallituksen mielestä vuonna 2007 maakuntien (14 kpl) tilalle luodut alueet (5 kpl) eivät ole onnistuneet terveydenhuollon kehittämisessä. Hyvät käytännöt eivät ole levinneet. Sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa on suuria eroja kuntien ja alueiden välillä. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja lisätä sairaaloiden, omalääkäreiden ja kuntien terveydenhuollon yhteistyötä potilaan parhaaksi.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää sairaalakäyntejä 500 000:lla ja sairaalahoitojaksoja 40 000:lla vuoteen 2025. Tämä tapahtuisi terveyspalvelujen integroinnilla. Tavoitteena on, että potilasta hoidettaisiin enenevästi avosairaanhoidossa ja omassa kodissa.

Hallituksen ehdotuksessa säilyisivät Tanskan terveydenhuollon pilarit: akuuttisairaalat, omalääkärit ja kuntien terveydenhuolto, mutta tehtäviä jaettaisiin uudelleen. Alueet purettaisiin ja luotaisiin terveydenhuoltoon uusi rakenne. Perustettaisiin 21 terveyspiiriä akuuttisairaaloiden ympärille ja niihin kuuluisi 4-5 kuntaa. Akuuttisairaalat vastaavat erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä vuorokauden ympäri. Kuntien tehtävät olisivat esimerkiksi kotisairaanhoito, ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen, kuntoutus, päihdehuolto, terveydenhoito, lasten ja vanhusten suun terveydenhuolto sekä sosiaalipsykiatria.

Hallitus haluaa parantaa potilaiden hoidon laatua luomalla kansallisen laatusuunnitelman. Laatusuunnitelmaan sisältyisi erityisesti ikääntyneiden lääketieteellinen hoito sekä kroonisten sairauksien hoito kuten keuhkoahtaumatauti, tyypin 2-diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä ahdistushäiriöt ja depressio. Terveyspiirit päättäisivät, kuinka kansallinen laatusuunnitelma toteutettaisiin paikallisesti.

Tanskassa sosiaalipalvelut kuuluvat kuntien tehtäviin. Kunnat huolehtivat esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnista sekä vanhusten ja vammaisten kotipalveluista. Tavoitteena on, että iäkkäätkin henkilöt voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Alueet huolissaan demokratiavajeesta

16.1.2019 julkaistu ehdotus on herättänyt vilkasta keskustelua Tanskassa. Tanskan Alueiden liiton (Danske Regioner) mukaan kansalaisten vaikutusmahdollisuudet terveydenhuoltoon heikkenevät vakavasti, jos hallituksen ehdotus toteutuu. Alueiden liiton mukaan ehdotus tarkoittaa hyvästejä kansan valitsemille 205 valtuutetuille ja siten Tanskan terveydenhuollon demokraattiselle perustalle. Kansan valitsemat alueiden valtuustopoliitikot varmistavat nykyisin, että potilaiden tarpeet otetaan huomioon. Hallituksen ehdotus vahvistaa viranomaishallintoa ja hallituksen ohjausta. Tanskan Alueiden liitto on huolissaan, että ehdotus luo terveydenhuollon, jossa on enemmän lakeja ja monia eri toimijoita, jotka voivat vaikuttaa hallitsemattomilta.

Tanskan Kuntaliitossa pelätään, että kunnille siirretään uusia tehtäviä, mutta ei tarpeeksi rahoitusta. Hallitus vakuuttaa, että kunnat tulevat saamaan rahaa niihin tehtäviin, jotka siirretään alueilta kuntiin. Tanskan Kuntaliiton mukaan hallituksen ehdotuksesta ei käy suoraan selville, miten kuntien tehtävät rahoitettaisiin ja onko rahoitus riittävää nyt ja tulevaisuudessa.

Terveydenhuollon menot tulevat kasvamaan tulevaisuudessa väestön ikääntymisen ja terveydenhuollon kehityksen vuoksi. Siksi on tärkeää myös varautua voimakkaasti kasvaviin menopaineisiin.

Hallitus haluaa purkaa alueet

Alueet puretaan ja vastuu terveydenhuollosta jaetaan uudelle rakenteelle, joka muodostuu kahdesta poliittisesta tasosta. Ehdotus tarkoittaa, että alueet tulevat tarpeettomiksi ja siten 205 aluepoliitikkoa jää työttömiksi. Hallitus laskee, että tästä saataisiin paljon taloudellisia säästöjä, joita käytettäisiin terveydenhuollon kehittämiseksi ja tehostamiseksi potilaiden hyväksi. Ehdotuksen mukaan tämä tulisi tapahtumaan vuoden 2020 lopussa - sen jälkeen alueet purettaisiin ja maan terveydenhuollon uusi rakenne tulisi voimaan 1.1.2021.

Alueiden muut kuin terveydenhuollon tehtävät siirretään kunnille tai valtiolle. Alueiden tehtävistä kunnille siirretään julkinen liikenne, erityissosiaalipalvelut (vammaiset) sekä vammaisten lasten ja aikuisten erityiskoulutus. Valtiolle siirretään alueilta kulttuuri, nuorisokoulutus sekä maaperän puhdistaminen ja huolto. Kokonaan tehtävistä jäisivät pois alueiden puoluetuki ja alueiden kehittämisstrategia.

Läheisyysrahasto (Nærhedsfond)

Hallitus varaa kuusi miljardia kruunua perustettavaan ns. Läheisyysrahastoon (Nærhedsfond), joka muun muassa käytetään uusien lääkäri- ja terveystalojen rakentamiseen ympäri maata. Hallitus laskee, että uudistus säästäisi 2,3 miljardia kruunua hallintokustannuksia. Nämä kruunut käytettäisiin muun muassa Läheisyysrahaston rahoittamiseen. Tavoitteena on myös vahvistaa terveydenhuollon henkilöstön osaamista antamalla rahoitusta lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Muita uudistukseen liittyviä asioita

Luotaisiin 21 terveyspiiriä, joihin jokaiseen kuuluisi 4-5 kuntaa. Terveyspiirit muodostettaisiin akuuttisairaaloiden ympärille. Tämä varmistaisi paremman potilaan palvelukokonaisuuden sairaaloiden, yleislääkäreiden ja kuntien välillä.

Uusi virasto Tanskan Terveydenhuolto (Sundhedsvæsenet Danmark) vastaisi terveydenhuollon yleisestä suunnittelusta ja toimintojen koordinoinnista.

Kansallisen viraston alaisuudessa toimisi viisi terveysviranomaista (sundhedsforvaltninger), jotka vastaisivat sairaaloiden toiminnasta. Terveysviranomaisia johtaisivat poliittisesti nimetyt henkilöt, ja pääministerin mukaan hallitus toivoo, että nykyiset alueiden johtajat ovat jatkossakin viiden terveysviranomaisen johdossa, joiden alue vastaa nykyisiä alueiden rajoja ja joiden pääkonttori on samassa paikassa kuin nykyisillä alueilla.

Miten uudistus etenee?

Hallitus aloittaa eri organisaatioiden, yhdistysten ym. kuulemisen sekä kutsuu sen jälkeen hallituksen puolueet neuvottelemaan terveydenhuollon uudistuksesta. Tavoitteena on saada poliittinen yhteisymmärrys aikaan keväällä 2019. Sen jälkeen annettaisiin lakiehdotus.

Uudistuksen aikataulu

 • 2019: valmistelu: poliittinen sopimus, lakiehdotus, muutoksen valmistelu
 • 2020: siirtymäaika: 21 terveyspiiriä ja niiden hallitukset valmistelevat työtään, maakuntien valtuustoilla on vielä vastuu vuodelle 2020
 • 2021: uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2021

 

Reformi pähkinänkuoressa

 • Terveydenhuollon poliittinen suunta päätetään kansallisesti. Vuosittainen kehittämissuunnitelma antaa suunnan.
 • Uusi kansallinen virasto – Sundhedsvæsen Danmark (paikkana Aarhus) – tulee kehittämään terveydenhuoltoa ja koordinoimaan poikittaisia ratkaisuja. 
 • Viisi uutta terveysviranomaista ottaa aluiden terveystehtävät - samat maantieteelliset alueet kuin nykyisillä alueilla. Valtuustot lakkautetaan.
 • Sairaalat hoitavat edelleenkiin erikoissairaanhoidon palvelut.
 • 21 uutta terveyspiiriä vahvistavat paikallista terveydenhuollon yhteistyötä.
 • Alueiden muut terveydenhuollon ulkopuoliset tehtävät jaetaan valtiolle ja kunnille (esim. ympäristö, liikenne, kulttuuri).
 • Hallinnolliset säästöt käytetään potilaiden hyväksi (Nærhedsfonden).

 

Linkit:

Hallituksen ehdotus: Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder
https://www.regeringen.dk/nyheder/sundhedsreform/
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/Januar/Sundhedsreform-saetter-patienten-foerst.aspx

Faktatietoa Tanskan alueista ja terveydenhuollosta
https://www.regioner.dk/services/om-de-fem-regioner/hvad-er-op-og-ned-i-debatten-om-regionerne

Hannele Häkkinen

Etunimi
Hannele
Sukunimi
Häkkinen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Kännykkä
+358 50 375 2164
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
 • rajat ylittävä terveydenhuolto
 • tapaturmayhteistyö
 • työterveyshuolto
 • HOPE-asiantuntijavaihto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
tags