Turvallinen ilmoittaminen väärinkäytöksistä

Kansallinen whistleblower-sääntely voimaan kevätkesällä 2023

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksensä ilmoittajansuojelusta 19.9.2022. Eduskunnassa on tällä hetkellä useita lakiesityksiä työn alla, ja ns. whistleblower-sääntely tullee kansallisesti voimaan kevätkesällä 2023. Aikaisintaan laki arvioimme mukaan tulisi voimaan maaliskuussa 2023.

Hallituksen esityksen (HE 147/2022 vp) mukaan julkishallinnolla – mukaan lukien kunnat, kuntayhtymät, kuntien tytäryhtiöt sekä hyvinvointialueet – on aikaa kolme kuukautta lain voimaan tulon jälkeen ottaa käyttöön sisäinen ilmoituskanava, jolla väärinkäytöksistä voi ilmoittaa.

 

Ilmoituskanava voi olla myös muu kuin sähköinen sovellus

Sääntely koskee yli vähintään 50 työntekijän organisaatioita.

Organisaatio voi toteuttaa ilmoituskanavan parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan se täyttää tietyt vaatimukset. Sähköinen ilmoituskanava on oletettavasti yleisin ja usein myös tarkoituksenmukaisin, mutta laki mahdollistaa muutkin tavat, perinteisestä palautelaatikosta lähtien.

Alle 50 työntekijän organisaatioissa, joissa sisäistä ilmoituskanavaa ei ole, tai väärinkäytöksen epäilijällä ei ole siihen pääsyä, ilmoittaja voi jättää huomionsa keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Oikeuskanslerinvirasto hallinnoi tätä palvelua.

Ilmoituskanava käyttöön kolmen kuukauden kuluttua lain voimaantulosta

Mikäli laki tulisi voimaan esimerkiksi maalis-huhtikuulla 2023, ilmoituskanava olisi oltava käytössä kunnissa ja alueilla kesä-heinäkuulla.

Yksityiskohtaisempi tieto ilmoituskanavasta ja muusta kansallista sääntelyä koskevasta saadaan, kun laki tulee voimaan.

Kuntaliiton yleiskirjeestä tukea

Julkaisemme yleiskirjeen ilmoittajansuojelulaista, kun lain sisältö ja voimaantulo ovat tiedossamme.

Yleiskirjeemme lähtee automaattisesti kaikkien kuntien ja kuntayhtymien kirjaamoihin sekä muille yleiskirjeemme tilanneille.

Ilmoituskanavaa ei voida edellyttää kunnilta ja muulta julkishallinnolta ennen lain voimaantuloa.

 

Mikä on eettinen ilmoituskanava?

Yli 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus perustaa sisäinen luottamuksellinen ilmoituskanava, kun kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan.

Henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi kanavan kautta turvallisesti ilmoittaa huomioistaan organisaatiolleen.

Hallitus antoi syyskuussa 2022 eduskunnalle esityksen kansalliseksi laiksi ilmoittajansuojelulaista. Kansallisella lailla pannaan täytäntöön väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva niin sanottu whistleblower-direktiivi.

Laki kieltää vastatoimet, jotka kohdistuvat väärinkäytöksestä ilmoittajaan.

Suomessa whistleblower-direktiivin täytäntöönpano on myöhästynyt EU:n asettamasta määräajasta. Syynä ovat muun muassa lakiluonnoksen taustalla olevan EU-sääntelyn laajuus sekä oikeusministeriön kansallisella lausuntokierroksella saama runsas palaute.

Aiheesta lisää

Tags