EU ja kansainvälisyys

Euroopan alueiden komitea

Tarkastettu
Alueiden komitean Suomen valtuuskunta

Euroopan alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista. Komitea aloitti toimintansa vuonna 1994. Alueiden komitea tuo kuntien ja alueiden näkemykset EU:n päätöksentekoon. Komitea pyrkii edistämään läheisyysperiaatteen noudattamista ja vahvistamaan alueellista yhteenkuuluvuutta EU:n jäsenmaissa.

Alueiden komiteaan kuuluu 350 jäsentä ja 350 varajäsentä, joiden toimikausi on viisi vuotta. Nykyinen toimikausi käynnistyi helmikuussa 2015.

Suomen valtuuskuntaan alueiden komiteassa kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Komitean jäsenet ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisessa vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Alueiden komitean puheenjohtaja valitaan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi. Alueiden komitean nykyinen puheenjohtaja on Espoon kaupunginvaltuutettu Markku Markkula.

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Euroopan alueiden komitean toimielimet

​Alueiden komitean toimielimet ovat työvaliokunta, täysistunto ja kuusi valiokuntaa.

Työvaliokunta

Työvaliokunta vastaa komitean työskentelyn järjestelystä, laatii komitean poliittisen ohjelman ja päättää lausuntojen laadinnasta. Työvaliokunnan suomalaisjäsenet ovat Pauliina Haijanen sekä Antti Liikkanen.

Täysistunto

Täysistunto on viisi kertaa vuodessa järjestettävä kokous, johon osallistuu komitean koko jäsenistö. Viimeisimmät katsaukset alueiden komitean täysistuntoihin löytyvät tästä linkistä.

Valiokunnat

Alueiden komitean kuusi valiokuntaa valmistelevat lausuntoluonnoksia ja järjestävät konferensseja omaan toimialaansa kuuluvista aiheista.

Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitikka ja EU:n talousarvio -valiokunta (COTER):

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus - Rakennerahastot - Aluesuunnittelu - Taajamapolitiikka - Asuminen - Liikenne, mm. Euroopan laajuiset liikenneverkot - Makroalueet- Alueellinen yhteistyö - Alueelliset tilastot ja indikaattorit - EU:n vuotuinen talousarvio - Monivuotinen rahoituskehys - Paikallis- ja aluetason julkistalous.

COTER:n suomalaisjäsenet ovat Pauliina Haijanen, Anne Karjalainen ja Ossi Martikainen

Talouspolitiikka -valiokunta (ECON):

Teollisuuspolitiikka - Pk-yrityspolitiikka - Talous- ja rahapolitiikka - Talouden ohjaus ja hallinta, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso - Sisämarkkinat - Kansainvälinen kauppa ja tullitariffit - Kilpailu ja valtiontukipolitiikka.

ECON:n suomalaisjäsenet ovat Ilpo Haalisto, Markku Markkula ja Satu Tietari

Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri -valiokunta (SEDEC):

Työllisyyspolitiikka - Sosiaalipolitiikka ja sosiaaliturva - Liikkuvuus - Yhtäläiset mahdollisuudet - Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus - Innovointi, tutkimus ja teknologia - Digitaalistrategia - EU:n tietoyhteiskunta, mm. Euroopan laajuiset tieto- ja viestintätekniikkaverkot  - Audiovisuaalialan teollisuus ja mediatekniikat - Nuoriso ja urheilu - Monikielisyys ja vähemmistökielten tukeminen - Kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus.

SEDEC:n suomalaisjäsenet ovat Anne Karjalainen, Gun-Mari Lindholm ja Markku Markkula

Kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat -valiokunta (CIVEX):

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue - EU:n perusoikeuskirja - Aktiivinen kansalaisuus - EU:n viestintäpolitiikka - Hallinnon hajauttaminen - Perussopimusasiat - Monitasoinen hallinto - Paikallinen ja alueellinen hallinto- Sääntelyn parantaminen (mm. hallinnollisen rasituksen vähentäminen ja sääntelyn toimivuus) - Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet - Maahanmuuttopolitiikka, turvapaikka- ja viisumiasiat - Ulkosuhdepolitiikka- Laajentuminen - Naapuruuspolitiikka - Itäinen kumppanuus - EU:n Välimeren-politiikka - Hajautettu kehitysyhteistyö - Ulkoinen hallinnollinen yhteistyö ja valmiuksien kehittäminen - Kansainväliset sopimukset ja neuvottelut - Kansainvälinen terrorismi ja rajavalvonta.

CIVEX:n suomalaisjäsenet ovat Pauliina Haijanen, Gun-Mari Lindholm ja Antti Liikkanen

Luonnonvarat -valiokunta (NAT):

Maaseudun kehittäminen ja YMP - Kalatalous - Elintarviketuotanto - Meripolitiikka - Kansanterveys - Kuluttajansuoja - Metsätalous - Väestönsuojelu- Matkailu.

NAT:n suomalaisjäsenet ovat Ilpo Haalisto, Sirpa Hertell ja Ossi Martikainen

Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia- valiokunta (ENVE):

Ilmastonmuutos: sopeutuminen ja hillitseminen - Uusiutuvat energiamuodot -Ympäristöpolitiikka - Euroopan laajuiset energiaverkot - Uudet energiapolitiikat - Aluekehitystä palveleva avaruuspolitiikka (Galileo, GMES/Kopernikus ja näihin liittyvät kysymykset).

ENVE:n suomalaisjäsenet ovat Sirpa Hertell, Antti Liikkanen, Satu Tietari

Talous- ja hallintoasiain komissio (CFAA):

Huolehtii alueiden komitean sisäisestä hallinnosta ja talousasioista. CFAA:n suomalaisjäsenenä on Satu Tietari. 

Lisää aiheesta:

Alueiden komitean  verkkosivut

Alueiden komitean työskentelyasiakirjojen rekisteri (TOAD)

Alueiden komitean uusin täysistuntokatsaus

Alueiden komitean uutiset International Forumissa

tags

Erja Horttanainen

Erja Horttanainen
Erja
Horttanainen
EU-asiain päällikkö
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
  • Maahanmuuttoasiat
Puhelinnumero
+358 9 771 2528
Organisaatio