Konserniohjaus ja omistajapolitiikka: Konserniohjaus

Konserniohje (2005), päivitys tulossa

Tarkastettu

Kuntaliitto on uudistanut vuonna 1997 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Aiempaa laajemmin uudistetussa konserniohjeessa käsitellään muun muassa: 

 • konserniohjeiden oikeudellista luonnetta ja hyväksymismenettelyä 
 • konsernin toiminnan suuntaamista kunnan omistajapolitiikan tavoitteiden ja toimintastrategian mukaisesti 
 • hankintalainsäädännön konsernin toiminnalle asettamia reunaehtoja 
 • keskitettyjen konsernitoimintojen järjestämistä 
 • konsernin tarkastusta ja valvontaa.
   

Suosituksessa tuodaan esiin keskeiset asiat, jotka kunnan konserniohjetta laatiessaan tulee ottaa huomioon. Aiemman suosituksen tapaan valmista mallia konserniohjeeksi ei kuitenkaan anneta. Jokainen kunta laatii konserniohjeensa oman konsernin tarpeista ja tilanteesta käsin. Suosituksen pohja-aineistona ovat olleet kuntien laatimat konserniohjeet. Konserniohjeen lisäksi liitossa on valmisteltu suositus kunnan omistajapoliittisista linjauksista, joka julkaistaan samanaikaisesti konserniohjeen kanssa. 

Konserniohjetta koskevat suositukset soveltuvat erityisesti kunnan kokonaan omistamiin tytäryhteisöihin. Muihin kunnan tytäryhteisöihin suosituksia sovellettaessa tulee huomiota kiinnittää yhteisön omistajien yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen. Ohjeessa on pyritty ottamaan huomioon valmisteilla oleva osakeyhtiölain uudistus. Myös muiden yhteisömuotojen erityisvaatimukset konsernijohtamisessa on huomioitu. Erityisesti kunnanvaltuuston, -hallituksen ja kunnan virkamiesjohdon välistä työnjakoa on selkeytetty. Konserniraportoinnin, keskitettyjen konsernitoimintojen ja konsernin tarkastuksen ja valvonnan ohjeistuksen sisältöä on uudistettu ja laajennettu osin merkittävässä määrin. Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt suosituksen 8.6.2005.

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags

Sari Korento

Sari Korento
Sari
Korento
Kehittämispäällikkö
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Organisaatio