Opetus- ja kulttuuritoimen talous ja rahoitus

Tarkastettu
Talous edellyttää ennakointia ja seurantaa.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionapurahoitus muodostuu kahden eri valtionosuuslainsäädännön perusteella: Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta (1704/2009) että Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009).

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu lainsäädäntö säätelee valtionosuutta tai yksikköhintarahoitusta. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Mikäli määrärahaa koskee erityislaki, sitä noudatetaan ensisijaisesti. Erityislakien nojalla myönnetään harkinnanvaraista valtionavustusta laissa mainituille tahoille.

Opetushallituksen raportit rahoituksesta ja kustannuksista

Rahoitusjärjestelmän raportit

 

 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091766

Perusopetuslaki 48 f §: aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut  https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20160127.pdf

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

Ammattikorkeakoululaki 932/2014

Asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä OKM 814/2016 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160814

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129

Asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1440/2014 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141440

Laki vapaasta sivistystyöstä Finlex nro 632/1998 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Asetus vapaasta sivistystyöstä Finlex nro 805/1998 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980805

Liikuntalaki 390/2015  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390

Nuorisolaki 1285/2016  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

Valtionavustuslakia sovelletaan toissijaisesti myös Euroopan unionin varoista myönnettäviin tukiin Finlex nro 688/2001 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704

Asetus kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta 1446/2014 http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141446

Päivi Väisänen-Haapanen

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Väisänen-Haapanen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2800
Vastuualueet
  • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus
  • tuottavuus
  • vapaa sivistystyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri