Kotikunnan valintaoikeus ja oikeus hakeutua toisen kunnan palveluihin

Tarkastettu

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset (1377-1378/2010) tulivat voimaan 1.1.2011. Eduskunta hyväksyi lait hallituksen esityksen (101/2010) mukaisina.
Kyseessä on kotikuntalaissa säädetyn kotikunnan muuttamista koskevan rajoituksen tosiasiallisesta poistamisesta ja siihen liittyen palveluihin hakeutumista ja kuntien välistä kustannustenkorvausjärjestelmää koskevista sosiaalihuoltolain muutoksista. Lakimuutosten tarkoituksena on edistää vanhusten ja vammaisten oikeutta valita vapaasti oma asuinpaikkansa.

Kotikuntalaissa olevaa kotikunnan muuttumista koskevaa ns. laitoshoitorajoituksen sanamuotoa on muutettu siten, että henkilön kotikunta ei muutu, jos hänen asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta perhehoidossa tai laitoshoidossa taikka asumisesta asumispalvelujen avulla. Kotikuntalakiin on lisätty uusi 3 a §, jonka mukaan, jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, hän voi 3 §:n 2 kohdan estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden. Kotikunta muuttuu ko. tapauksissa muuttoilmoituksen saapumispäivästä. Sosiaalihuoltolain 42 a §:n mukaan palvelujen järjestämisvastuu siirtyy muuttopäivästä uudelle kotikunnalle.

Sosiaalihuoltolakiin on lisätty 16 a §, jossa säädetään ns. omaehtoisesta hakeutumisesta toisen kunnan palveluihin. Se, joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti voi hakea tämän kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin, jos olisi kunnan asukas. Kunnan tulee välittömästi ilmoittaa hakemuksesta ja käsiteltäväksi ottamisesta hakijan kotikunnalle. Kunnan tulee käsitellä hakemus, arvioida hakijan palvelutarve yhteistyössä tämän kotikunnan kanssa ja tehdä asiassa päätös.

Hakijan on kahden viikon kuluessa myönteisen päätöksen tiedoksi saamisesta ilmoitettava kunnalle palvelun vastaanottamisesta. Hakijalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta muuttaa osoitettuun hoitopaikkaan. Tällöin myös hakijan kotikunta vaihtuu. Jos hakija laiminlyö ko. määräajat, hänen oikeutensa päätöksen mukaisiin palveluihin raukeaa. Hakija voi hakea palveluja kerrallaan vain yhdestä kunnasta. Hakijan hakemusta ei käsitellä, jos hakija on tehnyt vastaavan hakemuksen toiseen kuntaan ja asian käsittely on vielä kesken.

Sosiaalihuoltolain 42 b §:ssä säädetään kuntien keskinäisistä korvauksista. Sekä 42 a §:n (sijoitettu toisen kunnan alueelle) että 16 a §:n (omaehtoinen hakeutuminen) tarkoittamissa tilanteissa vastuu kunnan päätöksen perustuvan perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen tosiasiallisista kustannuksista säilyy aiemmalla kotikunnalla. Uusi kotikunta laskuttaa kustannuksia vastaavan korvauksen aiemmalta kotikunnalta. Korvausta laskettaessa tosiasiallisista kustannuksista vähennetään valtionosuutta sekä perityt asiakasmaksut. Vähennettävä valtionosuudella tarkoitetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:ssä tarkoitettua valtionosuusprosenttia vastaava valtionosuus kyseisen henkilön ikäluokan perusteella määräytyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista asukasta kohti.

Kunnan voivat halutessaan sopia korvauksen tasosta myös muulla tavoin. Lain mukaan uusi kotikunta vastaa niiden palveluiden järjestämisestä ja kustannuksista, joita sopimus ei sisällä. Viittaus sopimukseen pykälätekstissä on tässä yhteydessä jokseenkin epäselvä. Uuden kotikunnan kustannusvastuu ei kuitenkaan rajoittune tilanteisiin, joissa kunnat ovat sopineet korvauksesta, vaan uusi kotikunta vastannee muuton jälkeen ilmenneistä uusista palvelutarpeista. Todettakoon, että sosiaalihuoltolain säännösten sisältö ei muiltakaan osin ole kovin yksiselitteinen.

Jos henkilön kotikunta edelleen vaihtuu, siirtyy vastuu palvelujen järjestämisestä seuraavalle kotikunnalle kustannusvastuun säilyessä edelleen samalla kunnalla.

Lisätietoja: kuntakorvausjärjestelmän osalta:
erityisasiantuntija Tero Tyni, 09 771 2246, 050 364 8163

tags

Sami Uotinen

Sami Uotinen
Sami
Uotinen
Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies
Vastuualueet
  • sosiaalihuollon lakiasiat
  • sosiaalihuollon tietosuoja
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Organisaatio

Eevaliisa Virnes

Eevaliisa Virnes
Eevaliisa
Virnes
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • vanhuspalvelut
  • kotipalvelut
  • omaishoito
  • asumispalvelut
  • laitoshoito
Puhelinnumero
+358 9 771 2364
Organisaatio