Taide ja kulttuuri

Taiteen perusopetus

Tarkastettu

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa ja se järjestetään lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaan. Opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta: Taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilla

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, teatteritaiteessa sekä arkkitehtuurissa, audiovisuaalisessa taiteessa, kuvataiteessa ja käsityössä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistetaan. Uusien ops-perusteiden on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2018: Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen.

Taiteen perusopetuksen rahoitus

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta ilman sitä varten myönnettävää lupaa. Kunta saa asukasperusteista valtionosuutta taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Asukasperusteisen valtionosuuden saamiseksi riittää ilmoitus siitä, että kunta järjestää taiteen perusopetusta ja että kunta on hyväksynyt opetussuunnitelman kullekin taiteenalalle.

Kunnat, jotka järjestävät taiteen perusopetusta, saavat siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan. Nykyään tämä valtionosuus on osa kunnan saamaa peruspalvelujen valtionosuutta. Laskentayksikkö on ollut 1,40 €/asukas ja siitä kunta saa valtionosuutta noin 40 senttiä/asukas.

Koulutuksen ylläpitäjälle voidaan myöntää oikeus saada myös valtionosuutta tuntien määrän mukaan järjestettävään taiteen perusopetukseen. Vuosittain valtion talousarviossa vahvistetaan tuntikohtainen yksikköhinta.

Vuodelle 2017 tuntikohtainen yksikköhinta on 77,52 euroa. Tästä summasta valtionosuus on 57 %. Opetustuntikohtainen taiteen perusopetuksen valtionosuuden kokonaismäärä on 80 172 000 euroa.

Johanna Selkee

Johanna Selkee
Johanna
Selkee
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Organisaatio