Turvallisuus

Arjen ja asumisen turvallisuus

Tarkastettu

Turvallisuus koetaan eri tavalla eri elämän vaiheissa. Etenkin arkielämän turvallisuudentunne vaihtelee ikäryhmittäin. Iän karttuessa arjen turvallisuus nousee yhä merkittävämpään rooliin. Ikäihmisten tapaturmien ehkäisy ja turvallinen asuminen luovat edellytyksiä mielekkääksi ja turvalliseksi koettuun elämään. Kodin turvallisuuteen vaikuttavat muiden muassa asunnon materiaalit ja sisäilman laatu.

Verrattuna muihin läntisiin Euroopan unionin maihin Suomessa tapahtuu paljon tapaturmia kotona ja kodin lähiympäristössä. Haasteena onkin vähentää koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrää ja niistä johtuvia terveyden ja hyvinvoinnin menetyksiä sekä yhteiskunnalle aiheutuvia suuria kustannuksia. 

Lähiympäristön siisteys ja viihtyvyys vaikuttavat ihmisten turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Piha-alueiden ja kulkuväylien kunnossapito ja siisteys vähentävät tapaturmien riskiä. Haasteena on vähentää kaatumisten ja liukastumisten määrää ja niistä aiheutuvia vammoja ja kustannuksia. Asumisen turvallisuuden keskeinen haaste on varmistaa iäkkäiden turvallinen asuminen. Kotiympäristössä tulee kiinnittää huomiota esteettömän ja turvallisen asumisen vaatimuksiin, samalla kun on huomioitava ikäihmisen toimintakyvyn aiheuttamat haasteet. 

Syrjäytyminen on keskeinen tekijä turvallisuusongelmien taustalla ja se vaikuttaa yksilön, hänen lähipiirinsä ja laajemmin koko yhteiskunnan turvallisuuteen.

Ihmiset kuluttavat yhä enemmän aikaa julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa kuten kauppakeskuksissa ja puistoissa, toreilla ja kaupunkien keskustoissa. Monitoimitilojen turvallisuushaasteet ovat lisääntyneet. Kauppakeskuksen tai huoltoaseman ympäristössä tapahtuva häiriökäyttäytyminen tai päihteiden käyttö voi heijastua myös monitoimitilan sisällä toiminnan häiriöinä ja uhkaavina tilanteina.

Katuväkivallan määrä on tutkimuksen mukaan lähes puolittunut kolmessakymmenessä vuodessa. Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan entistä paremmin huomioon turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja.

Oppilaitokset ovat lapsen ja nuoren turvallisuuden kannalta keskeisessä asemassa. Opetustoimen lainsäädännön mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön niin, että hän ei joudu väkivallan, kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi.

Liikkumisen turvallisuuden kannalta haasteena on rattijuoppojen määrän vähentäminen. Liikennerikosten ja rattijuopumusten vuosittaisiin määriin vaikuttavat merkittävästi poliisin liikennevalvonnan laajuus ja erilaiset tehostetut liikennevalvontakampanjat sekä ylinopeuksien kameravalvonnan lisääntyminen. Haasteena on myös mopo-onnettomuuksien ja mopojen virittelyn vähentäminen sekä mopoilun turvallisuuden parantaminen sekä ikääntyneiden pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden lisääminen.

Lisätietoa:

tags

Hannele Häkkinen

Hannele Häkkinen
Hannele
Häkkinen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
  • rajat ylittävä terveydenhuolto
  • tapaturmayhteistyö
  • työterveyshuolto
  • HOPE-asiantuntijavaihto
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Organisaatio

Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo
Vesa-Pekka
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • kuntien varautuminen
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Organisaatio