Liikenne

Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset

Tarkastettu

ELY- keskukset ja joukkoliikennelaissa mainitut kaupungit ja kaupunkiseudut toimivat joukkoliikenteen toimivaltaisina viranomaisina.

Joukkoliikenteen järjestämiseen osallistuminen on kunnille harkinnanvaraista. Kunnilla on eräitä lakisääteisiä kuljetusten järjestämistehtäviä, kuten koulukuljetukset ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset.

Valmisteilla olevan maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten joukkoliikennetehtävät sekä sote-palveluihin liittyvät lakisääteiset henkilökuljetukset siirtyvät maakuntien järjestettäväksi. 

Henkilöliikenne ja sen hankinta tulee muuttumaan myös valmisteilla olevan Liikennekaaren myötä. Liikennekaareen kootaan ja yhtenäistetään erillisistä substanssilaeista liikennemarkkinoita ja -palveluja koskevat säädökset. Tällaisia lakeja ovat mm. joukkoliikennelaki, taksiliikennelaki ja laki kaupallisista tavarakuljetuksista. Tavoitteena on edistää uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa sekä mm. mahdollistaa henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistäminen nykyistä paremmin. Julkisen ohjauksen keinot tilanteissa, joissa markkinaehtoisia liikennepalveluja ei voida pitää riittävinä, on tarkoituksena turvata. Hallituksen esitys liikennekaareksi (I-vaihe) annettiin eduskunnalle 22.9.2016.

Lisätietoa

tags

Johanna Vilkuna

Johanna Vilkuna
Johanna
Vilkuna
liikenneasiantuntija
Vastuualueet
  • liikennepolitiikka
  • yhdyskuntien liikenteen suunnittelu ja ohjaus
  • henkilöliikenne
Puhelinnumero
+358 9 771 2104
Organisaatio
Bussi

Henkilökuljetusopas

Oppaan tavoitteena on toimia apuvälineenä kunnille henkilökuljetusten hankinnoissa. Siihen on koottu tiivistetysti kuntien henkilökuljetusten lakitausta ja kuvattu henkilökuljetusten suunnittelua joukkoliikenteeseen liittyen.

lateral-image-left