Elinkeinopolitiikka

Elinvoimajohtaminen kunnissa

Kuntien rooli paikallistalouden elinvoimaisuuden vahvistajana on julkisen sektorin palvelutuotannon avautumisen myötä nousemassa uudelleen kuntajohtamisen keskiöön. Elinvoimavaikutuksia syntyy kaikkien hallinnonalojen päätöksissä, minkä takia se ei ole enää vain elinkeinotoimen asia vaan näkökulma, joka on syytä ottaa huomioon kuntastrategiassa ja kaikessa päätöksenteossa.

Elinvoimavaikutukset voivat kanavoitua muutoksina kuntaorganisaation toiminnassa, yritysten toimintaedellytysten muuttumisena sekä muutoksina kuntalaisten käyttäytymisessä.

Teknologian kehittyminen, arvostusten ja elintapojen muutokset muuttavat kysyntää ja nopeuttavat jatkuvaa elinkeinoelämän rakennemuutosta. Uudistumiskyky on elinvoiman keskeinen veturi, jonka tärkeys korostuu pitkällä aikajänteellä. Uusille ratkaisuille on osattava luoda tilaa. 

Kuntien rooli paikallisen elinvoiman vahvistajana on keskeinen osa Kuntaliiton strategiaa. Sen mukaisesti Kuntaliitto on viimeisten vuosien aikana määrätietoisesti tuottanut tietoa toimintamalleista, joilla kunnat voivat tukea paikallistalouden elinvoimaisuutta.

Elinvoimavaikutuksia on tarkasteltu tai tullaan tarkastelemaan seuraavista näkökulmista:

  • Elinvoimapolitiikan ulottuvuudet ja elinkeinopolitiikan organisointi
  • Infra elinvoiman perustana
  • Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista
  • Elinvoimavaikutusten tunnistaminen ja ottaminen huomioon kuntien eri vastuualueilla
  • Elinvoima ja lähipalvelut maaseudulla
  • Vihreä talous kunnan elinvoiman edistäjänä
  • Logistiikka ja elinvoima
  • Kuntien tietovarannot ja elinvoima
  • Elinvoima kuntaliitoksissa

Tätä tietoa on jalostettu kuntajohdon kehittämispalveluksi Elinvoiman eväät -hankkeen aikana yhdessä pilottikuntien, yliopistokumppaneiden ja FCG:n kanssa. 

tags