EU:n alue- ja rakennepolitiikka

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014-2020

EU:n monivuotinen rahoituskehys ja Suomi

Rakennerahastojen EU-rahoituskehys Suomessa koko kaudelle 2014-2020 on yhteensä 1 488 milj. euroa. Tästä summasta on syrjäisten harvaan asuttujen alueiden erityisrahoituksen osuus 305,3 milj. euroa ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön osuus 161,3 milj. euroa. EU-rahoituskehykseen sisältyy myös Suomen osuus vähävaraisten rahastoon, jonka suuruus on arviolta n. 29 milj. euroa. Kokonaissaanto pienenee n. 25 % verrattuna kauteen 2007-2013.

Koheesiopolitiikan sisältöä ohjaa asetuspaketti, joka koostuu Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI) koskevan yleisasetuksen lisäksi rahastokohtaisista asetuksista (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Euroopan sosiaalirahasto ESR ja koheesiorahasto) ja Euroopan alueellisen yhteistyön tukemista koskeva asetus. Nämä asetukset astuivat voimaan 1.1.2014. Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymää koskeva EAYY-asetus astui voimaan 22.6.2014. Asetuksia täydentäviä sektorikohtaisia täytäntöönpanosäädöksiä ja komission delegoituja säädöksiä on tullut vielä myöhemmin voimaan.

Komission kanssa solmittu kumppanuussopimus määrittelee Suomessa käytössä olevien ERI-rahastojen eli EAKR-, ESR-, maaseudun kehittämisen ja maatalousrahaston sekä meri- ja kalatalousrahaston yhteiset tavoitteet ja työnjaon ohjelmakaudella 2014-2020. Kumppanuussopimuksessa on myös sovittu ERI-rahastojen toiminnalle asetettavista tavoitteista kansallisella tasolla.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma kattaa koko Suomen ja sisältää sekä EAKR - että ESR -rahoitteisen toiminnan. Pohjois- ja Etelä-Suomi sekä Etelä- ja Länsi-Suomi ovat valmistelleet alueelliset suunnitelmat, jotka tarkentavat valtakunnallisen tavoitteita suuralueittain. Valtakunnallisten teemojen valmistelusta ovat vastanneet TEM, OKM ja STM.

Suomen rakennerahasto-ohjelman kokonaisrahoitus on 2,6 miljardia euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 1,3 miljardia euroa. Ohjelman rahoituksesta toinen puoli eli 1,3 miljardia euroa on kansallista julkista rahoitusta. Kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion osuus on 75% ja kuntien ja muiden julkisten tahojen osuus on 25%.  Kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta odotetaan ohjelmaan vuosittain n. 50 miljoonan euron panostusta kehittämistoimintaan.

Rakennerahastovarojen käytössä tullaan korostamaan niiden pysyvää elinkeinopoliittista vaikuttavuutta, kasvu- ja työllisyysnäkökulmaa sekä alueiden elinkeinorakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä kestävällä tavalla. Ohjelman läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen ja tätä tavoitetta tukeviin hankkeisiin tullaan osoittamaan 25% EAKR-rahoituksesta.
Ohjelma sisältää viisi toimintalinjaa (suluissa EU-rahoituksen osuus):

  1. pk-yritysten kilpailukyky (EAKR 328 milj.€)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR 435 milj.€)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR 234 milj.€)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR 164 milj. €)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR 99 milj. €)
     

Kestävä kaupunkikehittäminen

Kestävän kaupunkikehittämisen yhdennetty alueellinen strategia ”6AIKA - Avoin ja ketterä kaupunki” on Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen ja Turun kau-punkien yhteistyössä laatima strategia, jonka toteutukseen on rakennerahasto-ohjelmasta varattu EAKR-rahoitusta n. 39,5 milj. euroa.

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Maaseudun kehittämisohjelmassa jatketaan LEADER-toiminnan rahoittamista: maaseuturahaston varoista vähintään 5% suunnataan yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen. Kaupunkialueilla on mahdollista rahoittaa kansalaistoimijalähtöistä kehittämistoimintaa osana ohjelman normaalia toimeenpanoa eli maakuntien yhteistyöryhmät päättävät haun avaamisesta ja teemapainotuksista. Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisissa suunnitelmissa on tarkempi kuvaus asiasta.

 

tags
Torinäkymä

Julkaisu

Vihreä talous on kunnille mahdollisuus kestävään ja kilpailukykyiseen talouteen. Se synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja vihreitä työpaikkoja. Vihreä talous, kunnan ilmastopolitiikka ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen tukevat toisiaan.
lateral-image-left
Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot