Alueiden kehittäminen

Kansallinen aluepolitiikka

Suomen alueiden kehittämistä ja rakennerahasto-toimintaa ohjaa vuoden 2014 alusta kaksi lakia: laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014). Maakuntauudistuksen myötä myös aluekehitystä ohjaava lainsäädäntö tulee uudistumaan vuoden 2017 aikana. Uusi lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2019.

Alueiden kehittämisen järjestelmän tavoitteena on luoda edellytykset eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Viranomaisten yhteistyöllä edistetään maan eri alueiden omista lähtökohdista tapahtuvaa kehitystä ja tuetaan alueita, jotka ovat kehitykseltään heikompia. Tavoitteisiin pyritään ohjelmaperusteisella aluepolitiikalla sekä kansallisen tukialuejaon mukaisesti porrastetuilla aluepoliittisilla yritystuilla.

Lain mukaan valtioneuvosto päättää valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä (aluekehittämispäätös). Voimassa oleva aluekehittämispäätös on hyväksytty vuosille 2016-2019. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii aluekehittämisestä vastaavana ministeriönä. Muut alueiden kehittämisen kannalta keskeiset ministeriöt velvoitetaan määrittelemään hallinnonalaansa varten alueiden kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet osana valtioneuvoston päätöstä. Lain mukaan valtionneuvosto voi käynnistää pääasiassa useampaa kuin yhtä hallinnonalaa koskevia määräaikaisia erityisohjelmia.

Alueiden kehittämisen kannalta hallinnonalojen toimista keskeisimpiä ovat osaamisen vahvistaminen, yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja toimintaympäristön tukeminen sekä työmarkkinoiden toimivuuden varmistaminen. Entistä enemmän korostuvat myös vähähiilinen talous ja energiatehokkuus, liikenne- ja muut infrakysymykset.

Alueiden kehittämisen periaatteisiin kuuluvat aluelähtöisyys, eri hallinnonalojen yhteistyö ja laajasti yhteiskunnan eri organisaatioiden kumppanuus.

Maakunnan liitto vastaa maakunnan kehittämisestä

Vastuu alueiden kehittämisestä on kunnilla ja valtiolla. Maakuntien liitot vastaavat aluekehitysviranomaisina alueiden kehittämisen strategisesta kokonaisuudesta alueellaan. Maakunnan liitolla on kolme pääsuunnitelmaa. Maakuntasuunnitelmassa esitetään maakunnan pitkän tähtäyksen strategiset kehittämistavoitteet ja johon muut aluetta koskevat suunnitelmat perustuvat. Maakuntakaavalla luodaan näille tavoitteille kehittämisen rakenteelliset ja alueidenkäytölliset edellytykset. Maakuntaohjelmassa määritellään keskeisten kehittämistoimenpiteiden toteutus kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi.

Maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa.

Maakuntien yhteistyöryhmät keskeinen kehittämisen suuntaaja

Maakunnan yhteistyöryhmän rooli maakunnan kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien, sopimusten ja eri ohjelmien toimeenpanon yhteensovittajana on keskeinen. Maakunnan yhteistyöryhmä asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi. Maakunnan yhteistyöryhmä myös hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman.

tags
Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot