Kansalaisopistot kunnissa

Kansalaisopistopalvelut Arttu2 -ohjelman kyselytutkimuksessa

Kansalaisopistokurssi

Tällä kerralla tarkastelemme mielipiteitä kansalaisopistopalveluista.

Kansalaisopistopalvelut Arttu2 -ohjelman kyselytutkimuksessa

Tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on kasvanut, ilmenee keväällä 2017 toteutetusta Kuntaliiton ARTTU2 -kyselytutkimuksesta, johon vastasi 12 000 suomalaista. Kyselyyn vastanneista yhteensä 90 prosenttia arvioi olevansa tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin. Tyytyväisyys on suurinta niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka ovat itse käyttäneet tiettyä kunnallista palvelua.

Kuntalaiskyselyssä arvioitiin palveluita sekä niiden saavutettavuutta asteikolla 1-5, jossa 1= erittäin huono ja 5= erittäin hyvä. Kyselyn perusteella kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, äitiys- ja lastenneuvolaan, kansalaisopistopalveluihin sekä liikuntapalveluihin. Myös kierrätystoimintaan ja esiopetukseen ollaan hyvin tyytyväisiä.

Kuntalaisten palvelutyytyväisyyden eroja selittävät monet yksilöominaisuudet, erityisesti ikä ja ammattiasema, mutta myös esimerkiksi sukupuoli ja äidinkieli. Tyytyväisimpiä kunnallisiin palveluihin ovat vähintään 70-vuotiaat, kansa- tai peruskoulun käyneet ja eläkeläiset. Lisäksi naiset ovat jonkin verran tyytyväisempiä kuin miehet ja ruotsinkieliset tyytyväisempiä kuin suomenkieliset.

Kansalaisopistopalveluja viimeisen 12 kuukauden aikana oli käyttänyt 26 prosenttia eli noin neljännes vastaajista. 2015 tutkimuksessa palveluiden käyttöaste oli 27 prosenttia, joten käyttö on ollut likimain samalla tasolla.

Melko tai erittäin hyvin hoidettuna kunnallisena palveluna kansalaisopistopalveluja pitää 79 prosenttia palvelua arvioineista vastaajista, kun ei osaa sanoa -vastaukset on poistettu. Vuoden 2015 tutkimuksessa tulos oli 78 prosenttia, joten tulos on parantunut hienoisesti, 1 prosentilla. Vastausten keskiarvo oli 4,08 ja sijoittuminen neljänneksi parhaiten hoidettujen palveluiden osalta. Palveluiden saatavuudessa tai saavutettavuudessa kansalaisopistot sijoittuivat kymmenenneksi keskiarvolla 3,98, kun 75 prosenttia vastaajista piti saatavuutta ja saavutettavuutta hyvänä. Vuonna 2015 saavutettavuutta piti hyvänä 74 prosenttia vastaajista, joten tulos on parantunut myös 1 prosentilla.

Parhaiten hoidetut palvelut asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään.                                   

                                                       k-a            % pitää hyvin hoidettuna (pl. eos-vastaukset)

Kansalais- ja työväenopisto          4,08                           79 %

 

Parhaiten saatavissa/saavutettavissa olevat palvelut asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä parempana saavutettavuutta pidetään.     

                                                      k-a                 pitää hyvin saatavana/ saavutettavana (pl. eos- vastaukset)

Kansalais- ja työväenopisto          3,98                               75 %

Palveluiden käyttäjillä on omakohtaisia kokemuksia saamastaan palvelusta. Kansalaisopistopalvelujen käyttäjien keskiarvo palveluiden hoidosta oli 4,27 ja ei-käyttäjien 3,80. Sijoittuminen keskiarvojen mukaan oli neljäs. Saavutettavuuden osalta sijoittuminen oli kuudes, kun palvelujen käyttäjien keskiarvo oli 4,22 ja ei-käyttäjien 3,84. Käyttäjien arviot ovat siten korkeammat, kuin niiden, jotka eivät käytä palveluita. Keskiarvioissa ei ole mukana ”ei osaa sanoa” -vastauksia.

Kun tulokset sisältävät ”ei osaa sanoa” -vastaukset, kansalaisopistot sijoittuivat kuntalaisten mielestä kolmanneksi hyvin hoidetuimmaksi palveluksi Arttu2-tutkimuskunnissa vuonna 2017. 85 prosenttia palveluiden käyttäjistä ja 24 prosenttia ei-käyttäjistä piti palveluita hyvin hoidettuna. Saavutettavuuden osalta kansalaisopistot sijoittuivat neljänneksi, kun 82 prosenttia palveluiden käyttäjistä ja 35 prosenttia ei-käyttäjistä piti saavutettavuutta hyvänä.

Toteutettujen Arttu-tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että kansalaisopistot näyttäytyvät hyvin hoidettuna ja saavutettavuudeltaan hyvänä palveluna kuntalaisten, erityisesti palvelujen käyttäjien, mielestä. Arttu-tutkimuksissa on aiempina vuosina saatu saman suuntaiset tulokset kansalaisopistopalveluista.

Lisätietoa:
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/171212_tiedoteliite_arttu2_nro13_ebook.pdf