Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Menestyvän sivistys- ja hyvinvointikunnan toimintaedellytyksistä on huolehdittava

Joustava ja kannustava oppimisen polku jokaiselle

 • Koulutuksen perusrahoitusta on lisättävä merkittävästi ja rahoituksen on mahdollistettava kohdennetut toimet syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen paikallisesti tarkoituksenmukaisimmilla tavoilla.

 • Koulupolun alkua on tuettava varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen keinoilla, joita ovat mm. ohjauksen ja opiskeluhuollon vahvistaminen sekä kaksivuotinen esiopetus.

 • Elinikäisen oppimisen avulla varmistetaan työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot.

 • Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus suorittaa toisen asteen koulutus tai tutkinto taloudellisista tekijöistä riippumatta.

 • Rahoitusjärjestelmän on tuettava koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta. Koulutusta on oltava tarjolla siten, että matkoista ja majoituksesta ei synny kohtuuttomia kustannuksia.

Perusrahoituksen korotustarve on 600 miljoonaa euroa.

Monimuotoinen varhaiskasvatus mahdollistettava

 • Varhaiskasvatuspalveluja on kehitettävä lapsen edun mukaisesti monipuolisiksi ja joustavaksi ottaen huomioon pedagogiset, hoidolliset sekä perheen tarpeet.

 • Varhaiskasvatuspalvelua on järjestettävä joustavasti työelämän muutokset huomioiden ja avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehittäen.

 • Mahdollisen perhevapaauudistuksen yhteydessä on huomioitava sen vaikutukset varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja kustannuksiin.

 • Asiakasmaksujen muutoksien osalta on huomioitava, että kunnat joutuvat kompensoimaan vastaavat alennukset myös yksityisten palveluntuottajien osalta. Nämä kustannukset tulee ottaa huomioon valtion kompensaatioissa kunnille.

 • Kokonaan maksuton varhaiskasvatus ei ole kuntataloudellisesti kannatettavaa.

Sivistys- ja hyvinvointikunnan toimintaedellytyksiä on vahvistettava

 • Kunnan merkittävä rooli asukkaan arjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäjänä on tunnistettava.

 • Kunnan hyvinvointityön edellytyksistä on pidettävä huolta, sillä laaja hyvinvointityö koostuu elinympäristön ja elinvoiman kehittämisestä, osaamisen ja kulttuurin sekä paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisestä.

 • Kunta koordinoi kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden hyvinvointityötä. Kuntien mahdollisuus tukea erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä on myös tulevaisuudessa turvattava.

 • Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden merkitys kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä vahvistavina tekijöinä on tunnistettava ja riittävä rahoitus on turvattava.

 • Kuntien hyvinvoinnin edistämisen kannusteita ja rahoitusmekanismeja tulee seurata ja kehittää.

Toisen asteen koulutus on jatkossakin paikallisen elinvoimaisuuden avaintekijä

 • Koulutuksen saavutettavuus on keskeinen 2020-luvun haaste, mikä on huomioitava rahoitusjärjestelmässä. Koulutuksen järjestäjien on voitava itse päättää oppilaitosverkostostaan ja kuntien omistajaohjauksen tulee tukea tätä.

 • Kunnan on voitava toimia osaamisen kehittämisen alustana ja eri koulutusmuotojen koulutuspalvelujen tuottajien katalyyttinä.

 • Monimuotoinen ylläpitäjämalli ilman pakkoyhtiöittämistä on toimiva jatkossakin. Rahoitus on ohjattava ylläpitäjälle.

 • Valtio ja kaikki kunnat yhdessä rahoittavat lukion ja ammatillisen koulutuksen.

 • Kustannusperusteisuus lukiokoulutuksen rahoituksessa on säilytettävä.

hallitustavoitteet

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kuntaliiton kuusi tavoitetta eduskuntavaalikauden 2019-2013 hallitusohjelmaan.

lateral-image-left