Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kuntien roolia paikallisen elinvoiman avaintoimijana on vahvistettava

  • Ensisijainen vastuu kasvun, innovaatioiden, elinvoiman ja työllisyyden edellytyksistä on kunnilla. Niillä on myös oltava tähän tarvittavat kannustimet (verotulot) sekä liikkumavara (yleinen toimiala).

  • Kasvupalvelulainsäädännön on mahdollistettava joustava sopiminen kuntien ja maakuntien kesken mm. alueellisten erityispiirteiden huomioimiseksi. Kunnilla on oltava oikeus tuottaa kasvupalveluja.

  • On luotava menettelyt, joilla yhdistetään kuntien, alueellisten organisaatioiden ja kansallisten toimijoiden osaaminen ja resurssit vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, jonka tulee sisältää ratkaisuja työvoiman liikkuvuuden edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen, sosiaaliturvaan ja kotoutumiseen.

  • Kansainvälistyminen edistää kuntien elinvoimaa. Kuntien ja maakuntien resurssit kansainväliseen yhteistyöhön tulee varmistaa.

Kuntapäättäjät pitävät kaavoitusta ja maankäyttöä tärkeimpänä kunnan elinvaoimaisuuden ja hyvinvoinnin toimenpiteenä.

  • Kuntien asema on huomioitava Suomen EU-politiikassa, puheenjohtajakaudella ja mm. EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa koskevissa tavoitteissa.

  • Kunnille on varmistettava onnistuneen kotouttamisen edellyttämät voimavarat. Hallittu maahanmuutto edistää kunnan elinvoimaa.

  • Osaavan työvoiman saatavuudesta kunta-alalle on huolehdittava mm. koulutusta kehittämällä.

  • Kaupunkipolitiikan koordinaatiota ja pitkäjänteisyyttä valtionhallinnossa on vahvistettava kaupunkiseutujen erityispiirteiden tunnistamiseksi ja huomioimiseksi osana monimuotoista kuntapolitiikkaa.

hallitustavoitteet

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kuntaliiton kuusi tavoitetta eduskuntavaalikauden 2019-2013 hallitusohjelmaan.

lateral-image-left