Ilmastonmuutos

Kuntaliiton ilmastolinjaukset

Kunnat kantavat oman osansa ilmastonmuutokseen vastaamisesta. Kuntien tehokas työ ilmastoasioiden hyväksi edellyttää pitkäjänteisiä kansallisia ilmastotavoitteita sekä tasapuolista vastuunjakoa säädöksissä ja taloudellisissa kannustimissa. Kunnat tarvitsevat ratkaisuissaan kumppanuutta valtion ja muiden toimijoiden kanssa.

Kunnallinen tai seudullinen ilmastostrategia osana kunnan muuta strategiatyötä luo pohjan onnistuneelle ilmastotyölle. Kunnat tekevät ilmaston kannalta tärkeitä päätöksiä mm. energiantuotannossa, energiansäästössä, yhdyskuntarakenteessa ja hankinnoissa. Kuntien rooli myös ilmastoon liittyvän tiedon välittäjänä on keskeinen. Kunta luo  puitteet kuntalaisille toimia ilmastomyönteisesti.

Ilmastonmuutos on kunnille myös taloudellinen mahdollisuus. Energiatehokkuus, hajautettu energiantuotanto ja ympäristöteknologia tuovat kunnille säästöjä, työtä ja uutta yrittäjyyttä.

Kuntaliitto haluaa linjauksillaan tukea kuntia ja seutuja ilmaston kannalta tarpeellisissa ratkaisuissa ja samalla tuoda valtionhallinnon päättäjien tietoon kuntien tarpeet ilmastotyön edellytyksistä.

Ilmastolinjaukset taustamuistioineen ovat liitteeenä sivun oikeassa reunassa.

1. Kunnallinen päätöksenteko

Kunnat laativat oman tai seudullisen ilmastostrategian ja kytkevät sen osaksi kunnan strategiatyötä. Maakuntien liitot laativat omat strategiansa yhteistyössä kuntien kanssa.

Kunnat ottavat maankäyttöä, liikennettä, rakentamista, energia- ja jätehuoltoa sekä palveluiden järjestämistä koskevassa päätöksenteossaan huomioon ilmastovaikutukset.

Kunnat tiedottavat kuntalaisille ilmastoasioista. Kunnat tekevät laajaa yhteistyötä ilmastoasioissa yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Viesti valtiolle: Kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan tulee olla johdonmukaista ja valtion tulee kohdella kuntia sekä muita toimijoita tasapuolisesti.

2. Elinkeinopolitiikka ja kuntatalous

Kunnat hyödyntävät ilmastonmuutoksen tarjoamia mahdollisuuksia elinkeino- ja työllisyyspolitiikassaan. Tavaroiden ja palvelujen kestävät hankinta- ja tuotantotavat sekä innovaatiot luovat uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Energiatehokas yhdyskuntarakenne ja energiansäästötoimet hyödyttävät kuntataloutta. Varautumalla ilmastonmuutokseen vähennetään kustannuksia aiheuttavia vahinkoja.

3. Energiansäästö

Kunnat tehostavat jatkuvasti omaa energian käyttöään. Säästämällä energiaa ja tehostamalla yhteistuotantoa vähennetään myös kustannuksia.

Kunnat tekevät energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tai liittyvät Motivan hallinnoimaan kuntien energiaohjelmaan.
 
Kunnat järjestävät itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa energian kulutusseurannan.

4. Uusiutuvat energialähteet

Kunnat selvittävät uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet ja valitsevat itselleen parhaat vaihtoehdot uusiutuvan energian valikoimasta niin pienissä kuin suurissakin kohteissa.

Viesti valtiolle: Uusiutuvan energian ja hajautetun energiantuotannon kilpailuasemasta on huolehdittava syöttötariffein ja verotuksellisin keinoin. Energia-alalla riittävä kilpailu on turvattava.

5. Palvelut, uusi teknologia ja hankinnat

Kunnat ottavat palvelujen järjestämisessä ja palveluverkkojen suunnittelussa huomioon energiatehokkuuden sekä uuden teknologian ja tietotekniikan mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä.

Kunnat edistävät energiatehokasta rakentamista omissa kohteissaan.

Kunnat arvioivat hankintojen ilmastollisia, energiataloudellisia ja muita ympäristövaikutuksia sekä sisällyttävät näitä koskevia kriteerejä tarjouspyyntöihin.

Viesti valtiolle: Julkisten hankintojen ilmasto- ja ympäristöosaamisen tuki tulee toteuttaa.

6. Yhdyskunnat

Kunnat torjuvat ilmastonmuutosta yhdyskuntien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa sekä hyvin toimivalla jätehuollolla.

Kunnat eheyttävät yhdyskuntarakennetta, tehostavat infrastruktuurin käyttöä ja vähentävät liikennetarvetta parantamalla yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa sekä palveluiden järjestämisessä.

Kunnat lisäävät joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun houkuttelevuutta suunnittelemalla yhdyskuntarakenteen ja lähiympäristön niiden käyttöä tukevaksi sekä käyttämällä hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa.

Viesti valtiolle: Maankäytön ja rakentamisen ohjausjärjestelmien tulee tukea kuntien pyrkimyksiä ilmastonmuutoksen hillintään ja varautumiseen.
 
Julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä tulee edistää joukkoliikenteen valtiontuella ja helpottamalla julkisen liikenteen verotusta.  Raideliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämiseen on suunnattava lisäpanostuksia. Älyliikennettä on kehitettävä kansallisesti.

7. Varautuminen

Kunnat ottavat kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset ja varautumistarpeet.

Kunnat ylläpitävät monimuotoisia luonnonympäristöjä ja vähentävät ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta vahvistaakseen luonnon palautumiskykyä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Kunnat varautuvat ilmastonmuutoksen seurauksiin ja ottavat ne huomioon eri toimialojen valmius- ja turvallisuussuunnitelmissa.

Viesti valtiolle: Varautumisen kustannustenjaon tulee olla kunnille oikeudenmukainen.

Valtion on osaltaan vastattava rakenteellisesta tulvasuojelusta ja varauduttava tulvavahinkojen korvaamiseen niiden tyypistä riippumatta. Kiinteistönomistajan vastuuta tulvasuojelusta tulee selkeyttää lainsäädännöllä.