Sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki

Kuntien ja kuntayhtymien omaisuusjärjestelyt ja omaisuuden siirrot

omaisuus

Huom. Perustuslakivaliokunta antoi 29.6.2017 lausunnon, jossa se edellytti muutoksia eduskunnan käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin. Muutoksista johtuen uudistuksen täytäntöönpano on lykkääntymässä vuodella. Kuntaliiton sivut, oppaat ja muut muutostukiaineistot päivitetään uuden aikataulun mukaisiksi, kun lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

 

Hallituksen esityksen mukaan lakisääteisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, erityishuoltopiirit sekä maakunnan liitot siirrettäisiin varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen maakuntiin 1.1.2019 (voimaanpanolaki, 18 §). Lisäksi kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus siirrettäisiin maakunnalle (voimaanpanolaki 21 §).

Kuntien irtain omaisuus ja ns. pakkokuntayhtymien omaisuus siirtyy korvauksetta

Kunnille ei maksettaisi korvausta kunnan irtaimen omaisuuden eikä edellä mainittujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien omaisuuden siirtämisestä maakuntaan. 

Hallituksen esityksessä todetaan, että maakunnalla ja jäsenkunnilla on oikeus sopia kuntayhtymien maaomaisuuden siirtymisestä myös toisin. Tällöinkin maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan edellyttämään rakennusomaisuuteen sitoutuva kuntayhtymän maaomaisuus tulisi siirtyä maakunnalle (voimaanpanolaki 18 §). Maakunta ja kuntayhtymän jäsenkunnat voisivat yhteisesti sopia, että jäsenkuntien omistukseen siirtyisi esimerkiksi sellaista kuntayhtymän maaomaisuutta, jota maakunta ei tarvitse järjestämisvastuulleen kuuluvassa toiminnassa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi erilaiset virkistys- ja metsäalueet.

Lakipakettiin liittyvän arvonlisäverolain muutosesityksen voimaantulosäännöksessä säädetään, ettei kuntayhtymän tai kunnan varojen siirtämistä voimaanpanolain nojalla maakuntaan pidetä arvonlisäverotuksessa myyntinä tai luovutuksena. Täten kuntien ei tarvitse oikaista siirtyvään irtaimistoon liittyviä arvonlisäveron palautuksia, vaan vastuu siirron arvonlisäveroseuraamuksista siirtyy tältä osin maakunnille. 

Mahdollisuus sopia on rajoitettu selvitysten antamisen jälkeen

Hallituksen esityksen mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, erityishuoltopiirien sekä maakuntien liittojen tulee tehdä selvitys siirtyvästä omaisuudesta 28.2.2018 mennessä (voimaanpanolaki 19 §). Kuntayhtymän viranomainen ei saa selvityksen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä maakuntaa sitovia vaikutuksia ja että tällaisiin päätöksiin sisältyy valitusoikeus myös maakunnalle (voimaanpanolaki 30 §). Annettu selvitys vastaisi omaisuuden saantokirjaa (voimaanpanolaki 32 §).

Kuntien tulee tehdä selvitys kunnan siirtyvästä omaisuudesta viimeistään 31.12.2017.  (voimaanpanolaki 23 §).

Omaisuusjärjestelyt ennen selvitysvelvollisuutta

Kunnat ja kuntayhtymät voivat selvittää siirtyvän omaisuutensa laadun ja käyttötarkoituksen sekä tarvittaessa tehdä omaisuusjärjestelyitä ennen omaisuuden siirtoja maakuntiin.

Harkittavia ratkaisuja voisivat olla maapohjan omistuksen järjestelyt, joissa kuntayhtymien maapohjien omistusta siirretään esimerkiksi kiinteistökaupoilla, yhtiöjärjestelyin tai muiden soveltuvien järjestelyiden avulla kuntayhtymän jäsenkunnalle tai jäsenkunnille. Mikäli järjestelyssä siirretään myös rakennuksiin sitoutunutta maapohjaa, on tällainen maaomaisuus mahdollista vuokrata maanvuokrasopimuksilla sote-toiminnan edellyttämässä laajuudessaan aluksi kuntayhtymälle.

Myöhemmin eli 1.1.2019 jälkeen voimaanpanolain mukaisissa omaisuuden siirroissa maanvuokrasopimus siirtyisi kunnan ja maakunnan väliseksi. Maapohjaan liittyviä omaisuusjärjestelyitä olisi syytä harkita kunnissa ja kuntayhtymissä ja vähintäänkin sopia järjestelyistä niiden maa-alueiden ja maapohjien osalta, jotka eivät suoranaisesti liity sote-toiminnan järjestämiseen.

Maaomaisuuden lisäksi vastaavaa harkintaa sekä järjestelyitä on mahdollista suorittaa myös muiden kuntien ja kuntayhtymien siirtyvien omaisuuserien osalta. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennukset, osakkeet, ajoneuvot, laitteet, kalusteet, varusteet yms. irtaimisto. Merkityksellisiä omaisuuseriä on mahdollista siirtää esimerkiksi erilliseen yhtiöön ja laatia tarvittaessa siirretyn omaisuuden käytöstä leasing- tai vuokrasopimuksia kunnan tai sairaanhoitopiirin ja myöhemmin maakunnan kanssa.

Omaisuusjärjestelyihin voi liittyä riskejä

Mahdollisissa toimitiloihin liittyvissä omaisuus- ja vuokrasopimusjärjestelyissä tulee ottaa huomioon, että maakunnalle ei siirtyisi vahingonkorvausvastuuta tai muuta sopimuksen päättämiseen liittyvää vastuuta sellaisista sopimuksista, jotka kunta solmii voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle. Vastuu siirtyisi maakunnalle vain, jos maakunta ja kunta siitä erikseen sopisivat.

Lisäksi järjestelyissä on syytä tiedostaa ns. rajoituslain (Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 548/2016) säännökset. Lisäksi tulee ottaa huomioon mm. mahdolliset verovaikutukset ja avustusten takaisinperintään liittyvät riskit.

Uudistukseen liittyvien kuntien yhtiöjärjestelyiden osalta lakipaketissa ei esitetä kunnille tai kuntien yhtiöille vapautusta varainsiirtoverosta. Varainsiirtoveroseuraamukset ovat siten mahdollisia osakkeiden, rakennusten tai kiinteistöjen omistusoikeuden vaihtuessa. Kuntia ja kuntien yhtiöitä koskevan määräaikaisen ja uudistukseen sidotun varainsiirtoverovapauden mahdollisuutta selvitetään.
 

MUISTA:

  • Kuntayhtymien kiinteistöjen myynti kunnille ja yhtiöjärjestelyt ovat mahdollisia
  • Määräajan 28.2.2018 jälkeen sopiminen on rajoitettua
  • Selvitä myös kuntien irtaimen omaisuuden hallintavaihtoehdot
  • Huomioi järjestelyissä voimaanpanolain vastuiden siirtymistä koskevat rajoitukset sekä ns. rajoituslaki
Nainen piknikillä

Kunnasta maakuntaan -opas

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

lateral-image-right
Jussi Niemi

Etunimi
Jussi
Sukunimi
Niemi
Tilapalvelupäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2115
Kännykkä
+358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous