Yleiset sopimusehdot

Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot

Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT 2015) on hyväksytty 11.9.2015 pidetyssä Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) JHS-jaostossa. JIT 2015 sopimusehdot korvasivat vuodelta 2007 peräisin olleet vanhat JIT 2007 sopimusehdot.

JIT 2015 sopimusehtoja suositellaan käytettävän kuntien ja kuntayhtymien IT-tuotteita ja palveluita hankittaessa. JIT 2015 sopimusehdot löytyvät JHS-suositusten sivuilta.

JIT 2015 -ehdot koostuvat yhdeksästä ehtokokonaisuudesta

Liite 1: Yleiset sopimusehdot

Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla

Liite 4: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista

Liite 5: Erityisehtoja palveluista

Liite 6: Erityisehtoja konsultointipalveluista

Liite 7: Erityisehtoja laitehankinnoista

Liite 8: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

Liite 9: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa

Täysin uusia ehtoja, verrattuna vuoden 2007 ehtoihin, ovat

  • liite 4: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista,
  • liite 8: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista ja
  • liite 9: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa.

Lisäksi nykyisistä ehdoista on kadonnut kokonaan JIT 2007 -ehdoissa mukana ollut liite 6: Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista, ja niissä mukana ollut liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista on JIT 2015 -ehdoissa jaettu kahtia ehtoliitteisiin 2 ja 3.

Myös JIT 2007 -ehtojen lopussa olleista sopimusmalleista on kokonaan luovuttu.

Merkittävimpiä sisällöllisiä uudistuksia JIT 2015 -ehdoissa verrattuna aiempiin on mm. se, ettei erillistä kaikkia ehtoja koskevaa soveltamisohjetta enää ole, vaan ohjeistus on annettu jokaisen ehtodokumentin alussa erikseen.

Kaikkiin ehtoihin on syytä tutustua tarkasti ja harkita aina tapauskohtaisesti niiden soveltumista yksittäiseen hankintaan.

Tietosuoja-asetus on huomioitava jo nyt tehtävissä IT-hankinnoissa

​EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin lopullisesti huhtikuussa 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Asetusta sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Kuntaliitto suosittelee, että tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioidaan jo nyt kilpailutettavissa hankinnoissa.

Kuntaliitto suosittelee, että hankintayksiköt/kunnat ottaisivat JIT-ehtoja sovellettaessa käyttöön täydentävän lausekkeen etenkin sellaisissa järjestelmä- ja palveluhankkeissa, joiden voimassaolo ulottuu vuoteen 2018.

Suosituslauseke:

Sen lisäksi mitä JIT 2015 Yleiset -ehtojen luvussa 18 on sovittu, Toimittaja noudattaa rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön edellyttämiä velvoitteita.

Toimittaja vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimusten mukainen, ottaen erityisesti huomioon tietojärjestelmien oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan.

Toimittaja huolehtii käsittelemiensä tietojen asianmukaisesta suojaamisesta varmistaakseen tilaajan aineiston luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.

Lausekkeen sisällyttäminen tarjouspyyntöön tai sopimusluonnokseen

Lauseke on hankintamenettelyssä lisättävä tarjouspyyntöasiakirjoihin taikka sopimusluonnokseen ja se tulee olla tarjoajilla tiedossa kilpailuttamisen hetkellä. Lisäksi koska kyseessä on suurehko toiminnallinen muutos, voi JIT-ehtoja poikkeavaa ehtoa hieman korostaa asiakirjoissa tai hankintamenettelyssä.

Ehto on tärkeä erityisesti pitkäkestoisissa sopimuksissa, sillä sopimuksen muuttaminen tietosuoja-asetusta vastaaviksi saattaa olla haastavaa hankintalain näkökulmasta.  

Muualla verkossa

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015)

tags