Maakunnat perustetaan ja väliaikaishallinto edustaa maakuntaa

maakunnat

Huom. Perustuslakivaliokunta antoi 29.6.2017 lausunnon, jossa se edellytti muutoksia eduskunnan käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin. Muutoksista johtuen uudistuksen täytäntöönpano on lykkääntymässä vuodella. Kuntaliiton sivut, oppaat ja muut muutostukiaineistot päivitetään uuden aikataulun mukaisiksi, kun lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

Maakunnat perustetaan voimaanpanolailla. Alueen kuntien, kuntayhtymien ja aluehallinnon edustajien on sovittava välittömästi lain voimaan tultua valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja. Maakuntahallitus asettaa valmistelutoimielimen neuvotteluissa sovitun mukaisesti. Asettamisessa on kysymys neuvottelutuloksen muodollisesta toteamisesta eikä asettamisen yhteydessä ole mahdollista käyttää harkintavaltaa.

Jos toimielintä ei ole asetettu kahden kuukauden kuluessa voimanpanolain voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tässä tapauksessa valmistelutoimielimessä on maakunnan alueen kunnista sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä 6 jäsentä, sairaanhoitopiiristä 2 jäsentä, erityishuoltopiiristä 1 jäsen, maakunnan liitosta 1 jäsen, pelastuslaitoksesta 1 jäsen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 1 jäsen ja työ- ja elinkeinotoimistosta 1 jäsen sekä heidän varajäsenensä.

Vastuu valmistelusta

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, johtaa sitä, käyttää päätösvaltaa sekä vastaa puhevallan käyttämisestä maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti, kunnes maakuntahallitus on valittu.

Väliaikainen valmistelutoimielin voi tehdä henkilöstöön liittyviä ja muita määräaikaisia sopimuksia. Henkilöstön osalta sopimukset voivat olla voimassa 31.12.2018 asti ja muut sopimukset 31.12.2019 asti.

Valmistelutoimielin voi toiminnan käynnistämistä varten jatkaa ja laajentaa valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä yksityisten tuottajien sopimuksia kilpailuttamatta vuoden 2019 loppuun.

Kunnat osallistuvat maakuntien valmisteluun

Kunnat ovat edustettuina valmistelutoimielimessä ja ne osallistuvat väliaikaishallinnon työhön mm. seuraavasti:

 • Kuntien on osallistuttava maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava valmistelutoimielimelle tarpeellista virka-apua (voimaanpanolaki, 8§
 • Valmistelutoimielimellä on salassapitosääntöjen estämättä oikeus saada mm. kunnalta maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot :
  • maakuntien tai maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten palvelukseen siirtyvästä henkilöstöstä
  • maakunnille siirtyvien tehtävien ja palveluiden asiakkaista, ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja
  • maakunnille siirtyviä tehtäviä ja niihin liittyviä tukipalveluita koskevat käyttötaloustiedot
  • kuntayhtymien, niiden omaisuuden ja vastuiden sekä kuntien toimitilojen hallinnan, irtaimen omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirtymiseen tarkoitetuissa selvityksissä tarvittavat tiedot.

Tiedot on luovutettava maakunnalle sähköisessä muodossa.  Maakunnan on sovittava kunnan ja kuntayhtymän kanssa luovutuksen tarkemmasta toteutuksesta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tiedoista sekä tietojen luovuttamisen määräajoista, muodosta ja menettelytavoista. (voimaanpanolaki, 9§)

Valmistelutoimielimen on tiedotettava valmistelusta kunnille ja varattava näille mahdollisuus tulla kuulluksi (voimaanpanolaki, 10§)

Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun ja väliaikaishallintoon liittyvien kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat on uudistuksen laajuuteen nähden arvioitu riittämättömiksi. Tilanne on kaikkien osapuolten tiedossa ja ratkaisuja asian korjaamiseksi valmistellaan. Kustannusvastuu ei voi jäädä pääosin kuntien vastuulle.

MUISTA:

 • Maakunnat perustetaan 1.7.2017
 • Väliaikainen valmistelutoimielin edustaa maakuntaa
 • Kuntien ja kuntayhtymien laajaan tietojenanto- ja selvitysvelvollisuuteen tulee varata resursseja
Nainen piknikillä

Kunnasta maakuntaan -opas

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

lateral-image-right
Johanna Viita

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Viita
Kehityspäällikkö, maakunta-asiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2521
Kännykkä
+358 40 753 0630
Vastuualueet
 • Maakuntien edunvalvonta
 • maakuntajohtajien kuukausikokoukset
 • maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot