Sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki

Muutoksen viestintä

viestintä

Huom. Perustuslakivaliokunta antoi 29.6.2017 lausunnon, jossa se edellytti muutoksia eduskunnan käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin. Muutoksista johtuen uudistuksen täytäntöönpano on lykkääntymässä vuodella. Kuntaliiton sivut, oppaat ja muut muutostukiaineistot päivitetään uuden aikataulun mukaisiksi, kun lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

Johtaminen on viestintää. Esivalmistelu- ja väliaikaishallinnon aikana valmistellaan ja tehdään kunnissa henkilöstöön, omaisuuteen, sopimuksiin ja muihin vastuisiin liittyviä järjestelyjä, mutta myös muutoksia kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioon sekä henkilöstön tehtäviin. Muutosviestintä sitouttaa henkilöstön ja sidosryhmät tekemään muutosta yhdessä.

Asukkaat tarvitsevat hyvissä ajoin tietoa ja perusteluja palveluissa tapahtuvista muutoksista. Erityisen tärkeätä on muistaa selkeä ja havainnollinen viestintä, vuoropuhelu ja yhteistyö.

Uudistusten valmistelu ja toimeenpano tehdään mahdollisimman avoimesti. Se edellyttää kunnissa hyvin suunniteltua monikanavaista viestintää lähellä asukkaita. Valtakunnallinen uudistuksen viestintä toimii tukena.

Eri yhteistyötahot suunnittelevat viestintää yhdessä VM:n vetämässä maakuntauudistuksen viestintäryhmässä, STM:n johtamassa sote-uudistuksen viestintäryhmässä sekä maakunnallisissa viestintäryhmissä.

Samalla kun muutosviestintää toteutetaan, on rakennettava tulevan tilanteen viestintäjärjestelyjä.

Muutosviestinnän kohderyhmät

Virallisen yhteistoimintamenettelyn ohella henkilöstö tarvitsee jatkuvasti päivittyvää tietoa suunnitelmista ja käytännön järjestelyistä. Asukkaat ja asiakkaat ovat muutoksen edessä epätietoisia, ja viestinnän tulee tavoittaa kaikki ymmärrettävällä tavalla. Osallisuus edellyttää asukaslähtöistä viestintää.

Myös yhteistyökumppaneiden ja eri sidosryhmien tietotarpeet on huomioitava viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelujen yhtiöittäminen ja valinnanvapaus vaativat paljon selventävää viestintää. Tietoperusta ja muuttuvien organisaatioiden kaikki vanha data on oltava uusien toimijoiden käytössä saumattomasti.

Tammikuussa 2018 toteutettavien maakuntavaalien viestintä on suuri tehtävä. Kansalaisten valta kasvaa yhden vaalin verran, mutta tämä täytyy saada näkymään äänestysaktiivisuudessa. Tulevien maakuntavaltuustojen tehtävät ja vastuiden rajat on tehtävä konkreettisesti selviksi. Uusien poliittisten päättäjien perustiedoista ja valmiuksista on huolehdittava.

Sote- ja maakuntauudistuksen viestinnässä keskeistä on nykyisten ja tulevien toimijoiden yhteistyö. Palvelujen järjestämistapa muuttuu, mutta itse palvelut eivät. Maakuntien ja kuntien viestintäyhteistyö on järjestettävä asukaslähtöisesti. Viestinnän vastuut ja roolit on sovittava riittävän tarkasti. Palveluviestintä ja siihen liittyvä vuorovaikutus ei voi hautautua organisoinnin muutoksen vuoksi.

Kuulethan sie minnuu” - kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta suurten muutosten ytimessä

MUISTA:

  • johtaminen on viestintää
  • viestintä on monikanavaista ja kohdistuu asukkaisiin, henkilöstöön, sidosryhmiin ja kaikkiin muutoksen tekijöihin
  • luota ja käytä viestinnän ammattilaista
tags
Nainen piknikillä

Kunnasta maakuntaan -opas

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

lateral-image-right