Taide ja kulttuuri

Kulttuurihallinto, lainsäädäntö ja talous

Kulttuuripalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä: sitä säätelee Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

Kuntien kultuuritoimintalain uudistaminen 

OKM:N verkkoaivoriihi kerää tietoa mm. tulevaa kehittämistehtävän toimeenpanoa varten. Lisäksi kyselyssä kerätään kuntien tehtävien toimeenpanosta. Aivoriihi on avoinna 9.12.2018 asti. Vastaa kyselyyn. 

Hallituksen esitys 195/2018 laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta on eduskuntakäsittelyssä. Sivistysvaliokunta kuulee asiantuntijoita. Suomen Kuntaliitto oli kuultavana 28.11.2018: Kuntaliiton lausunto hallitukse  esityksestä kuntien kulttuuritoimintalaiksi. 

#kulttuuritoimintalaki 

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho asetti työryhmän, joka laati ehdotuksen uudeksi kuntien kulttuuritoimintalaiksi. Työryhmän toimikausi päättyi 30.9.2018. Okm:n tiedote työryhmän asettamisesta

Työryhmän esitys laiksi kuntien kultuuritoimintalaiksi oli lausunnoilla. Tutustu Suomen Kuntaliiton lausuntoon. Lausuntoja annettiin yhteensä 137. Valtaosa lausunnoista kannatti työryhmän esityksiä.

Kuntaliitto kannattaa myös valtionvarainministeriön kannanottoja työryhmän esityksestä. VM lausui mm: "Esityksessä kuntien kulttuuritoiminnan tehtäväkokonaisuudet ja järjestämisvastuu on määritelty yksityiskohtaisemmin kuin voimassa olevassa laissa. Esitys selkeyttää ja vahvistaa kulttuurin roolia kunnan tehtävissä. Valtiovarainministeriö pitää tärkeänä, että kunnat voivat järjestää kulttuuria koskevat tehtävänsä parhaaksi katsomallaan tavalla itsehallintonsa puitteissa. Sääntelyn tulee olla joustavaa ja toimintatapojen kuntien päätettävissä. Esityksen perusteluihin voisi kuitenkin sisältyä tarkempi arvio siitä, mitä hallinnollisia vaikutuksia esityksellä on eri kokoisissa kunnissa. Esitys tulee käsitellä kuntalain 13 §:n mukaisesti kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunnassa."

Yleinen kulttuuritoiminta

Yleiseen kulttuuritoimintaan katsotaan kuuluvaksi mm. kunnan jakamat avustukset taide- ja kulttuuritoimintaa tekeville yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunnat ylläpitävät kulttuuritiloja, kuten esitys-, harrastus- tai työskentelytiloja sekä järjestävät tapahtumia ja erilaisia kotiseutu- ja kulttuuritilaisuuksia. Kulttuuritoimintaan saattaa esimerkiksi kuulua kilpailujen ja taidekurssien järjestäminen. Kuntien tehtäviin kuuluu myös kulttuuriympäristön, historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja muistomerkkien suojelu.

Kunnan tehtävänä on myös järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Alue- ja seutuyhteistyö taiteen perusopetuksen järjestämisessä on lisääntymässä.

Kunnat päättävät itse kulttuuritoiminnan tarkemmasta laajuudesta, osaamistarpeesta, tuotantotavoista sekä kulttuurin hallinto- ja palvelurakenteesta. 

Kulttuuri- ja taidelaitokset

Kulttuuri- ja taidelaitoksilla tarkoitetaan valtionosuutta saavia ammatillisesti hoidettuja museoita, teattereita ja orkestereita. Yli puolet museolain piirissä olevista 124 museosta on kuntien ylläpitämiä. Kunnat omistavat myös valtionosuuden ulkopuolella olevia kulttuuri- ja taidelaitoksia ja tukevat rahallisesti yksityisten tahojen omistamia museoita, teattereita ja orkestereita.

Rahoitus

Kunnat rahoittavat yleisiä kirjastoja vuosittain 339 miljoonalla eurolla, teattereita, orkestereita ja museoita vuosittain 309 miljoonalla eurolla, yleistä kulttuuritoimintaa 126 miljoonalla eurolla ja taiteen perusopetusta 87 miljoonalla eurolla (2016 kustannustiedot).

 

 

 

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri