Taide ja kulttuuri

Taiteen perusopetus ja muu taidekasvatus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa ja se järjestetään lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaan. Opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta: Taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilla

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, teatteritaiteessa sekä arkkitehtuurissa, audiovisuaalisessa taiteessa, kuvataiteessa ja käsityössä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistetaan. Opetushallitus päätti uusista opetussuunnitelman perusteista sekä yleiseen että laajaan oppimäärään. Uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus astua voimaan elokuussa 2018. 

Tukea opetussuunnitelman laadintaan annetaan mm. Taiteen perusopetusliiton LUOTSI-hankkeessa

Miten voidaan lisätä saavutettavuutta ja esteettömyyttä taiteen perusopetuksessa? ArtsEqualin toimenpidesuositus Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana (PDF) on suunnattu taiteen perusopetuksen järjestäjille (kunnille ja oppilaitoksille).

Taiteen perusopetuksen rahoitus

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Silloin kunta toimii koulutuksen järjestäjänä. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta joko itse, omana toimintana, tai yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän kanssa tai hankkimalla palvelut julkiselta tai yksityiseltä toimijalta. Mikäli kunta toimii koulutuksen järjestäjänä, se vastaa siitä, että sen järjestämät tai hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti.

Kunta saa asukasperusteista valtionosuutta taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Asukasperusteisen valtionosuuden saamiseksi riittää ilmoitus siitä, että kunta järjestää taiteen perusopetusta, ja että kunta on hyväksynyt opetussuunnitelman kullekin taiteenalalle.

Kunnat, jotka järjestävät taiteen perusopetusta, saavat siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan. Valtionosuus on osa kunnan saamaa peruspalvelujen valtionosuutta. Kuntien kustannukset taiteen perusopetuksesta ovat vuosittain 87 miljonaa euroa. 

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada valtionosuutta tuntien määrän mukaan järjestettävään taiteen perusopetukseen (tuntiperusteinen vos). Myös kunnat toimiessaan koulutuksen järjestäjänä voivat saada tuntiperusteista valtionosuutta. Valtion talousarviossa vahvistetaan vuosittain tuntikohtainen yksikköhinta. Vuodelle 2019 tuntikohtainen yksikköhinta on 76,82 euroa. Tästä summasta valtionosuus on 57 %. Opetustuntikohtainen taiteen perusopetuksen valtionosuuden kokonaismäärä on 79 miljonaa euroa. 

Taide- ja kulttuurikasvatus harrastamisena

Kunnat voivat itse päättää, järjestävätkö ne taiteen perusopetusta tai muuta taide- ja kulttuurikasvatusta. Taiteen perusopetuslain mukaisen opetuksen ohella taiteen perusopetuksen oppilaitokset, kansalaisopistot, lastenkulttuurikeskukset ja muut toimijat järjestävät monipuolisesti taide- ja kulttuurikasvatusta. Harrastustoimintaa halutaan tukea ja erityisesti koulujen yhteydessä. Harrastamisen tukemisessa on mahdollista hyödyntää erityisesti taiteen perusopetuksen toimijoita ja muita taidekasvatusta antavia tahoja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kerhotoiminnassa.  

 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri