Aikuisopiskelijat koulutusjärjestelmässä

Aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen

EIO

Aikuisopiskelijat koulutusjärjestelmässä

Aikuiskoulutusta järjestetään koulutusjärjestelmän kaikilla koulutustasoilla sekä vapaan sivistystyön opintoina. Aikuisten kouluttautumisen eri muodot ovat monipuolisesti käytettävissä elinikäisen oppimisen välineinä. Työurien pidentämisen tarve sekä elämän aikana muuttuvat työtehtävät ja työpaikat korostavat entistä enemmän aikuisiän koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitystä. Työssäkäyvät pitävät siten tietonsa ja taitonsa ajan tasalla.  

Elinikäinen oppiminen nähdään sivistyksen, osaamisen ja tulevaisuuden rakentamisen edellytyksenä ja välttämättömänä yhteiskunnan kannalta työtehtävien ja ammattien muuttuessa. Elinikäisen oppimisen perusta luodaan jo varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Aikuisten perusopetus ja aikuisten lukiokoulutus

Aikuisten perusopetusta ja yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjotaan pääosin aikuislukioissa, mutta myös monissa kansanopistoissa. Yleissivistävä aikuiskoulutus palvelee aikuisten sivistystarpeita ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Tärkeinä kohderyhminä ovat koulunsa keskeyttäneet tai alemman kuin peruskoulun oppimäärän suorittaneet maahanmuuttajat.

Ammatillista osaamista aikuiskoulutuksella

Ammatillinen aikuiskoulutus tarjoaa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti aikuisille mahdollisuuden ammattitaidon hankkimiseen, laajentamiseen ja syventämiseen. Lisäksi se tarjoaa aikuisille mahdollisuuden alan vaihtoon elinkeinorakenteiden muuttuessa. Ammatillista aikuiskoulutusta suunnataan sekä vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille aikuisille että jo ammattitaidon omaaville henkilöille. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat tärkeitä ammatillisen aikuiskoulutuksen väyliä. Oppisopimuskoulutus on myös suosittu aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto.

 

Aikuiskoulutus ammattikorkeakouluissa

Aikuiset voivat suorittaa samoja ammattikorkeakoulujen opintoja ja tutkintoja kuin nuoretkin. Korkeakoulujen avointa opintotarjontaa, erikoistavia opintoja sekä tutkintojen osia voidaan hyödyntää uudistettaessa osaamista. työpaikkojen kehittämisessä merkittäviksi aikuiskoulutusväyliksi. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat työelämälähtöinen aikuiskoulutus muoto. Ne on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.  Ne toimivat joustavina, työelämän kehittämiseen räätälöityinä instrumentteina ja tuottavat ylemmän korkeakoulututkinnon.