Ammattikorkeakoulut

opiskelua

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. Vuodesta 2015 lähtien em. ammattikorkeakoulut ovat olleet osakeyhtiöitä.

Näiden lisäksi sisäasiainministeriön alaisuudessa toimii Poliisiammattikorkeakoulu sekä Ahvenanmaalla Högskolan på Åland.

Ammattikorkeakoulutuksessa keskeistä on työelämälähtöisyys. Koulutuksella vastataan työelämän uusiutuviin haasteisiin ja tarpeisiin ja tuotetaan eri aloille niiden tarvitsemia osaajia ja asiantuntijoita. Ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli alueiden elinvoimaisuuden tukemisessa ja edistämisessä. 

Ammattikorkeakouluissa järjestetään:

• ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuoriso- ja aikuiskoulutusta
• ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta

• avointa ammattikorkeakouluopetusta
• ammatillista opettajankoulutusta

• erikoistumiskoulutusta

  • muuta täydennys- ja aikuiskoulutusta

Ammattikorkeakoulutoiminta edellyttää valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. Siinä määritetään, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun tulee antaa (pakolliseksi säädetty koulutusvastuu). Toimiluvassa määritetään myös, mitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulu voi antaa (vapaaehtoinen). Lisäksi toimiluvassa määrätään oikeudesta opettajankoulutuksen järjestämiseen. Samoin siinä määrätään ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli, joka voi olla suomi tai ruotsi. Tämän lisäksi opetus- ja tutkintokielenä voidaan käyttää jotain muuta kieltä.

Koulutusalat ja -ohjelmat 

Ammattikorkeakoulujen tutkintoihin johtavissa koulutuksissa on kahdeksan koulutusalaa:

humanistinen ja kasvatusala,

kulttuuriala,

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

luonnontieteiden ala,

tekniikan ja liikenteen ala,

luonnonvara- ja ympäristöala,

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ja

matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Koulutusaloilla on yhteensä 43 perustutkintoa/ tutkintonimikettä. Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina. Koulutusohjelmia on yli 170. Koulutusohjelmassa voi olla ammattikorkeakoulun määrittelemiä suuntautumisvaihtoehtoja.​ Ammattikorkeakoulut päättävät itse koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmistaan.

Aikuiskoulutus ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella aikuisena ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävässä koulutuksessa, tai suorittaa erikoistumiskoulutusta, osallistua täydennyskoulutukseen tai avoimeen ammattikorkeakouluopetukseen.

Opiskelija- ja henkilöstömäärä

Ammattikorkeakouluissa oli vuonna 2015 noin 142 400 opiskelija. Heistä runsaat 105 700 suoritti amk-tutkintoa nuorten ja 22 800 aikuiskoulutuksena. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) suoritti 10 100 opiskelijaa.  Ammatillisessa opettajankoulutuksessa oli 3 350 henkilöä.

Henkilöstöä oli ammattikorkeakouluissa yhteensä noin 9 500. 

 

Tutkintojen tasot

Ammattikorkeakoulututkinto (AMK) vastaa kandidaatin tutkintoa (alempi korkeakoulututkinto) ja kansainvälisesti bachelor’s degree -tutkintoa. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto (Master’s degree -taso), maisteritason tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto yliopistoissa. (A 16.6.2005/426)

Opintojen laajuus

 Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 210 op (3.5 vuotta), 240 op (4.0 vuotta) tai 270 op (4.5 vuotta), josta harjoittelua 30–85 op. Opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa (normiaika + 1 vuosi), opintojen laajuudesta riippuen 4.5, 5.0 tai 5.5 vuodessa.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinto-opinnot edellyttävät soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankittua vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 60–90 opintopistettä. Kokopäiväisesti opiskellen opinnot kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen. Ylempiä AMK-tutkintoja on kaikilla koulutusaloilla, eniten sosiaali- ja terveysalalla.

Kaikki ammattikorkeakoulut järjestävät avointa ammattikorkeakouluopetusta ja sitä tarjotaan kaikilla koulutusaloilla. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot muodostuvat ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan perustuvista opintojaksosuorituksista. Ne voidaan myös sisällyttää tutkintoon, mikäli henkilö hakeutuu ja tulee hyväksytyksi varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi. Avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Erikoistumiskoulutuksista on säädetty 31.12.2014 annetulla VN:n asetuksella (1438/2014). Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutus vastaa työelämän ja yhdessä määrittämiin osaamistarpeisiin.

Erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä laaditaan sopimus. Sen syntyminen edellyttää, että sopijaosapuolina on enemmistö niistä ammattikorkeakouluista, jotka antavat ko. ammattikorkeakoulututkintoon ja tutkintonimikkeeseen johtavaa koulutusta erikoistumiskoulutusta koskevalla alalla.  Sopimukseen kirjataan työelämää edustavat tahot ja tapa, jolla ne ovat osallistuneet sopimusmenettelyyn.

Vuonna 2016 kaikkiaan erikoistumiskoulutuksia ammattikorkeakouluissa järjestettiin kuuteen erilaiseen ammatilliseen erikoistumiseen.

Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville suunnattua koulutusta, joka tuottaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Pääsyvaatimuksena ammatilliseen opettajankoulutukseen on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan. Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja. Ammatillista opettajankoulutusta järjestetään viidessä ammattikorkeakoulussa: Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Oulun ammattikorkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulussa. Ruotsinkielinen ammatillinen opettajankoulutus annetaan Åbo Akademissa.

Vuoden 2017 alusta ammatillinen opettajankoulutus on lisätty erikoistumiskoulutuksen aloihin. Tämä mahdollistaa työelämässä jo toimiville suunnatun koulutusmuodon entistä laajemman toteuttamisen.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus

Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Ammattikorkeakoulujen rahoitus on vuodesta 2014 alkaen ollut indikaattoripohjaista, tuloksiin perustuvaa rahoitusta. Vuonna 2015 ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuus, joka siihen asti oli  58,11 %, poistui ja rahoitusvastuu siirtyi valtiolle. Vastaavasti kuntien omarahoitusosuuksia nostettiin toisen asteen koulutuksessa (lukiot ja ammatillinen koulutus) ja aikuiskoulutuksessa. Kuntien rahoitusosuus 454,6 milj. euroa peritään seuraavasti:

  •         Peruspalveluiden valtionosuus  163,7 milj. euroa (36 %)
  •         OKM:n hallinnonala, toisen asteen koulutus 290,9 milj. euroa (64 %)

    Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus muodostuu laskennallisin perustein määräytyvästä perusrahoituksesta ja arvonlisäverokompensaatiosta. Perusrahoitus jakautuu ammattikorkeakoulujen kesken pääosin laskennallisesti suoritteiden perusteella. Tuloksiin perustuvasta rahoituksesta 85 % määräytyy koulutuksen laskentakriteereiden perusteella ja 15 % tutkimus- ja kehittämistoiminnan laskentakriteereiden perusteella.

    Vuoden 2017 alusta strategisen kehittämisen osuutta ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta on vahvistettu. Samalla ammattikorkeakoulujen tuloksiin perustuvan rahoituksen laskentaan on tehty parannuksia. Rahoitusmalliin on lisätty alakohtainen rahoitustekijä, jolla kompensoidaan kalliimpien koulutusalojen kustannuksia.

    Ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoitus vuonna 2017 on 835 miljoonaa euroa (v. 2016 se oli  858 M€).

tags