Vapaa sivistystyö

Kansalaisopistoissa on monipuolista toimintaa.

Lain mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Laki vapaasta sivistystyöstä Finlex nro 632/1998

Asetus vapaasta sivistystyöstä Finlex nro 805/1998

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan tämän lain mukaisen oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

Kansalais- ja työväenopisto on vapaan sivistystyön suurin oppilaitosmuoto. Vuonna 2016 184 kansalaisopistoa kattaa koko maan. Valtaosaa kansalais- ja työväenopistoista ylläpitävät kunnat. Kansanopistoja on 78 mukaan lukien Snellmanin korkeakoulu. Snellman-korkeakoulun toimintaan ja rahoitukseen sovelletaan vapaasta sivistystyöstä annettua lakia. Kesäyliopistojen määrä Suomessa on 20, opintokeskusten määrä on 12 ja lisäksi on 11 valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta. (Lähde: Opetushallituksen rahoitusraportti vuodelle 2016.) 

Myös manner-Suomen 20 kesäyliopistoa ylläpitävissä organisaatioissa ovat monet kunnat mukana ja seitsemää kansanopistoa ylläpitää kuntayhtymä tai kunta. Kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, jotka järjestävät avointa yliopisto-opetusta ja muuta koulutusta.

Oppilaitokset vuonna 2016        
  Liikunnan koulutus-keskukset Kansan-opistot Kansalais-opistot Kesä-yliopistot Opinto-keskukset Yhteensä
Kunta 0 2 157 1   160
Kuntayhtymä 1 5 3 4   13
Yksityinen 10 70 24 15 12 131
Yhteensä 11 77 184 20 12 304

 

Kuntaliiton Kansalaisopistoverkoston tiedonkeruuraportti Kansalaisopistojen toiminta ja talous 2016 on liitteenä.

 

Vuoden 2018 valtion rahoitus talousarvioesityksessä

Kansalaisopistot 1698839 opetustuntia, yksikköhinta 83,77 euroa/opetustunti.

Kansanopistot 241834 opiskelijaviikkoa, yksikköhinta 297,48 euroa/opiskelijaviikko.

Kesäyliopistot 52711 opetustuntia, 156,94 euroa/opetustunti.

Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset 279900 opiskelijavuorokautta, 95,90 euroa (alv.0%)/opiskelijavrk. 

 

UUSI KOULUTUSTEHTÄVÄ 1.1.2018

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen lain vapaasta sivistystyöstä muuttamiseksi 1.1.2018 alkaen. Muutos koskee uutta koulutustehtävää, jonka keskeisenä sisältönä olisivat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen opinnot sekä muut kotoutumisen edistämisestä annetun lain tavoitteiden mukaiset sisällöt. Koulutustehtävässä mahdollistuu joustavuus, toiminnallisuuden yhdistäminen sekä osa-aikaisuus. Koulutustehtävä on valtion täysimääräisesti rahoittama edellyttäen koulutuksen hyväksymistä osaksi Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 1386/2010 11 §:n mukaista kotoutumissuunnitelmaa. Valtion rahoitus tehtävään on vuositasolla vajaa 5 miljoonaa euroa. Palveluihin ohjaaminen ja onnistunut ylisektorien menevä toiminta edellyttää yhteistyötä paikallisten toimijoiden välillä. Koulutuksen ylläpitäjien yhteistyö kunnan ja työhallinnon kotoutumissuunnitelmia laativien viranomaisten kanssa sekä varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjätahon kanssa on tärkeää riittävän aikaisessa vaiheessa.

Hallituksen esitys HE140/2017vp: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8056334b

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Suomen Kuntaliiton tiedote 12.10.2017:

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/aikuisten-luku-ja-kirjoitustaidon-koulutus-siirtyy-osaksi-koulutusjarjestelmaa

Vapaan sivistystyön uutta maahanmuuttajakoulutusta on valmistellut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi johtaja Kirsi Kangaspunta. Kuntaliiton edustajana toimi erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen. Työryhmän muistio:

http://minedu.fi/documents/1410845/4996910/Vapaan+sivistysty%C3%B6n+uutta+maahanmuuttajakoulutusta+valmisteleva+ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+muistio/d12b41de-7e17-402a-8d5f-251d0c2eb681

 

VAPAAN SIVISTYSTYÖN UUDEN KOULUTUSTEHTÄVÄN KÄYNNISTYMINEN 

Vapaan sivistystyön uusi koulutustehtävä on huomioitu lainsäädännössä 1.1.2018 lukien. Lisätietoa https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/aikuisten-luku-ja-kirjoitustaidon-koulutus-siirtyy-osaksi-koulutusjarjestelmaa

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta koskeva opetussuunnitelmasuositus tukee koulutustehtävän toteuttamista. Paikalliset opetussuunnitelmat on mahdollista hyväksyä vapaan sivistystyön koulutuksen ylläpitäjän hallintosäännön mukaisesti, arviolta keväällä 2018. Uusi koulutustehtävä edellyttää, että täysimääräisen valtionosuusrahoituksen perustana on koulutuksen hyväksyminen osaksi kotoutumissuunnitelmaa. Tehtävä edellyttää siten organisointia ja  toimenpiteitä yhteistyön ja tiedottamisen toteuttamiseksi kunnissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Ensimmäiseksi on ratkaistava, kuka kunnassa ottaa kopin prosessista ja yhteistyöneuvotteluista. Työvoimahallinto sekä kunnat, esimerkiksi sosiaalipalvelut, laativat kotoutumissuunnitelmia, joten näiden yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeä neuvotella koulutukseen liittyvistä yhteistyökysymyksistä ja informoida, mistä koulutuksesta on kyse ja missä paikallisissa tai alueellisissa oppilaitoksissa koulutusta on saatavissa.

Kunnan sisäistä tai jopa laajempaa, yli kuntarajojen menevää yhteistyötä tarvitaan neuvotteluissa yhteistyötahojen kanssa toiminnan järjestämisen onnistumiseksi. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat moninaisia ja niillä on mahdollisuuksia järjestää koulutusta eri tavoin, joten erilaisiin opiskelutarpeisiin parhaiten soveltuvan koulutuksen ja sopivien opiskelijaryhmien muodostamiseksi on mielekästä tarkastella paikallistasolla vapaan sivistystyön eri oppilaitosten mahdollisuuksia ja työnjakoa. Täysimääräistä rahoitusta tehtävään kohdennetaan kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille sekä opintokeskuksille. Vuoden 2018 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus on kohdennettu vapaan sivistystyön ylläpitäjille, ks. Opetushallituksen kustannusraportit oppilaitosmuodoittain http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/yh18.html

Koulutuksen yksi keskeinen kohderyhmä on kotivanhemmat, joten lastenhoitotarpeeseen vastaaminen koulutuksen aikana tulee myös pohdittavaksi. Esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelut ja 3. sektori voivat olla paikallistason yhteistyökumppaniosapuolina.

Vapaan sivistystyön maahanmuuttajille suunnatun lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus

Vapaan sivistystyön uusi maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus tulee voimaan 1.1.2018 lukien. Kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten rahoitusjärjestelmään on lisätty mahdollisuus koulutuksen rahoitukseen 100 %:n valtionosuudella, kun oppilaitoksen järjestämä koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan.

Opetushallituksen tehtävää tukeva valtakunnallinen opetussuunnitelmasuositus on julkaistu Opetushallituksen sivuilla http://www.oph.fi/download/188654_Vapaan_sivistystyon_lukutaitokoulutuksen_opetussuunnitelmasuositus_2017.pdf

Opetussuunnitelma on suositusluonteinen ja tarjoaa oppilaitoksille työkaluja lukutaitokoulutuksen toteuttamiseen. Koulutuksen ylläpitäjä voi oman hallintosääntönsä mukaisesti päättää paikallisen opetussuunnitelman hyväksymisestä.

 

tags

Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Kuntaliiton strategia ”Onnistuva Suomi tehdään lähellä” antaa liiton toiminnalle ja päätöksenteolle yhteisen suunnan muutosten keskellä. Strategia on suunnattu valtuustokauden 2017-2021 ajalle.
Lapsia päiväkodissa.
centred-liftup