Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

Rahoituskin uudistuu.

Valtion talousarvioesitys ja Kuntatalousohjelma opetus- ja kulttuuritoimen osalta vuodelle 2018 tarkasteltavissa on liitteenä.

Rahoitusta koskevat säännöksiä uudistetaan jatkuvasti. Tällä hetkellä vireillä ovat rahoitusuudistukset liittyen mm.

  • TAIDE JA KULTTUURI
  • VAPAAN SIVISTYSTYÖN UUSI KOULUTUSTEHTÄVÄ 2018

 

Valtionosuusrahoituksen yksikköhinnat löydät ajankohtaista rahoituksesta -sivulta.

Rahoitusta koskevia muutoksia

Valtioneuvosto on vahvistanut vuoden 2018 keskimääräisiä yksikköhintoja

Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta tulee olemaan 6070,92 euroa opiskelijaa kohti, mikä on 74,09 euroa kuluvaa vuotta alhaisempi.

Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta tulee olemaan 77,14 euroa opetustuntia kohti. Vuonna 2017 keskimääräinen yksikköhinta on 76,96 euroa. Opetustuntimääriin ei valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä esitetä muutosta.

Kansalaisopistojen keskimääräiseksi yksikköhinnaksi muodostuu 83,77 euroa opetustuntia kohti, kun se vuonna 2017 on 82,91 euroa. Valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrää esitetään kuitenkin alennettavaksi valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä 1 793 046 opetustunnista 1 698 839 opetustuntiin.

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva sääntely sisältyy 1.1.2018 lukien ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.3.2017

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJA KOSKEVA PERUSOPETUSLAIN MUUTOS 2016

Perusopetuslain 48 f §:n on voimassa 1.8.2016 lukien. Lisätietoa linkissä https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20160127.pdf 

Aamu- ja iltapäivämaksut 1.8.2016 lukien

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN MUUTOKSET 2017

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan 1.1.2017 lukien. Muutokset koskevat kilpailukykysopimuksen vaikutuksia rahoitukseen, ammatillisen koulutuksen säästöjä sekä mm. perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoitusta. Lisäksi lakiin on tehty muutoksia kirjastolakiin  sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksiin liittyen.  Muutoksista tarkempaa tieto hallituksen esityksissä  HE 177/2016, HE 206/2016 (lukiokoulutuksen yksikköhintamuutokset 1.1.2018 lukien) ja HE 238/2016 (kirjastojen rahoitusta koskeva muutos). 

HE 20/2017 sisältää opetus- ja kultuuritoimen rahoituslakiin tulevia muutoksia 1.1.2019 lukien lukion yksikköhintaan ja erityisen koulutustehtävän rahoitukseen. Valtioneuvoston asetukseen on myös 28.6.2017 hyväksytty lukion erityistä koulutustehtävää koskevat muutokset 1.1.2019 lukien. Linkki asetukseen. 

Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva lakiesitys on hyväksytty voimaan tulevaksi 1.1.2018 lukien. Rahoitus sisältyy lainsäädäntöön. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (Lähde: OKM).

 

Verohallinnon ohje Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus 26.11.2015

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Koulutuspalvelujen_arvonlisaverotus(38804