Ajankohtaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

Rahoituskin uudistuu.

 

 

 

Valtion talousarvioesityksen nostoja ja aputaulukko rahoituksen arviointia varten vuodelle 2019 ovat liitteenä.

Rahoitusta koskevat säännöksiä uudistetaan jatkuvasti. Tällä hetkellä vireillä ovat rahoitusuudistukset liittyen mm.

 

 

Rahoitusta koskevia muutoksia

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.1.2018 LUKIEN

Eduskunta hyväksynyt lain muutoksen: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_147+2017.aspx

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN sekä VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTOS 1.1.2018 lukien (HE 99/2017vp) sisältää indeksikorotuksia vastaavat säästötoimenpiteet yksikköhintoihin vuonna 2018: esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen säästö, lukiokoulutus, taiteen perusopetus, taidelaitokset sekä vapaa sivistystyö. Lisäksi kirjastolain muutoksesta johtuva muutos valtionavustusten osalta.

Valtioneuvosto on vahvistanut vuoden 2018 keskimääräisiä yksikköhintoja

Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta tulee olemaan 6070,92 euroa opiskelijaa kohti, mikä on 74,09 euroa kuluvaa vuotta alhaisempi.

Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta tulee olemaan 77,14 euroa opetustuntia kohti. Vuonna 2017 keskimääräinen yksikköhinta on 76,96 euroa. Opetustuntimääriin ei valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä esitetä muutosta.

Kansalaisopistojen keskimääräiseksi yksikköhinnaksi muodostuu 83,77 euroa opetustuntia kohti, kun se vuonna 2017 on 82,91 euroa. Valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä 1 698 839 opetustuntia, josta 340168 tuntia uuteen koulutustehtävään.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 19.10.2017: Museoiden yksikköhinta 64 470 (alv. 0 %).  

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 6.11.2017: Liikuntatoimen yksikköhinta 12 euroa/asukas ja nuorisotyön yksikköhinta 15 euroa/kunnan alle 29-v. asukas.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskeva sääntely sisältyy 1.1.2018 lukien ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN 1.1.2018 lukien

Uuden kotoutumissuunnitelmaa edellyttävän koulutustehtävän valtionosuusrahoitus 100 prosenttia. Koulutuksesta ei voida periä asiakasmaksuja. HE 140/2017vp. 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI 1.3.2017

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJA KOSKEVA PERUSOPETUSLAIN MUUTOS 2016

Perusopetuslain 48 f §:n on voimassa 1.8.2016 lukien. Lisätietoa linkissä https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20160127.pdf 

Aamu- ja iltapäivämaksut 1.8.2016 lukien

 

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSLAIN MUUTOKSET 2017

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan 1.1.2017 lukien. Muutokset koskevat kilpailukykysopimuksen vaikutuksia rahoitukseen, ammatillisen koulutuksen säästöjä sekä mm. perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rahoitusta. Lisäksi lakiin on tehty muutoksia kirjastolakiin  sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksiin liittyen.  Muutoksista tarkempaa tieto hallituksen esityksissä  HE 177/2016, HE 206/2016 (lukiokoulutuksen yksikköhintamuutokset 1.1.2018 lukien) ja HE 238/2016 (kirjastojen rahoitusta koskeva muutos). 

HE 20/2017 sisältää opetus- ja kultuuritoimen rahoituslakiin tulevia muutoksia 1.1.2019 lukien lukion yksikköhintaan ja erityisen koulutustehtävän rahoitukseen. Valtioneuvoston asetukseen on myös 28.6.2017 hyväksytty lukion erityistä koulutustehtävää koskevat muutokset 1.1.2019 lukien. Linkki asetukseen. 

Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva lakiesitys on hyväksytty voimaan tulevaksi 1.1.2018 lukien. Rahoitus sisältyy lainsäädäntöön. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä (Lähde: OKM).

 

Verohallinnon ohje Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus 26.11.2015

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Koulutuspalvelujen_arvonlisaverotus(38804