Kansalaisopistot kunnissa

Uusi lukutaitokoulututus vapaassa sivistystyössä

Vapaan sivistystyön uutta lukutaitokoulutusta koskeva lainsäädäntömuutos on tullut voimaan 1.1.2018. Koulutusta voidaan toteuttaa kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa. Erityisesti kansalaisopistot muodostavat kattavan, pääosin kunnallisen, oppilaitosverkoston ympäri Suomea, joten vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat hyvin vastata koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja koulutustarpeeseen maanlaajuisesti.

Lukutaitokoulutus vastaa luku- ja kirjoitustaidon, suomen ja ruotsin kielen taidon sekä muiden kotoutumislain tavoitteiden mukaisten sisältöjen edistämiseen. Koulutus on mahdollista toteuttaa joustavasti, sivutoimisesti osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti ja yhdistää erilaisiin toiminnallisiin sisältöihin.

Uuteen lukutaitokoulutukseen on myönnetty lähes 5 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta siten, että uuteen koulutukseen on mahdollista saada täysimääräinen, 100 prosentin, valtionosuus. Tämä kuitenkin edellyttää, että koulutus on osana oppijan kotoutumissuunnitelmaa. Tärkeää on tehdä yhteistyötä kotoutumissuunnitelmia laativien kanssa sekä kunnassa että TE-hallinnossa. Kotivanhempien ollessa yksi koulutuksen kohderyhmä, yhteistyötä tarvitaan myös lasten hoidon järjestämiseksi varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa ja esimerkiksi paikalliset järjestöt, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntatoimi voivat olla hyviä yhteistyökumppaneita.

Suoritemääräarviot koulutuksen ylläpitäjiltä koulutuksesta vuonna 2018 on kerätty syksyllä 2017 ja syksyllä 2018 kerätään arviot vuodelle 2019. Rahoitukseen vaikuttavat vuosina 2018-2019 aiempi toteutuma ja oppilaitoksen suoritemääräarvio ja arvioitu koulutustarve. Vuodesta 2020 lukien rahoituksen perusteena on varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden toteutuneet suoritteet.

Opetushallitus on julkaissut opetussuunnitelmasuosituksen ja Kansalaisopistojen liitto on myös julkaissut suosituksensa. Suositukset eivät ole sitovia, mutta tarjoavat hyviä välineitä koulutuksen toteuttamiseen. Kunnat voivat hyväksyä paikallisen opetussuunnitelman oman hallintosääntönsä mukaisesti.

Uuden koulutustehtävän lisäksi vapaa sivistystyö toteuttaa myös muita lainsäädäntöön liittyviä tehtäviään. Tavoitteena tulee olla jatkossakin, että vapaan sivistystyön perinteiset koulutusmahdollisuudet eivät kapene uusien tehtävien vuoksi. Onkin tärkeää, että uuden koulutustehtävän toteutumista arvioidaan parin vuoden kuluttua, kun saadaan kokemuksia koulutustarpeista ja koulutuksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

tags