Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen liittyvän lainsäädännön uudistaminen

jännittävä_varhaiskasvatus

​Laki lasten päivähoidosta muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015 alkaen. Asetus lasten päivähoidosta säilyi ennallaan. Käytännössä muutoksia tehtiin 11 ensimmäisen pykälän osalta. Lisäksi 1.8.2016 alkaen varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:ä on muutettu siten, että kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Oikeus laajempaan palveluun  on esimerkiksi työn, opiskelun tai yrittäjyyden perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Lakimuutos on tulut voimaan 1.8.2016 alkaen.

Varhaiskasvatuslain uudistaminen on käynnissä. Hallitus antoi esityksen varhaiskasvatuslaiksi 12.4.2018. Asian etenemistä voit seurata täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/… .

Uusi laki korvaa nykyisen varhaiskasvatuslain. Uudessa laissa mm. varhaiskasvatuksessa sovelletut useisiin eri säädöksiin kuuluneet säännökset kootaan uuteen lakiin, perustetaan uusi varhaiskasvatuksen valtakunnallinen tietovaranto sekä tehdään muutoksia henkilöstörakenteeseen ja kelpoisuuksiin. Epäselviin kysymyksiin voi saada vastauksen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta http://minedu.fi/varhaiskasvatus-ukk 

Toistaiseksi varhaiskasvatuksen osalta sovellettaan edelleen joiltakin osin sosiaalihuollon säädöksiä sellaisina kun ne olivat 1.1.2013, esimerkiksi  Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (kumoutunut), laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (kumottu), laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Valtioneuvosto päätti 22.10.2015 muuttaa lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §. Jatkossa päiväkodissa yli kolme -vuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö. Muutos on tullut voimaan 1.8.2016 alkaen.

Joissakin kunnissa on henkilöstön mitoituksen sekä lapsen varhaiskasvatusoikeuden osalta tehty päätös laissa määriteltyä laajemmasta oikeudesta varhaiskasvastukseen tai mitoituksen osalta päätetty pitää henkilöstömitoitus entisellään.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat jatkuvan muutoksen kohteena. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.3.2017, ja sitä muutettiin 1.1.2018 alkaen siten että maksut edelleen pienenevät. Mahdollisen maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta ei ole vielä tehty päätöksiä. Joissakin kunnissa asiaa kuitenkin kokeillaan. 

On hyvä muistaa, että kaikki tahot haluavat lapsille hyvää lapsuutta ja laadukasta varhaiskasvatusta. Uuden varhaiskasvatuslain peruslähtökohtana on ja jatkossakin tulee olla lapsen edun ja oikeuksien toteutuminen ja paikallisten olosuhteiden huomioonottaminen. 

tags