Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Eduskunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta  8.12.2017 ja tasavallan presidentti hyväksyi lain muuttamisen 19.12.2017. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Tarkemmat muuttuneet lakipykälät (5 § ja 8 §) voi tarkistaa toistaiseksi eduskunnan sivuilta  (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/…). Kunnassa tulee tarkistaa maksuperusteet muutetun lain mukaisiksi, tiedottaa muutoksesta ja vaikutuksista asiakkaille, tarkistettava ja tarvittaessa tehtävä uudet asiakaskohtaiset maksupäätökset sekä päivitettävä asiakastietojärjestelmät.  

Laki muuttuu siten, että pieni - ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 71 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kuntaliitto toteutti kyselyn hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntatalouden tasapainoon. Kysely toteutettiin 24.5 – 9.6.2017. Kyselyssä kysyttiin myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta aiheutuneita arvioita vaikutuksesta kunnan talouteen. Kyselyyn vastasi yhteensä 142 kuntaa/kuntayhtymää ja otos on korotettu laskennallisesti koko maan tasoon. Kyselyn perusteella maksutuottomenetykset alkaen vuodesta 2018 ovat yli 100 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät jatkossa 1.1.2018 alkaen muutetun varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ei enää sovelleta sosiaali- ja terveydenhuollon säädöksiä. Opetus- ja kuttuuriministeriö tarkistaa laissa määritellyn mukaisesti varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut joka toinen vuosi (indeksitarkistus). Seuraavan indeksitarkistuksen mukaan tulorajoja sekä ylintä maksua muutetaan 1.8.2018 alkaen.

Perheen nuorimman lapsen maksu voi kokopäivähoidossa enimmillään olla 290 euroa kuukaudessa (indeksitarkistuksen jälkeen 289 euroa 1.8.2018 alkaen). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.  Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. 

Lähtökohtaisesti maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kuukaudelta. Maksu voidaan kuitenkin periä kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi ei ole vuoden aikana ollut poissa päivähoidosta yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Pääsääntöisesti päivähoitomaksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Kuitenkin, jos lapsi on sairautensa vuoksi päivähoidosta poissa päivähoidosta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa hoidosta koko kalenterikuukauden. Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. 

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

Tilapäisesti annettavan hoidon sekä leikki- ja kerhotoiminnan maksuista päättää kunta. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ja tuloraja

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu, perheen koko ja bruttotulorajat. Mustaviiva maksu tuloraja 1.3.2017. Punainen viiva 1.1.2018 alkaen

tags