Oppilaaksi ottaminen

Onko oppilaalla oikeus päästä mihin tahansa kouluun? Mitkä ovat kunnan oikeudet ja velvollisuudet? Oppilaan opetuksen järjestämispaikan määräytymistä koskevat perusopetuslain säännökset ovat joissakin tapauksissa osoittautuneet vaikeiksi soveltaa ja tulkita. Oikeuskäytäntö on selkeyttänyt kuitenkin lainsäädännön tulkintaa.

Lainsäädännön mukaan kunta osoittaa toistaiseksi tai määräajaksi oppivelvolliselle ja esiopetuksen oikeutetulle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta (perusopetuslaki 6 §). Säännökset tarkoittavat sitä, että kunnan on tehtävä päätös oppilaan lähikoulusta tai muusta opetuksen järjestämispaikasta. Kunta voi muuttaa opetuksen järjestämispaikkaa vain perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä. 

Lähikoululla ja muulla lainsäädännön tarkoittamalla opetuksen järjestämispaikalla tarkoitetaan paikkaa, johon oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lisäksi perusopetuksessa olevan oppilaan päivittäinen koulumatka ei saa kestää yli laissa säädettyjen aikarajojen (32 § 2 mom.) Esiopetuksen osalta on lisäksi säädetty, että esiopetukseen osallistuvalla tulee olla mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja. Käytännössä päivähoito- ja esiopetuspaikat on siten hyvä sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan. 

Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa omakielistä lähikoulua (28 §). Lähikoulun osoittaminen voi tapahtua useammalla tavalla. Kunta voi esimerkiksi tiedustella huoltajien toiveita ennen lähikoulun osoittamispäätöksen tekemistä tai käyttää oppilaaksiottoalueita apuna oppilaan lähikoulun määräytymisessä. Jos huoltajien toiveita selvitetään etukäteen, on hyvä kertoa huoltajille, että kunta voi poiketa huoltajan toiveista. Tällöin on myös syytä päättää, miten menetellään, jos kouluun hakee enemmän oppilaita kuin siellä on paikkoja. Myös tästä on syytä tiedottaa huoltajille. 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Oppivelvollinen voi hakeutua oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun.
Perusopetuslain 28 §:n mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä esimerkiksi omassa asuinkunnassaan muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, valtion tai yksityisen kouluun tai toisen kunnan kouluun. Tällöin on kyse ns. toissijaisesta koulusta. Näihin on ensisijaisesti oikeus päästä sellaisilla oppilailla, joille ne on osoitettu lähikouluiksi. Jos kouluissa on tilaa, voidaan näihin ottaa ulkopuolelta tulevia oppilaita, mutta kaikkiin toissijaisiin hakijoihin, sekä omasta kunnasta että toisesta kunnasta, on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.  Ns. toissijaisen koulun oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (32 § 3 mom.). Jos mainittu edellytys asetetaan, se on syytä todeta oppilaaksi ottamista koskevassa päätöksessä.

Kunta voi päättää, että kunnan järjestämään opetukseen otetaan ensisijassa omassa kunnassa asuvia oppilaita. Tällä on käytännössä merkitystä silloin, kun paikkoja on vähemmän kuin hakijoita. Tästä ja muista mahdollisista valintaperusteista tulee ilmoittaa etukäteen. Valintaperusteiden tulisi olla selkeät ja soveltamisen kannalta on helpompi, jos perusteita on vähän.

Kunta voi päättää etukäteen opetuksen järjestämispaikkaan otettavien oppilaiden määrän ja määritellä koulun/vuosiluokkien/esiopetuspaikkojen enimmäiskoon voidakseen hallita paremmin muun muassa kustannuksia, opetusjärjestelyjä ja vieraskuntalaisten määrää. Kunta voi myös päättää, että osa tai kaikki oppilaspaikat ovat vapaasti haettavissa tai niin, ettei ns. toissijaisille hakijoille varata ollenkaan oppilaspaikkoja. Tämä koskee sekä omasta kunnasta että vieraasta kunnasta hakevia lapsia. Jos kunnan kouluissa tai muissa opetuksen järjestämispaikoissa on oppilaspaikkoja vapaana, eikä kunta ole päättänyt, että toissijaisia hakijoita ei oteta, on kaikkiin ns. toissijaisiin hakijoihin, niin omasta kuin vieraasta kunnastakin hakeviin, sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Koulu, jossa noudatetaan painotettua opetussuunnitelmaa, voi perusopetuslain 28 §:n nojalla käyttää valintakokeita oppilaita ottaessaan. Valintakokeilla selvitetään oppilaan taipumuksia niissä aineissa, jotka opetussuunnitelmassa painottuvat. Oppilaan yleistä koulumenestystä ei oppilasvalinnan suorittamiseksi saa lain mukaan mitata. Muista valintaperusteista laissa ei ole säännöksiä, mutta tällöin on noudatettava perusopetuslain 28 §:ää, jonka mukaan oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.