Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas

Manner-Suomen 297 kunnan sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat 3 264 euroa/asukas vuonna 2016. Terveydenhuollon osuus kustannuksista oli 56 %. Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveystoiminnasta oli 37 % eli 1 204 euroa/asukas ja perusterveydenhuollon osuus 19 % eli 607 euroa/asukas. Sosiaalitoimen euromääräiset nettokustannukset olivat 1 440 per asukas. Ikääntyvien ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien osuus sosiaalitoimesta oli yhteensä 20 % eli 281 euroa/asukas.

Tietojen lähde on Tilastokeskuksen Kuntataloustilasto 2016. Tilastoa varten kerätään tietoja kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntien taloustilastojen tietosisältö ja tiedonkeruu uudistuivat tilastovuodesta 2015 alkaen, minkä vuoksi kuntataloustilaston tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edeltävinä vuosina julkistettujen kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilaston tietojen kanssa. Kuntataloustilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilastossa näin ei tehty. Lisäksi uudistuksessa tuli muutoksia kuntien ja kuntayhtymien tehtäväluokitukseen.

Toimintakustannuksissa ovat mukana kunnan oman toiminnan, kuntayhtymän tai kuntayhtymien ja näiden ulkopuolelta ostettujen palvelujen kustannukset. Kunnan erikoissairaanhoidon menoissa on myös muita kuin oman sairaanhoitopiirin sairaalan/sairaaloiden käytöstä aiheutuneita kustannuksia eli ostoja yliopistollisilta keskussairaaloilta, toisilta sairaanhoitopiireiltä, yksityisiltä tai eräillä kunnilla oman erikoissairaanhoidon menoja. Sama pätee myös toimintoihin, joiden palveluja kunnat ostavat ulkopuolelta oman organisaationsa.

Niissä kunnissa, joissa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat samassa organisaatiossa, kustannusten jako näiden kesken todennäköisesti ei ole kaikissa aivan yhtenevää. Näistä osassa on ollut vuosien mittaan myös yllättävän suuria muutoksia sekä muista poikkeavia toimintojen jakoja ja kustannusten kohdentamisia. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon erilaiset ratkaisut näkyvät myös nettomenojen kovin suurina eroina.

Oheisissa taulukoissa on helppokäyttöisessä muodossa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä nettokustannuksia. Tietoja esitetään kunnittain, maakunnittain ja kuntakoon mukaan yhdisteltyinä sekä sairaanhoitopiireittäin ja erva-alueittain. Mukana ovat myös monipuolisemmin tehtäväluokittaiset kantatiedot euromääräisinä.

Aakkosjärjestyksessä esitettävien tietojen ohella on myös taulukoita, joissa tiedot esitetään nettokustannusten suuruuden mukaan laskevissa järjestyksissä toiminnoittain. Tietoja on vertailtu lisäksi Manner-Suomen kuntien keskimääräisiin nettokustannuksiin. Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista per asukas on laskettu myös tarvevakioidut kustannukset.

Kuntien nettokustannukset terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon ovat vain osa terveydenhuollon menoista. Työterveyshuolto ja yksityissektori tuottavat sairaanhoidon palveluja kunnissa erisuuruisia osuuksia väestön käyttämistä palveluista. Kotitaloudet, Kela, työnantajat, vakuutusyhtiöt ja yritykset maksavat nämä kustannukset. Tämän vuoksi kuntien nettokustannuksia ei pidä tulkita terveydenhuollon kokonaiskustannuksiksi. Sama pätee osin myös osaan sosiaalitoimen palveluista.

On tärkeää huomata kuntien ja alueiden väestön erilaisuudet. Esimerkiksi Kuhmoisissa, Luhangalla, Puumalassa ja Sysmässä on väestössä ikäihmisiä suhteellisesti  3–4 kertaa enemmän kuin Limingassa, Tyrnävällä, Pornaisissa tai Espoossa. Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 40 % suurempi ja HUSissa 20 % pienempi kuin koko maan keskimääräinen osuus. Jos toisessa kunnassa terveydenhuollon tarvevakioitujen menojen tarvekerroin on 1,5 ja toisessa 0,8, muuttavat tarvetekijät menojen keskinäisen suuruusvertailun tyystin toisenlaiseksi.

Etäisyydet, työllisyys/työttömyys, väestön kasvu/väheneminen/ikärakenne, laitosvaltaiset rakenteet ja kunnan tarjoamien palvelujen osuus näkyvät mm. perusterveydenhuollon nettokustannuksissa per asukas. Näistä ääripäitä edustavat Pirkanmaalla sijaitseva Kangasala, joka käytti perusterveydenhuoltoon 250 €/asukas, ja Suomen päälaella sijaitseva Utsjoki, joka käytti 2 198 €/asukas. Nämä ovat vain esimerkkejä kuntien ja sairaanhoitopiirien erilaisuudesta.

Tilastokeskuksen Kuntatalous 2016 -tiedote (27.10.2017) ”Vuonna 2016 kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat lähes edellisvuoden tasolla” sisältää 313 kunnan ja 144 kuntayhtymän tiedot vuodelta 2016. 

Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos, THL, tuottaa vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin, kunnittain ja maakunnittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimen laskennassa on hyödynnetty alue- ja kuntakohtaisia tietoja väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta. 

Indeksejä ja tarvevakioituja menoja on syytä käyttää reaalimenojen rinnalla. Indeksit ja tarvevakioinnit auttavat suhteuttamaan ja ymmärtämään väestöltään erilaisten kuntien terveydenhuollon erilaiset nettotoimintamenot.​​ Kunnallisten palvelujen peittävyys on eri kunnissa erilainen - mm. työterveyshuollon ja yksityissektorin käytöstä johtuen. Kunnan menojen suuruuteen vaikuttavat luonnollisesti palvelujen monipuolisuus, oikea-aikainen saatavuus, riittävyys, rakenteet sekä asukkaiden käytettävissä olevat tulot.

Kelan ”Terveyspuntarin indeksien ja karttasovellusten avulla voit vertailla väestön alueellisia sairastavuuseroja yhtenä vuotena. Tietoja ei pidä sen sijaan käyttää valittujen alueiden arvojen vertailuun eri vuosina. Terveyspuntarin kansantaudit -sovelluksen tiedot päivittyvät edellisen vuoden osalta helmikuussa ja sairastavuusindeksit toukokuussa”.www.kela.fi/terveyspuntari

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Anu Nemlander

Etunimi
Anu
Sukunimi
Nemlander
Erityisasiantuntija, Tieto- ja taloustiimin esimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2612
Kännykkä
+358 50 563 6180
Vastuualueet
  • terveydenhuollon talous ja palvelurakenteet
  • kuntien kustannusvertailut
  • terveydenhuollon asiakasmaksut
  • kansainvälinen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Tilastoasiantuntijat
Mari Sjöholm

Etunimi
Mari
Sukunimi
Sjöholm
Tietopalvelusuunnittelija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2614
Kännykkä
+358 50 338 2502
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalvelut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous