Kotikunnan valintaoikeus ja oikeus hakeutua toisen kunnan palveluihin

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset (1377-1378/2010) tulivat voimaan 1.1.2011. Eduskunta hyväksyi lait hallituksen esityksen (101/2010) mukaisina. Kyseessä on kotikuntalaissa säädetyn kotikunnan muuttamista koskevan rajoituksen tosiasiallisesta poistamisesta ja siihen liittyen palveluihin hakeutumista ja kuntien välistä kustannustenkorvausjärjestelmää koskevista sosiaalihuoltolain muutoksista. Lakimuutosten tarkoituksena on edistää vanhusten ja vammaisten oikeutta valita vapaasti oma asuinpaikkansa.

Kotikuntalaissa olevaa kotikunnan muuttumista koskevaa ns. laitoshoitorajoituksen sanamuotoa on muutettu siten, että henkilön kotikunta ei muutu, jos hänen asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta perhehoidossa tai laitoshoidossa taikka asumisesta asumispalvelujen avulla. Kotikuntalakiin on lisätty uusi 3 a §, jonka mukaan, jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, hän voi 3 §:n 2 kohdan estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli vuoden. Kotikunta muuttuu ko. tapauksissa muuttoilmoituksen saapumispäivästä. Vanhan sosiaalihuoltolain (710/1982)  edelleen voimassa olevan 42 a §:n mukaan palvelujen järjestämisvastuu siirtyy muuttopäivästä uudelle kotikunnalle.

Sosiaalihuoltolain 60 §:ssä (vanhassa sosiaalihuoltolaissa säännös oli 16 a §:ssä) säädetään ns. omaehtoisesta hakeutumisesta toisen kunnan palveluihin. Se, joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti voi hakea tämän kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin, jos olisi kunnan asukas. Kunnan tulee välittömästi ilmoittaa hakemuksesta ja käsiteltäväksi ottamisesta hakijan kotikunnalle. Kunnan tulee käsitellä hakemus, arvioida hakijan palvelutarve yhteistyössä tämän kotikunnan kanssa ja tehdä asiassa päätös.

Hakijan on kahden viikon kuluessa myönteisen päätöksen tiedoksi saamisesta ilmoitettava kunnalle palvelun vastaanottamisesta. Hakijalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta muuttaa osoitettuun hoitopaikkaan. Tällöin myös hakijan kotikunta vaihtuu. Jos hakija laiminlyö ko. määräajat, hänen oikeutensa päätöksen mukaisiin palveluihin raukeaa. Hakija voi hakea palveluja kerrallaan vain yhdestä kunnasta. Hakijan hakemusta ei käsitellä, jos hakija on tehnyt vastaavan hakemuksen toiseen kuntaan ja asian käsittely on vielä kesken.

Vanhan sosiaalihuoltolain edelleen voimassa olevassa 42 b §:ssä säädetään kuntien keskinäisistä korvauksista. Sekä  vanhan sosiaalihuoltolain 42 a §:n (sijoitettu toisen kunnan alueelle) että  sosiaalihuoltolain 60 §:n (omaehtoinen hakeutuminen) tarkoittamissa tilanteissa vastuu kunnan päätöksen perustuvan perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen tosiasiallisista kustannuksista säilyy aiemmalla kotikunnalla. Uusi kotikunta laskuttaa kustannuksia vastaavan korvauksen aiemmalta kotikunnalta. Korvausta laskettaessa tosiasiallisista kustannuksista vähennetään valtionosuutta sekä perityt asiakasmaksut. 

Kunnan voivat halutessaan sopia korvauksen tasosta myös muulla tavoin. Lain mukaan uusi kotikunta vastaa niiden palveluiden järjestämisestä ja kustannuksista, joita sopimus ei sisällä. Viittaus sopimukseen pykälätekstissä on tässä yhteydessä jokseenkin epäselvä. Uuden kotikunnan kustannusvastuu ei kuitenkaan rajoittune tilanteisiin, joissa kunnat ovat sopineet korvauksesta, vaan uusi kotikunta vastannee muuton jälkeen ilmenneistä uusista palvelutarpeista. Todettakoon, että sosiaalihuoltolain säännösten sisältö ei muiltakaan osin ole kovin yksiselitteinen.

Jos henkilön kotikunta edelleen vaihtuu, siirtyy vastuu palvelujen järjestämisestä seuraavalle kotikunnalle kustannusvastuun säilyessä edelleen samalla kunnalla.

Lisätietoja: kuntakorvausjärjestelmän osalta:
erityisasiantuntija Mia Malmila, p. 09 771 2204, 050 526 8113

Muualla verkossa

Tarkistus kuntainfoon 2/2011
Kuntakorvauksen laskeminen eräissä kotikunnan vaihtumistilanteissa
30.1.2015 

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Sami Uotinen

Etunimi
Sami
Sukunimi
Uotinen
Johtava lakimies, sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimin esimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Kännykkä
+358 50 341 3349
Vastuualueet
  • sosiaalihuollon lakiasiat
  • sosiaalihuollon tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kuntaliiton lakimiehet
Mia Malmila

Etunimi
Mia
Sukunimi
Malmila
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2204
Kännykkä
+358 50 526 8113
Vastuualueet
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusasiat
  • Taloudellisten vaikutusten arviointi
  • Tilastoinnin ja tuloksellisuusmittareiden kehittäminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous