Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus

perhe kävelemässä puistossa

Uudistuksen tavoitteet

Uudistuksen tavoitteena on turvata asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla. Uuden soten kulmakiviksi on valmistelussa tunnistettu vahva järjestäjä, palvelujen integraatio, valinnanvapaus, kustannusten kasvun hillintä ja digitalisaatio.

Uudistuksen kokonaisuus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja maakuntauudistus muodostavat kokonaisuuden, johon kuuluu maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, niiden yhteinen voimaanpanolaki maakuntien rahoituslaki ja suuri joukko muutoksia muuhun lainsäädäntöön. Hallituksen esitykset on annettu eduskunnalle ja ne on tarkoitus hyväksyä kevätistuntokauden 2017 aikana.

Hallitusohjelman mukaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen kuuluu myös valinnanvapauden laajentaminen ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen. Esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on lausuntokierroksella 28.3.2017 saakka. Tarkoitus on saattaa lakiesitys eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella. Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamisen valmistelu jatkuu.

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa

Mikäli lakiesitykset hyväksytään esitetyssä muodossa, kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2019 perustettavalle 18 itsehallinnolliselle maakunnalle. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja palvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Alueellisen yhteistyön ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen varmistamiseksi muodostetaan viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta.

Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu lisäksi vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi sekä toiminnan yhteensovittaminen kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelujen kanssa. Maakunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että kaikki palvelun tuottajat toimivat yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja.

Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Mikäli valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään esitetyssä muodossa, asiakas voi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hammashoitolan. Palvelun voi tuottaa maakunnan omistama yhtiö, yksityinen yritys tai järjestö. Sote-keskuksesta saa hoitajan ja lääkärin palveluja sekä sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa ja lyhytaikaista sosiaalipalvelua.

Asiakkaalla on myös oikeus saada sote-keskuksesta tai hammashoitolasta maksuseteli, jolla voi hankkia yksittäisen palvelun muilta palveluntuottajilta.

Maakunnan liikelaitos tuottaa päivystyspalvelut sekä suurimman osan erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista. Asiakas voi valita julkisen palvelun toimipisteen mistä tahansa maakunnasta.

Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakkaalle asiakassetelin asiakassuunnitelman toteuttamiseksi, mikäli maakunta on päättänyt ottaa sen käyttöön. Asiakasseteliä voidaan käyttää esimerkiksi kotihoidon palveluissa tai joissain erikoissairaanhoidon toimenpiteissä. Asiakas valitsee tällöin haluamansa rekisteröityneen palvelun tuottajan.

Maakunnan on otettava käyttöön henkilökohtainen budjetti vanhus-, vammais- ja kehitysvammahuollon palveluissa, jotka eivät kuulu suoran valinnan palveluihin. Henkilökohtaisen budjetin edellytyksenä on, että asiakas on jatkuvan tuen ja avun tarpeessa ja hän pystyy suunnittelemaan ja hallinnoimaan oman palvelukokonaisuutensa.

Valmistelu

Sote-uudistuksen valtakunnallisesta valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja valmistelua johtaa alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Valtakunnallinen muutosjohtaja Sinikka Salon tehtävänä edistää uudistuksen valmistelua maakunnissa ja varmistaa, että kansallisesti yhtenäiset periaatteet näkyvät maakunnissa ja että toisaalta maakuntien erilaisuus huomioidaan. Maakunnissa on tehty erilaisia uudistuksen valmisteluun liittyviä tehtäviä jo vuoden 2016 aikana. Maakuntiin on nimetty sote-uudistuksesta vastaavia muutosjohtajia, jotka johtavat maakunnallisten valmisteluryhmien työskentelyä sekä muutoksen poliittisesta ohjauksesta vastaavia ohjausryhmiä.

Valmistelun vaiheistus

Vuoden 2017 talvikautena tehdään uudistuksen esivalmistelua. Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle tekemällä mm. nykytilan kartoituksia sekä esiselvityksiä. Esivalmisteluvaihe kestää sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka.

Väliaikainen valmistelutoimielin

Mikäli sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä lakipaketti hyväksytään eduskunnassa ja laki maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta astuu voimaan 1.7.2017, valmistelussa siirrytään ns. väliaikaisen valmistelutoimielimen aikaan.  Voimaanpanolailla säädetään maakuntalain ja sote-järjestämislain voimaanpanosta ja voimaanpanon edellyttämistä toimenpiteistä.  Väliaikaisen valmistelutoimielimen keskeisenä tehtävänä on organisoida maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu alkuvuodesta 2018. Väliaikainen toimielin jatkaa edellisen vaiheen valmistelua. Osassa maakuntia valmistelu on edennyt pidemmälle jo edellisessä vaiheessa.

Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018 

Ensimmäiset maakuntavaltuuston vaalit pidetään mukaisesti tammikuussa 2018.  Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018. ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen tehtävänä on vuoden 2018 aikana valmistella ja ratkaista palveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen 1.1.2019 liittyvät kysymykset. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

 

Kuntaliiton verkkopalvelussa

 

Muualla verkossa

 

 

tags

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
Sote-neuvonta
sote-neuvonta[at]kuntaliitto.fi

Yhteystiedot
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit