Budjetointi ja taloussuunnittelu

Ehdotus uusiksi kriisikuntakriteereiksi

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä ollaan uudistamassa. Lakiehdotuksen tavoitteena on, että ns. kriisikuntakriteerit kuvaisivat kunnan taloutta eri näkökulmista nykyistä paremmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyisi ennallaan, mutta tunnuslukuihin ja niiden raja-arvoihin ehdotetaan muutoksia.

Arviointimenettely voitaisiin lakiehdotuksen mukaan käynnistää:

 • jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. (ei muutosta nykyiseen)
 • jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa (ei muutosta nykyiseen)

TAI

 • jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot
 1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate);
 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö);
 3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä);
 4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %).

Kuntayhtymässä arviointimenettely voidaan käynnistää vain, mikäli kuntayhtymä ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110.3 §:n mukaisessa määräajassa. Lakia ei ehdoteta muutettavaksi tältä osin.

Luonnos hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta on lausunnoilla. Lausuntoaika päättyy 21.11.2018. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Laki on tarkoitettu tulevan voimaan vuoden 2019 keväällä. Uusia raja-arvoja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.

 

Kuva: Ehdotetut kriiskuntakriteerit 2020

Kuvio Ehdotetut kriisikuntakriteerit 2020 (liitteenä 1)

 

Keltaiset valot

Kuntalaissa määriteltäisiin edelleen tunnuslukujen raja-arvot, jotka kuvaavat kunnan erityisen vaikeaa taloudellista asemaa. Kuntien olisi tarpeen tunnistaa myös tilanteet, joissa kunta on lähellä raja-arvon täyttymistä. Hallituksen esityksessä on esitetty myös väljemmät raja-arvot (ns. keltaiset valot), jotka eivät vielä johtaisi arviointimenettelyn käynnistämiseen, mutta joiden täyttyessä kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomioita taloutensa kehitykseen ja analysointiin.

 • Konsernin kertynyt alijäämä vähintään 500 €/as
 • Konsernin vuosikate % poistoista alle 100
 • Tuloveroprosentti 1,5 %-yks. yli keskimääräisen
 • Konsernin lainat ja vastuut 25 % yli keskimääräisen
 • Konsernin laskennallinen lainanhoitokate alle 1,0

Arviointimenettelyä ei voida käynnistää yllä mainittujen raja-arvojen (keltaiset valot) täyttyessä.

 

Tunnusluvut kunnittain

Kriisikuntatunnuslukujen toteutuminen vuosien 2016 ja 2017 tietojen perusteella.

 

 

Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Henrik Rainio

Etunimi
Henrik
Sukunimi
Rainio
Kuntatalouspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2127
Kännykkä
+358 50 596 9635
Vastuualueet
 • verotus
 • talouden ohjaus
 • EU- ja kansainväliset asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
EU- ja kansainväliset asiat