Kirjanpito ja tilinpäätös: Muita kirjanpidon suosituksia ja julkaisuja

Eläkevakuutusmaksujen budjetointi ja kirjaus vuonna 2019

Eläkevakuutusmaksut

Eläkevakuutusmaksujen käsittely muuttuu vuonna 2019. Palkkaperusteisia työeläkemaksuja ei enää tilitetä, vaan Keva laskuttaa ne tulorekisteriin ilmoitettujen palkanmaksutietojen perusteella kuukausittain. Lisäksi palkkaperusteinen eläkemaksu muuttuu siten, että se sisältää sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun ja lisäksi työkyvyttömyyseläkemaksun.

Varhe-maksu lakkautetaan. Vuonna 2019 kuitenkin täsmäytetään lopullinen varhe-maksu vuodelta 2018 kuten tähänkin asti. Eläkemenoperusteiseen maksuun ei ole tulossa muutoksia vuonna 2019.

Palkkaperusteisen eläkemaksun muutokset edellyttävät vielä Kevan valtuuskunnan käsittelyä. Keva vahvistaa työnantajakohtaisen kokonaisprosentin 30.11.2018.

Vastaava muutos koskee myös kuntien valtion eläkejärjestelmässä vakuutettuja työntekijöitä (osa opettajista).

Budjetointi

Talousarvioon merkitään eläkemenoksi työnantajakohtaisen kokonaisprosentin mukainen määrä vähennettynä työntekijöiltä pidätettävällä eläkemaksuosuudella. Keva on kesällä 2018 antanut budjetointiohjeen, jossa on valmiiksi laskettu alustava työnantajan maksuosuusprosentti.

Kirjanpito

Palkanmaksun yhteydessä työntekijältä pidätetään eläkemaksu, jonka suuruus on ikäsidonnainen (alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet / 53–62-vuotiaat). Tämä merkitään kirjanpidossa siirtovelkoihin (JHS-tili 2589).

Työnantajan eläkevakuutusmaksu eli palkkaperusteinen eläkemaksu saadaan vähentämällä työnantajakohtaisesta kokonaisprosentista työntekijöiden maksuosuus. Ko. osuus merkitään palkanmaksun yhteydessä kirjanpitoon tuloslaskelmaan eläkevakuutusmaksuihin (JHS-tili 4110) ja taseeseen siirtovelkoihin (JHS-tili 2589). Kirjanpidossa ei ole tarpeen erotella palkkaperusteista maksua ja työkyvyttömyyseläkemaksua omille alatileilleen, koska työkyvyttömyyseläkemaksu on osa palkkaperusteista eläkemaksua.

Keva laskuttaa eläkevakuutusmaksun kuukausittain. Siirtovelkoihin merkityn määrän tulisi täsmätä Kevan laskuun. Pieniä eroja todennäköisesti tulee, jolloin kunnan kirjanpidossa on tehtävä vastaavan suuruinen oikaisu työnantajan eläkemaksun määrään. Suositeltavaa on täsmätä eläkemaksuvelan saldo kuukausittain.

Aiheesta lisää muualla verkossa:

tags