Kuntatalouden tilastot - Kuviot (PowerPoint-esitykset)

Kuntasektorin velkaantuminen

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta vuoden 2017 lopussa oli tilinpäätösten mukaan 18,4 miljardia euroa, mikä on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna noin 8 prosenttia. Lainakantaa ovat kasvattaneet kuluneella vuosikymmenellä kuntien tehtävien lisääntyminen ja merkittävät investointipaineet. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset, tehtävien kasvu ja palvelujen kysynnän lisäys ovat pienentäneet kuntien investointien tulorahoitusosuutta, mikä yhdessä korkean investointitason kanssa on kiihdyttänyt kuntien velkaantumista. Tämä selittää valtaosan kuntien velkamäärän kasvusta, josta niin sanottua syömävelkaa 2000-luvulla on ollut vain noin 5 %. Aivan tuoreimmat tilastot kertovat kuntien velkaantumisen hidastumisesta, mutta tulevaisuuden näkymät ovat yhä tiukat.

Kuntakohtaiset erot lainojen määrissä ovat suuria. Johtopäätöksiä on kuitenkin syytä tehdä varovasti, sillä kuntien velkaan ja sen rakenteeseen vaikuttavat mm. kunnan organisaatio ja kehitysvaihe sekä siitä johtuvat eritasoiset investointitarpeet. Useissa kunnissa lopullinen velallinen on liikelaitos tai yhtiö. Tällaisissa tapauksissa kyseisen yksikön toiminnan taloudellinen tulos vaikuttaa lainanhoitokykyyn. Näistä syistä esimerkiksi vertailu asukaskohtaisista lainamääristä ei välttämättä anna koko kuvaa kuntien kokonaistaloudellisesta tilanteesta.

Kansantalouden tilinpidon mukaan vuonna 2017 paikallishallinnon investoinnit olivat runsas kymmenesosa kaikista investoinneista eli noin 5 miljardia euroa. Toisin kuin muilla sektoreilla, paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet koko ajan finanssikriisin jälkeen. Tosin aivan viime vuosina myös muiden sektoreiden investoinnit ovat päässeet vauhtiin. Voidaan siis sanoa, että kuntien ja kuntayhtymien investoinnit ylläpitävät kasvua ja työllisyyttä. Kuntien investoinnit kohdistuvat valtaosaltaan rakennuksiin ja teihin, vesi- ja viemäriverkostoihin sekä muuhun talouden kehitystä edistävään perusinfrastruktuuriin. Lisäksi kunnilla on merkittävä toimitilojen ja rakennusten korjausvelka jonka suuruudeksi on arvioitu jopa runsaat 4 miljardia euroa.

tags
Jari Vaine

Etunimi
Jari
Sukunimi
Vaine
Erityisasiantuntija, rahoitusala

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2018
Vastuualueet
  • rahoitusmarkkinat ja sääntely
  • velkarahoitus ja vaihtoehtoiset rahoitusmuodot
  • sijoitustoiminta
  • johdannaiset
  • maksujen välitys ja maksuvalmiuden hoito
  • rahoituslaitosyhteistyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous