Kiinteistöveron ehdotetut muutokset vuosille 2018 ja 2019 ja kiinteistöjen verotusarvojen uudistamishanke

kiinteistöt

Hallituksen esityksen luonnoksessa esitetään muutoksia vuosien 2018 ja 2019 kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa korotetaan hallituskauden aikana päätösperusteisesti 25 miljoonalla eurolla vuosittain. Vuodelle 2017 hallitus kuitenkin päätti tämän lisäksi korottaa kiinteistöverotusta 50 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2018 hallitus päätti toteuttavansa osan, 25 miljoonaa euroa, varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatiosta kunnille kiinteistöverotusta korottamalla. Tähän mennessä hallitus on siten korottanut kiinteistöveroa vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 100 miljoonalla eurolla ja esittää korottavansa kiinteistöveroa vuodelle 2018 50 miljoonalla eurolla ja vuodelle 2019 25 miljoonalla eurolla.

Vuodelle 2018 esitetään muutoksia yleiseen ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentteihin ja tuulivoimaloiden kiinteistöverotukseen

Vuodelle 2018 hallitus on linjannut, että yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ala- ja ylärajoja korotetaan. Uudet vaihteluvälit ovat hallituksen esityksen perusteella 1,03 - 2,00 % (vuonna 2017 vaihteluväli on 0,93 - 1,80 %). Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan noston seurauksena kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainittujen pääkaupunkiseudun kuntien rakentamattoman rakennusmaan veroprosentiksi tulee määrätä vähintään 4,03 %. Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan ennen kuin kuntien tulee ilmoittaa veroprosenttinsa Verohallinnolle 17.11.2017.

Hallituksen linjauksen seurauksena 170 kunnassa tulisi nostaa yleistä kiinteistöveroprosenttia, koska kunnan nykyinen kiinteistöveroprosentti on alle uuden alarajan. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien kiinteistöverotuloja noin 48 miljoonalla eurolla, josta Helsingin osuus on 21,6 miljoonaa euroa ja Espoon 9,3 miljoonaa euroa.

Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia joudutaan nostamaan 89 kunnassa. Tämän arvioidaan kuitenkin tuottavan vain noin 1 miljoonan euron verran lisää verotuloja. Vähintään joko yleistä tai muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia tulee nostaa 184 kunnassa. 10 pääkaupunkiseudun kunnassa on nostettava rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttia.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja voimalat on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa. Kaikki tuulivoimalat eivät siten välttämättä siirry voimalaitosveroprosentin piiriin, mutta muutoksen arvioidaan lisäävän kuntien kiinteistöverotuloja noin 4-5 miljoonalla eurolla. Kaikki tuulivoimalat eivät valitettavasti ole tällä hetkellä kattavasti Verohallinnon tiedossa. Tuulivoimaloiden verotuksessa tapahtuvaa yksilöintiä varten kuntien tulisi antaa kaikille tuulivoimaloille pysyvä rakennustunnus.   

Vuoden 2019 kiinteistöverotukseen esitetyt muutokset

Vuodelle 2019 esitetään muutoksia asuinrakennusten ala- ja ylärajan korotusta siten, että uudet rajat olisivat 0,45 - 1,00 % (vuonna 2018 0,41 - 0,90 %).

Vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia joutuisi vuoden 2017 tietojen perusteella nostamaan 55 kuntaa sen tuottaessa 16 miljoonan euron edestä lisää verotuloja kunnille. Tästä Helsingin, Espoon ja Vantaan osuus on noin 9,6 miljoonaa euroa. Edellä mainituista 55 kunnasta vain 8 on sellaisia joihin ei kohdistu kiinteistöveroprosenttien pakkokorotuksia vuonna 2018.

Lisäksi esitetään voimalaitosten veroprosentin ylärajan korotusta 3,5 %:in (vuonna 2018 3,10 %). Tällä esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia kuntien kiinteistöverotuloihin, mutta se mahdollistaa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin noston kaikissa voimalaitoskunnissa ja kohdistuu siten myös tuulivoimaloihin, jotka tulevat voimalaitosveroprosentin piiriin vuonna 2018.

Kiinteistöverotuksen verotusarvojen uudistamishanke

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2016 hankkeen uusien maapohjien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten (VM142:00/2016). Hankkeessa ovat mukana VM:n lisäksi Kuntaliitto, Verohallinto, Maanmittauslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriö. Hintavyöhykkeiden laskennasta vastaa Maanmittauslaitos muiden mukana olevien tahojen ohjatessa projektia ohjausryhmän kautta.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi hintavyöhykekartta maapohjien verotusarvojen määrittämistä varten kiinteistöverotuksessa koko maan kattavasti. Yhtenäisen hinnan alueet perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja kaupunkiseuduilla osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Tavoitteena on, että kiinteistöille voidaan laskea maapohjan verotusarvo uutta hintavyöhykekarttaa hyödyntämällä siten, että jokaiselle kiinteistölle saadaan yksilöivällä kiinteistötunnuksella sijaintia vastaava arvo vuoden 2020 kiinteistöverotukseen. Hankkeen seurauksena syntyvää maapohjien hintakarttaa päivitetään uudistuksen jälkeisinä vuosina myöhemmin valittavalla menetelmällä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamisesta on tarkoitus perustaa myöhemmin erillinen hanke siten, että senkin tulokset olisivat käytössä vuoden 2020 kiinteistöverotuksesta lähtien.

Valtiovarainministeriö järjestää hankkeeseen liittyen seminaarin 11.12.2017 Säätytalolla. Seminaarin sisältö ja tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.

Valtiovarainministeriö on julkaissut arvostamishankkeen osalta erityisen sivuston, johon päivitetään jatkossakin hankkeeseen liittyvää materiaalia: http://vm.fi/kiinteistoverouudistus

tags