KuntaTietoPalveluun (myöhemmin Palvelu) liittyminen

Kunnan palveluehdot

Kunta liittyy tiedon tarjoajana Palveluun ilmoittamalla tarvittavat tiedot lomakkeella osoitteeseen Tuki@Kuntatietopalvelu.fi.

Lomake löytyy Palvelun verkkokaupasta (www.kuntatietopalvelu.fi). sekä Palvelun sivuilta osoitteesta https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kunnan-palveluehdot

Liittyessään Palveluun kunta saa tunnukset Palvelussa julkaistujen tietojen hakemiseen.

Kunta liittyessään Palveluun hyväksyy seuraavat Palvelu järjestämistä koskevat ehdot ja säännöt.

Palvelu kuntien yhteisenä julkaisupalveluna

Palvelu välittää kuntien julkaisemia tietoja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön kuntien yhteiseen lukuun.

Palvelu on kunnan ensisijainen julkaisukanava viranomaisten suuntaan palvelussa julkaistujen kunnan rajapintojen tarjoamia tietoja koskien. Kunta julkaisee ko. tietovarantonsa ainakin tässä palvelussa, mikäli kunta pystyy julkaisemaan aineistot KuntaGML-muodossa (JHS 178). Kunta ohjaa ao. rajapintojen viranomaiskäytön Palveluun, jotta Palvelu voi toimia kuntakentän yhteisenä viranomaispalveluna myös valtionhallinnon ja maakuntien suuntaan.

Palvelu on Kuntaliitolle ja kunnille voittoa tuottamaton palvelu osana kansallista viranomaistoiminnan palveluinfrastruktuuria. Palveluun liittyminen on kunnalle maksutonta.

Palvelun omistus

Suomen Kuntaliitto ry ja Palveluun liittyneet kunnat omistavat yhdessä KuntaTietoPalvelun toimintamallin sekä käyttöönottohankkeessa tuotetun teknisen toteutuksen.

Palvelun tekninen toteutus

Tekninen toteutus rakentuu avoimen lähdekoodin pohjalle, millä varmistetaan Palvelun teknisen toteutuksen kilpailuttaminen tarpeen mukaan. Toteutus on julkaistu avoimena lähdekoodina.

Päätöksenteko Palvelussa

Kuntaliitto kutsuu koolle Palvelun järjestämisestä päättävän KTP-kuntakokouksen, jonka jäseninä ovat Palveluun liittyneiden kuntien edustajat.  Kokous järjestetään verkkokokouksena ja/tai muutoin järjestettynä kokouksena. Kokous valitsee sihteerin ja puheenjohtajan. KTP-kuntakokous toimii Palvelun ohjausryhmänä.

KTP-työryhmä valmistelee tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa, palvelun hinnoittelua, palvelumaksujen tulouttamista kuntiin, käyttöehtoja sekä Palvelun jatkokehittämistä ja järjestämistä koskevat yhteiset esitykset KTP-kuntakokoukselle. KTP-työryhmän toiminta on osa KEHTO Paikkatieto työryhmä toimintaa.

Palvelun järjestäminen

Palvelun omistajaohjauksesta, järjestämisestä sekä kehittämisestä vastaa Suomen Kuntaliitto ry kuntien lukuun ja kuntien ohjaamana. Kunnat voivat niin halutessaan siirtää em. Kuntaliitolle osoitetun vastuun tai osan siitä kuntien omistamalle muulle yhteisölle.

Käyttöönottovaiheessa (2018 ja 2019) Palvelun operatiivisesta toiminnasta (Palvelun operointi, ylläpito ja jatkokehittäminen) vastaa Kuntaliitto ry:n arvonlisävelvollisesta toiminnasta vastaava Kuntaliitto Palvelut Oy, joka hankkii tarvittavia teknisiä palveluja yrityksiltä. Mikäli Palvelun operatiivisen toiminnan vastuu myöhemmin siirretään Kuntaliitto ry:n ja KTP-kuntakokouksen yhteisellä päätöksellä osittain tai kokonaan Kuntaliitto Palvelut Oy:stä muulle toimijalle(toimijoille), ko. toimija(t) valitaan kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksella varmistetaan Palvelussa koottavien palvelumaksujen maksimaalinen tulouttaminen kunnille.

Palvelun rahoitus

Palvelun käyttöönottovaiheessa vuosina 2017 - 2019 Palvelun perustaminen ja toiminta rahoitetaan Kuntasäätiön myöntämällä rahoituksella sekä Kuntaliiton rahoituksella. Käyttöönottovaiheen jälkeen Palvelun toiminta rahoitetaan asiakkailta perittävillä palvelumaksuilla ja/tai muulla kuntien ja Kuntaliiton yhdessä sopimalla rahoituksella.

Palvelussa perittävät palvelumaksut

KTP-kuntakokous päättää Palvelussa käytettävistä lisensseistä ja kullakin lisenssillä julkaistavista tiedoista, datan jälleen myyjille käytettävästä hinnoittelusta sekä verkkokaupassa perittävistä maksuista mukaan lukien WMTS-tasojen hinnoittelu.

Kunta voi määritellä muutosprosentin, jolla sen osalta perittävää kohdekohtaista perusmaksua muutetaan perittävää palvelumaksua laskettaessa. Kunnan määräämä muutosprosentti voi olla yli 100%. Tällöin perusmaksua ko. kunnan osalta vastaavasti korotetaan Palvelussa perittävää palvelumaksua laskettaessa ja kunnalle tuloutetaan vastaavasti enemmän palvelumaksuja. Kuntakohtaista muutosprosenttia ei sovelleta kiinteiden tietopakettien palvelumaksua laskettaessa.

Verkkokaupassa perittävä maksu muodostuu kohdekohtaisista perusmaksuista ja niihin kuntakohtaisesti muutosprosentilla tehtävistä tarkennuksista (kunnan luovutusmaksu), WMTS-tason maksusta (Kunnan luovutusmaksu), Palvelun irrotusmaksusta, rekisteröitymismaksusta ja verkkokaupan maksupalvelun kuluista.

Palvelumaksujen tuloutus kuntiin

 Palvelumaksuilla katetaan tietojen irrottamiskustannuksia kuntien ja Palvelun rajapinnoista. Palvelussa perittävät palvelumaksut tuloutetaan kunnille siltä osin, mitä ei käytetä Palvelun järjestämiseen ja palveluinfrastruktuurin kehittämiseen. Tavoitteena on, että kunnille tuloutetaan vähintään 70 % Palvelussa koottavista palvelumaksuista. KTP-kuntakokous päättää tuloutusprosentista.

Palvelusta eroaminen

Kunta voi erota palvelusta ilmoittamalla siitä sähköpostilla KuntaTietoPalvelun tuen osoitteeseen Tuki@Kuntatietopalvelu.fi . Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

tags
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö