KuntaTietoPalvelu (KTP)

Käyttäjän palveluehdot

KuntaTietoPalvelun (KTP)

(myöhemmin tässä sopimuksessa Palvelu) käyttöehdot (lisenssi)

Käyttäessänne tässä lisenssissä määriteltyjä Palvelun tietoja, tietopalveluja ja metatietoja Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja.

Lisenssinantaja

 • Suomen Kuntaliitto ja Palveluun liittyneet Suomen kunnat
 • Akronyymi: KTP
 • Yhteyshenkilö: Matti Holopainen
 • Sähköposti: tuki@kuntatietopalvelu.fi
 • Sähköisen kaupankäynnin tiedot ja pääsy Palvelun kauppapaikkaan:
  Kuntatietopalvelu

Lisenssinsaaja

Organisaatio, joka on hyväksynyt tämän lisenssin Palvelun kauppapaikassa tai erikseen hyväksyttynä.

Lisenssin kohde

Palvelu: KuntaTietoPalvelu (KTP) versio 2.0

Sallitut käyttäjäryhmät:

 • Viranomaiset
 • Muut organisaatiot, joille on myönnetty suomalainen Y-tunnus

Soveltamisala

Lisenssin soveltamisalaan kuuluu Palveluun liittyneiden kuntien  tuottamien tietojen ja tietopalvelujen käyttö.
 
Lisenssi koskee lisenssinantajan tämän lisenssin nojalla tarjoamien tietojen, tietopalvelujen ja metatietojen käyttöä lisenssinsaajan palveluissa. Lisenssi ei kata lisenssinantajan kansallisten tunnusten, tuotemerkkien, sanamerkkien ja / tai logojen käyttöä, paitsi jos ne kuuluvat olennaisena osana tietoihin ja tarjottuihin tietopalveluihin.

Tuotekuvaus

Palvelu on tarkoitettu yritysten, viranomaisten ja muiden julkishallinnon sekä kolmannen sektorin organisaatioiden tietojärjestelmille. Palvelun käyttöoikeudet hankitaan Palveluun kuuluvasta sähköisestä kauppapaikasta, jossa tunnistaudutaan Verottajan Katso - tunnistautumispalvelua käyttäen. Palvelusta voidaan noutaa siinä mukana olevien kuntien tähän palveluun liitetyistä OGC:n WMS ja WFS - tekniikalla toimivista rajapintapalveluista. Rajapintapalvelut on määritelty ja toteutettu Kuntaliiton KuntaGML- ja KRYSP(KunnanRakeenetunYmpääristönSähköisetPalvelut) -hankkeissa.  Palvelu tarjoaa kuntien tuottamia ajantasaisia tietoja. Palvelu voi tarjota kunnan tuottamista tiedoista EU:n Inspire-direktiivin edellyttämiä tietopalvelurajapintoja ja/tai poimintoja KuntaGML-tietopalveluskeemoista (JHS 179).

Tietoja haetaan Palveluun kuntien rajapintapalveluista dynaamisesti ja välitetään käyttäjille. Palvelu voi välivarastoida kunnien rajapintapalveluista noudettavia tietoja.

Hinnat ja korvaukset

Lisenssin saaja sitoutuu tämän lisenssin hyväksyessään maksamaan Palvelun kauppapaikassa ilmoitetut hinnat ja korvaukset Palvelun käytöstä.

Käyttöoikeudet

Lisenssinantaja antaa lisenssinsaajalle oikeuden, mutta ei yksinoikeutta, käyttää tässä lisenssissä määriteltyjä Palvelun välittämiä tietoja ja tietopalveluja ja metatietoja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Lisenssin saajalla on lupa käyttää Palvelussa tarjottuja tietoja Testikäytön, Kaupallisen käytön ja Sopimuskäytön roolien mukaisesti:

Testikäyttö- rooli mahdollistaa:
Palvelun tietojen käytön lisenssinsaajan tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja testikäytössä ja muussa epäkaupallisessa tarkoituksessa, mutta ei mahdollista tietojen ja palvelujen käyttöä kaupallisesti eikä rajapinnasta haetun tiedon käyttöä testaavan yrityksen oman tuotteen ylläpidossa. 
 
Kaupallinen käyttö- rooli mahdollistaa tietojen ja palvelun käytön seuraavasti:

 • kopioida, tulostaa, esittää tietoa
 • käsitellä, muuttaa ja mukauttaa tietoa
 • yhdistää tietoja omiin ja kolmansien osapuolten tietoihin
 • integroida tietoja sisäisiin liikeprosesseihinsa, tuotteisiinsa ja sovelluksiinsa
 • tuoda tietoja ja renderöidä ne katseltavaksi kolmansille osapuolille suunnatuissa liikeprosesseissaan, tuotteissaan ja sovelluksissaan sekä avoimissa verkoissa olevissa sovelluksissa
 • tuoda tietoja ja renderöidä ne katseltavaksi suljetuissa verkoissa olevissa liikeprosesseissaan, tuotteissaan ja sovelluksissaan.

Sopimuskäyttö-roolin käyttäminen edellyttää, että hakija lähettää Palvelusta hakemuksen. Sopimuskäytössä noudatetaan tässä sopimuksessa kirjattujen ehtojen lisäksi Palvelun kauppapaikassa käytettäviä ehtoja. Palvelu myöntää sopimuskäyttöoikeuden sekä tarvittavat tunnukset ja salasanat.

Viranomaiskäyttöroolin ja sitä koskevien sopimusten puitteissa voidaan Palvelua käyttää ainoastaan lisenssinsaajan lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa.

Palvelun käytön Inspire - direktiivin mukaisten EU:n toimielimille ja muille kansallisvaltioille suunnattujen tietopalvelujen järjestämisessä toteutetaan sopimuskäyttöroolin kautta sovittavilla ehdoilla.

Tutkimuskäyttö ja Palvelun tietojen käyttö lisenssinsaajan tutkimustehtävissä sekä tuotteiden ja palvelujen testikäytössä toteutetaan sopimuskäyttöroolin kautta sovittavilla ehdoilla.

Sopimusroolin kautta sopimuksia voidaan laatia valittujen kuntien ja valittujen toimijoiden kesken sopimusosapuolten tarpeiden mukaan.

Yleiset käyttöehdot

Käyttäessänne Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja tässä sopimuksessa perusteella teidän täytyy aina varmistaa, että:

 • Kaikki tietoihin ja tai tietopalveluihin liittyvät lähdeviittaukset sekä muut lisenssinantajan oikeudelliset viittaukset (esim. tekijänoikeusilmoitukset) ovat tunnistettavia ja visuaalisesti eheitä.
 • Mikäli lisenssinantaja ei liitä Palvelun tietoihin ja tai tietopalveluihin oikeudellista viittausta tai mikäli lisenssinsaaja muuttaa tai muokkaa saamiansa tietoja, on seuraavan viittauksen oltava tunnistettavissa ja visuaalisesti eheä: ”Lisenssinantajan lisensoimien tietojen ja tietopalvelujen käyttö tapahtuu KuntaTietoPalvelun(KTP) lisenssin ehtojen mukaisesti”.
 • Lisenssin viralliseen tekstiin tulee liittää linkki tämän lisenssin ehtoihin sopivaan paikkaan.
 • Lisenssinsaaja muut kuin Suomen viranomaiset eivät saa käyttää Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja tavalla, joka viittaa viralliseen asemaan tai antaa ymmärtää, että hän suorittaa virallista tehtävää tai että toiminta on viranomaisten hyväksymää.
 • Lisenssinsaaja ei saa käyttää Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja tavalla, joka voisi johtaa kolmansia osapuolia harhaan.
 • Tämän sopimuksen piiriin kuuluvia Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja ei saa yrittää käyttää muulla tavoin kuin lisenssinantajan tarjoaman käyttöliittymän kautta.
 • Tämän sopimuksen piiriin kuuluvia Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille vastoin tätä sopimusta.
 • Lisenssinsaaja ei saa paljastaa kolmansille osapuolille Palvelun kauppapaikan eikä sen kautta saatujen haku- ja latauspalvelujen sisään kirjoittautumistietoja kuten Palvelun käyttäjätunnusta ja salasanaa.
 • Palvelun tietoja ja tai tietopalveluja käytettäessä tulee noudattaa voimassa olevia, erityisesti tietosuojaan liittyviä lakeja ja määräyksiä. 

Palvelun saatavuus, laatu ja muutoksiin liittyvä menettely

Tässä lisenssissä määriteltyjen tietojen ja tietopalvelujen saatavuus ja laatu määräytyvät lisenssinantajan tuotekuvausten tai vastaavien teknisiä tietoja ja laatustandardeja koskevien asiakirjojen perusteella.

Kunnilla ja Kuntaliitolla Palvelun järjestäjänä yhdessä on lisenssinantajana oikeus yksipuolisesti lisenssinsaajaa kuulematta laajentaa tai supistaa Palveluun tuottamiensa tietopalvelujen tietosisältöä, Palvelun toiminnallisuutta ,Palvelussa perittäviä maksuja sekä tämän sopimuksen ehtoja muutoin.

Lisenssinantajan ilmoittaa Palvelussa muutoksista lisensoitujen tietojen tai tietopalvelujen tarjontaan, sisältöön ja hinnoitteluun.

Takuut ja korvaukset

Lisenssinantaja pyrkii tarjoamaan Palvelussa tiedot, tietopalvelut ja metatiedot huolellisesti ja parhaan tietonsa mukaan. Lisenssinantaja ei takaa tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä eikä tietopalvelujen säännöllistä saatavuutta.

Lisenssinantaja ei ole vastuussa Palvelun tietojen, tietopalvelujen tai metatietojen käytöstä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä menetyksistä, vahingoista tai kustannuksista.

Lisenssinsaaja on vastuussa lisenssinantajalle Palvelun käyttöoikeuksien noudattamatta jättämisestä kuten lisenssinsaajan tai hänen työntekijöidensä sopimuksenvastaisesta Palvelun tietojen tai Palvelun sisään kirjoittautumistietojen käytöstä tai luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle sekä niistä Lisenssinantajalle aiheutuvista vahingoista ja menetyksistä.

Laadunvalvonta

Kunnat palvelussa tarjottavien tietojen tuottajina sekä Suomen Kuntaliitto palvelun järjestäjänä valvovat tietosisällön ja tarjottavan palvelun laatua päättämiensä laadunvalvontamenettelyjensä mukaisesti ja käyttävät harkintansa mukaan palvelun käyttäjiltä saatua palautetta palvelun toiminnan ja tietosisällön kehittämisessä.

Sopimuksen kesto ja irtisanominen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelun irtisanominen tehdään Palvelussa tai kirjallisesti ilmoittamalla siitä sopimusosapuolelle. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 1 kuukausi.

Lisenssinantaja voi painavista syistä irtisanoa sopimuksen kirjallisesti sähköpostilla asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ilman irtisanomisaikaa. Painavia syitä ovat erityisesti:

 • jos sopimuksen mukaista velvoitetta laiminlyödään ja vaatimusta suorittaa velvoite ei ole kahdesta kehotuksesta huolimatta noudatettu
 • jos irtisanominen ilman irtisanomisaikaa on välttämätön, jotta lisenssinantaja voi noudattaa oikeudellisia velvoitteitaan, erityisesti koskien ennakoituja lainsäädännöllisiä rajoituksia tietojen tai tietopalvelujen saatavuuteen
 • jos irtisanominen ilman irtisanomisaikaa on tarpeen lisenssinantajan toiminnallisten ja/tai taloudellisten toimintamahdollisuuksien muuttumisen johdosta tai niiden varmistamiseksi.

Jos sopimus sanotaan irti, lisenssinsaaja menettää kaikki tässä sopimuksessa hänelle myönnetyt oikeudet.

Sovellettava lainsäädäntö ja toimivaltainen tuomioistuin

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli tämä ei onnistu, käsitellään riita-asiat Helsingin käräjäoikeudessa, Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki.

Muutokset lisenssiin ja suojalauseke

Lisenssinantaja pidättää oikeuden lisenssinsaajaa kuulematta tehdä muutoksia tämän sopimuksen ja lisenssin ehtoihin. Jos lisenssinsaaja kieltäytyy käyttämästä Palvelua ja sen välittämiä tietoja muutettujen ehtojen mukaisesti, lisenssinsaaja on oikeutettu irtisanomaan lisenssinantajan kanssa tekemänsä lisenssisopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

Lisenssin ja tämän sopimuksen yksittäisen ehdon tai säännöksen pätemättömyys ei vaikuta muihin ehtoihin. Pätemätön säännös katsotaan korvattavaksi sellaisella säännöksellä, joka on oikeudellisesti ja taloudellisesti niin lähellä pätemättömän säännöksen tavoitetta ja tarkoitusta kuin mahdollista. Sama koskee mahdollisia puutteita tätä sopimusta koskevissa säännöissä.

Termien määritelmät

Tässä lisenssissä käytetyt alla mainitut termit on määritelty seuraavasti:

 • ”Lisenssinantaja” on julkisen sektorin toimielin, joka tuottaa tietoja / tietopalveluja tämän lisenssin ehtojen mukaisesti ja on näin toimiessaan laillinen oikeuksien haltija.
 • "Lisenssinsaaja" ja sitä vastaava "te" sen eri kieliopillisissa muodoissa viittaa siihen luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, jolle tietoja / tietopalveluja koskevat käyttöoikeudet on myönnetty.
 • ”Kolmannet osapuolet” ovat sellaisia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joille lisenssinsaaja luovuttaa tässä lisenssissä määriteltyjä tietoja, tietopalveluja ja metatietoja.
 • "Kaupallinen käyttö ja/tai käyttö kaupallisiin tarkoituksiin " tarkoittaa, että tarjottujen tietojen / tietopalvelujen käyttö liittyy suoraan tai epäsuorasti tulonhankintaan tai muun taloudellisen hyödyn tavoitteluun.
 • "Ei kaupallisiin tarkoituksiin" tarkoittaa, että tarjottujen tietojen / tietopalvelujen käyttö ei liity suoraan tai epäsuorasti tulonhankintaan tai muun taloudellisen hyödyn tavoitteluun.
 • ”Paikkatieto” tarkoittaa kaikkea tietoa, joka liittyy suorasti tai epäsuorasti tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen.
 • ”Tietopalvelut” ovat sovelluksia, jotka voidaan kytkeä verkkoon ja jotka saattavat tietoja ja metatietoja käyttöön rakenteisessa muodossa. Näitä ovat erityisesti:
 • ”Hakupalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi etsiä paikkatietoja ja paikkatietopalveluja niihin liitettyjen metatietojen perusteella sekä tutustua metatietojen sisältöön.
 • "Katselupalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi katsella paikkatietoja näytöllä, liikkua aineistossa, muuttaa mittakaavaa, panoroida tai tehdä peittokuvia sekä lukea selittävää tietoa ja kaikenlaista metatietoon sisältyvää merkityksellistä tietoa näytöllä.
 • "Katselupalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi katsella paikkatietoja näytöllä, liikkua aineistossa, muuttaa mittakaavaa, panoroida tai tehdä peittokuvia sekä lukea selittävää tietoa ja kaikenlaista metatietoon sisältyvää merkityksellistä tietoa näytöllä.
 • ”Latauspalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi kopioida paikkatietoja omalle tietokoneelleen ja mahdollisuuksien mukaan käyttää niitä suoraan.
 • ”Muokkauspalvelut”, joiden avulla käyttäjä voi geodeettisesti muuntaa paikkatietoja.
 • ”Metatieto” on paikkatietoa ja paikkatietopalveluja kuvailevaa tietoa, joka mahdollistaa paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen tunnistamisen, tietojen tallentamisen hakemistoihin sekä tietojen käytön.
 • "Verkkopalvelut” ovat verkkopohjaisia viestintään, tapahtumien käsittelyyn ja vuorovaikutukseen tarkoitettuja sovelluksia.
 • ”Suljetut verkot” ovat tietoverkkoja, joissa pääsy ei-julkisille alueille on rajoitettu (ne on esim. suojattu salasanalla) (esim. verkkopohjaiset sovellukset).
 • ”Avoimet verkot” ovat tietoverkkoja, joihin on yleinen pääsy (mm. WWW).

Kirjaudu palveluun

Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
 • maapolitiikka
 • kiinteistönmuodostus
 • kiinteistöverotus
 • paikkatiedot (GIS)
 • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö